Förordning (1999:594) om flyttningsbidrag

SFS nr
1999:594
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1999-06-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:988

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om
flyttningsbidrag. Bidrag lämnas i form av ersättning för resa
och logi, ersättning för bohagstransport och pendlingsstöd.
Förordning (2010:1909).

2 § Flyttningsbidrag får lämnas till den som har fyllt 25 år
och i övrigt uppfyller de krav som anges i denna förordning.

Ersättning för resa och logi enligt 8 och 8 a §§ får lämnas
även till den som har fyllt 20 år och i övrigt uppfyller de
krav som anges i denna förordning.

Ersättning för bohagstransport enligt 9 och 9 a §§ och för
pendlingsstöd enligt 16-17 a §§ får lämnas även till den som
har fyllt 20 år och under en ramtid om femton månader varit
arbetslös minst tolv månader och i övrigt uppfyller de krav
som anges i denna förordning. Förordning (2012:988).

3 § Flyttningsbidrag får inte lämnas, om anställningen på den
nya orten kan anses som en flyttning mellan arbetsplatser inom
samma företag.

Flyttningsbidrag får inte heller lämnas om anställningen är
arbetstagarens första efter avslutad utbildning.

Flyttningsbidrag får dock lämnas även om anställningen är
arbetstagarens första efter avslutad utbildning om utbildningen
är arbetsmarknadsutbildning eller kommunal vuxenutbildning.
Ersättning för resa och logi samt ersättning för
bohagstransport får dessutom lämnas till den som har en
yrkeshögskoleutbildning och som söker eller har fått
anställning i yrket vid ett stödberättigat företag på en ort
inom ett stödområde som avses i förordningen (1999:1382) om
stödområden för vissa regionala företagsstöd, om arbetskraft
med sådan utbildning inte finns att få tag i på orten.
Förordning (2010:1909).

3 a § Flyttningsbidrag får bara lämnas vid sådana
förflyttningar som är arbetsmarknadspolitiskt motiverade och
får bara lämnas till den som

1. är eller riskerar att bli arbetslös,

2. är inskriven som arbetssökande hos den offentliga
arbetsförmedlingen, och

3. inte bedöms kunna få arbete på eller nära hemorten.
Förordning (2010:1909).

4 § Vid tillämpningen av denna förordning anses risk för
arbetskonflikt vid en arbetsplats inte innebära risk för
arbetslöshet.

Lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid
arbetskonflikt skall tillämpas på flyttningsbidrag. Detta
gäller dock inte bidrag som har beviljats före utbrott av en
konflikt eller sökts före varsel om konflikten och bidrag som i
annat fall uppenbarligen skulle ha lämnats, även om konflikten
inte inträffat.

5 § Har upphävts genom förordning (2010:1909).

6 § Har upphävts genom förordning (2010:1909).

7 § Har upphävts genom förordning (2010:1909).

Ersättning för resa och logi

8 § Ersättning för resa och logi får lämnas för en
arbetssökandes besök på en annan ort, om besöket bedöms
nödvändigt för att anställning ska komma till stånd och
anställningen är registrerad i respektive EU-lands offentliga
arbetsförmedlings nationella databas över lediga anställningar
eller i European Employment Services (EURES) databas över
lediga anställningar. Förordning (2010:1909).

8 a § Ansökan om ersättning för resa och logi ska göras före
resan.

Ersättning för resa får lämnas med skälig kostnad för en resa
till och från den ort där besöket äger rum. Kostnader för resa
med eget fordon får ersättas om det är motiverat att en resa
görs med eget fordon. Ersättning lämnas då med högst 185 öre
per kilometer. Kostnader för logi får ersättas med den faktiska
kostnaden om den är skälig.

Ersättning för resa och logi lämnas dock med högst 2 500 kronor
per tillfälle. Förordning (2010:1909).

Ersättning för bohagstransport

9 § Ersättning för bohagstransport får lämnas till den som

1. varit inskriven som arbetssökande hos den offentliga
arbetsförmedlingen i minst sex månader,

2. har fått en anställning som beräknas vara minst sex månader
på en annan ort än hemorten, och

3. har fått bostad på den orten eller i dess närhet.
Förordning (2010:1909).

9 a § Ansökan om ersättning för bohagstransport ska göras före
flyttningen. Ersättning för bohagstransport lämnas dock inte om
sökanden har fått pendlingsstöd enligt 16–18 §§ i mer än tre
månader.

Ersättning för bohagstransport får ersättas med den faktiska
kostnaden om den är skälig.

Ersättning för bohagstransport lämnas dock med högst
20 000 kronor per tillfälle. Förordning (2010:1909).

10 § Har upphävts genom förordning (2010:1909).

11 § Har upphävts genom förordning (2010:1909).

12 § Har upphävts genom förordning (2004:1329).

13 § Har upphävts genom förordning (2004:1329).

14 § Har upphävts genom förordning (2004:1329).

15 § Har upphävts genom förordning (2004:1329).

Pendlingsstöd

16 § Pendlingsstöd får lämnas för dagpendling och för
veckopendling. Förordning (2004:1329).

16 a § Ansökan om pendlingsstöd ska göras innan anställningen
tillträds. Pendlingsstöd får lämnas till den som fått
anställning på en ort som ligger på ett sådant avstånd att
kostnaden för en resa dit överstiger kostnaden för en resa
inom normalt pendlingsavstånd från arbetstagarens hemort.

