Förordning (1999:614) med instruktion för Steriliseringsersättningsnämnden

SFS nr
1999:614
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1999-06-10
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:762
Upphävd
2003-12-01

Uppgifter

1 § Steriliseringsersättningsnämnden prövar ärenden enligt
lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall.

Verksförordningens tillämpning

2 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

17 och 18 §§ om myndighetens organisation och arbetsformer,

26 § om ärendenas handläggning,

30 § om ärendeförteckning, och

31 § om myndighetens beslut.

Organisation

3 § Nämnden består av en ordförande och tre andra ledamöter.

För varje ledamot skall det finnas en personlig ersättare. En
sådan ersättare skall uppfylla samma krav som den ledamot som
skall ersättas.

Ledamöterna och ersättarna utses av regeringen för en bestämd
tid.

4 § Ordföranden skall vara eller ha varit ordinarie domare.

Av de andra ledamöterna skall en vara folkvald, en vara
medicinskt sakkunnig och en ha socialpsykiatrisk kompetens.

5 § Annan personal vid nämnden anställs av nämnden.

Ärendenas handläggning

6 § Nämnden sammanträder på plats och tid som ordföranden
bestämmer.

7 § Ärendena avgörs efter föredragning om inte ordföranden
beslutar annat.

8 § Nämnden är beslutför med samtliga ledamöter närvarande.

9 § Som nämndens beslut gäller den mening som omfattas av mer
än hälften av ledamöterna. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.

10 § När nämnden har beslutat om ersättning enligt lagen
(1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall skall
till beslutet bifogas ett intyg om att ersättningen har
beslutats.