Pendlingsstöd lämnas dock inte om arbetstagaren i den nya
anställningen får ersättning av arbetsgivaren för
pendlingskostnaden. Förordning (2010:1909).

16 b § Pendlingsstöd för veckopendling får lämnas till den som

1. bor på en ort där arbetslösheten i yrket är hög, och

2. har fått en anställning som varar i minst tre månader i en
region där det finns brist på arbetskraft i yrket.
Förordning (2010:1909).

16 c § Pendlingsstöd för veckopendling får lämnas

1. för skäliga kostnader för en resa tur och retur mellan
hemorten och arbetsorten varannan arbetad vecka, och

2. därutöver med 1 200 kronor per månad om den enskilde har
kostnader för dubbelt boende.

Pendlingsstöd för veckopendling får lämnas under sammanlagt
högst sex månader under en fyraårsperiod.
Förordning (2010:1909).

17 § Pendlingsstöd för dagpendling får lämnas till den som har
fått en anställning som varar i minst sex månader.
Förordning (2010:1909).

17 a § Pendlingsstöd för dagpendling får lämnas för
resekostnader som överstiger de kostnader som en arbetstagare
normalt skulle ha haft för resor till och från ett arbete inom
normalt pendlingsavstånd. Sådant stöd lämnas dock med högst
2 000 kronor i månaden.

Pendlingsstöd för dagpendling får lämnas under högst sex
månader och endast en gång för varje arbetssökande under en
tvåårsperiod. Förordning (2010:1909).

18 § Har upphävts genom förordning (2010:1909).

Ärendenas handläggning

19 § Arbetsförmedlingen prövar frågor om flyttningsbidrag.
Förordning (2010:393).

20 § Arbetsförmedlingen ska se till att stöd enligt denna
förordning används på föreskrivet sätt. Förordning (2010:393).

Återbetalning och återkrav

21 § En mottagare av ekonomiskt stöd eller ersättning enligt
denna förordning är återbetalningsskyldig om han eller hon
genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt
har förorsakat att stöd eller ersättning har lämnats på
felaktig grund eller med ett för högt belopp.

Om stöd eller ersättning i annat fall har lämnats på felaktig
grund eller med ett för högt belopp, är mottagaren
återbetalningsskyldig endast om han eller hon insett eller
skäligen borde ha insett felet. Förordning (2010:393).

22 § Om en mottagare av ekonomiskt stöd eller ersättning är
återbetalningsskyldig enligt 21 §, ska Arbetsförmedlingen
besluta att återkräva det felaktigt utbetalda beloppet.
Förordning (2010:393).

23 § Vid återkrav enligt 22 § får Arbetsförmedlingen bevilja
anstånd med betalningen eller träffa avtal med den
återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan.
Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ta ut ränta på det
obetalda beloppet.

Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller
avtalet om avbetalningsplan träffades, dock inte för tid innan
det återkrävda beloppet har förfallit till betalning.

Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt
överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.
Förordning (2010:393).

24 § Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 21 § inte
betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1975:635) tas ut på beloppet. Detsamma gäller när den
återbetalningsskyldige beviljats anstånd med betalningen eller
träffat ett avtal om en avbetalningsplan enligt 23 § och
betalning inte sker inom den tid som följer av beslutet om
anstånd eller avtalet. Förordning (2010:393).

25 § Om det med hänsyn till den återbetalningsskyldiges
personliga eller ekonomiska förhållanden eller andra
omständigheter finns särskilda skäl för det, får
Arbetsförmedlingen helt eller delvis efterge ett krav på
återbetalning enligt 22 § eller ett krav på ränta enligt 23
eller 24 §. Myndigheten ska i sådant fall i beslutet ange
vilka de särskilda skälen är och dokumentera den information
som ligger till grund för beslutet. Förordning (2010:393).

26 § Vid återkrav enligt 22 § får Arbetsförmedlingen, vid en
senare utbetalning av stöd eller ersättning till den
återbetalningsskyldige, besluta att dra av ett skäligt belopp
i avräkning på vad som har betalats ut för mycket. Detsamma
gäller skyldighet att betala ränta enligt 23 eller 24 §.
Förordning (2010:393).

Omprövning och överklagande

27 § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska
omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om
det begärs av den som beslutet gäller. Vid omprövningen får
beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges
in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre
veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av
beslutet. Förordning (2010:393).

28 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än beslut om omprövning av beslut enligt 26 § får dock inte
överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska
överklagandet anses som en begäran om omprövning.
Förordning (2010:393).

Bemyndigande

29 § Arbetsförmedlingen får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2010:393).

Övergångsbestämmelser

1999:594

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999, då
förordningen (1994:7) om flyttningsbidrag upphör att gälla.
Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om bidrag
som beviljats före ikraftträdandet.

2004:1329

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för anställningar som
tillträtts före den 1 februari 2005.

2009:133

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande för den som har en
kvalificerad yrkesutbildning.

2010:393

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om återkrav
av belopp som har betalats ut före ikraftträdandet.

2010:1909

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ansökningar
om flyttningsbidrag som gjorts före ikraftträdandet.