Lag (1999:638) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna

SFS nr
1999:638
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1999-06-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1397

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och
förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som
Sverige och Filippinerna undertecknade den 24 juni 1998 skall
gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och
dess innehåll framgår av bilagan till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast om dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars
skulle gälla.

3 § Har upphävts genom lag (2011:1397).

Övergångsbestämmelser

1999:638

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Denna lag skall tillämpas

a) när det gäller källskatter: på belopp som betalas till
personer med hemvist utanför källstaten den 1 januari
kalenderåret efter det år då lagen träder i kraft eller senare,

b) när det gäller annan skatt på inkomst: på beskattningsår som
börjar den 1 januari kalenderåret efter det år då lagen träder
i kraft eller senare.

3. Genom lagen upphävs lagen (1987:1183) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna samt
förordningen (1989:900) om dubbelbeskattningsavtal mellan
Sverige och Filippinerna.

De upphävda författningarna skall dock fortfarande tillämpas

a) när det gäller källskatter: på belopp som betalas till
personer med hemvist utanför källstaten före den 1 januari
kalenderåret efter det år då lagen träder i kraft,

b) när det gäller annan skatt på inkomst: på beskattningsår som
börjar före den 1 januari kalenderåret efter det år då lagen
träder i kraft.

Bilaga

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN FILIPPINERNA FÖR
UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING OCH FÖRHINDRANDE AV SKATTEFLYKT
BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST

Konungariket Sveriges regering och Republiken Filippinernas regering

som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning
och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst

har kommit överens om följande:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande
stat eller i båda avtalsslutande staterna.

Arikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst som påförs för en
avtalsslutande stats, dess politiska underavdelningars eller lokala
myndigheters räkning, oberoende av det sätt på vilket skatterna
tas ut.

2. Med skatter på inkomst förstås alla skatter som utgår på inkomst
i dess helhet eller på delar av inkomst, däri inbegripet skatter
på vinst på grund av överlåtelse av lös eller fast egendom, och i
Filippinerna, skatter på sammanlagda beloppet av företags
lönebetalningar.

3. De för närvarande utgående skatter, på vilka avtalet tillämpas,
är:

a) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, kupongskatten däri inbegripen,

2) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

3) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.,

4) den kommunala inkomstskatten, och

(i det följande benämnda “svensk skatt”),

the income tax imposed under Title II and the stock transaction
tax in accordance with Section 124-A of the National Internal
Revenue Code of the Republic of the Philippines,

(i det följande benämnda “filippinsk skatt”).

4. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet efter
undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället
för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndigheterna
i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga
ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen
av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

a)1) “Sverige” avser Konungariket Sverige och innefattar, när
uttrycket används i geogrfisk betydelse, Sveriges territorium,
Sveriges territorialvatten och andra havsområden över villka
Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar
suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

2) “Filippinerna” avser Republiken Filippinerna och innefattar,
när uttrycket används i geografisk betydelse, den arkipelag som
utgör Republiken Filippinerna enligt dess konstitution och
lagar, angränsande områden och andra sådana områden i havet
och luftrummet över vilka filippinerna, i överensstämmelse
med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter, jurisdiktion
eller liknande rättigheter,

b) “en avtalsslutande stat” och “den andra avtalsslutande staten”
avser Sverige eller Filippinerna, beroende på sammanhanget,

c) “person” inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning,

d) “bolag” åsyftar juridisk person eller annan som vid
beskattningen behandlas såsom juridisk person

e) “företag i en avtalsslutande stat” och “företag i den andra
avtalsslutande staten” åsyftar företag som bedrivs av person
med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive företag som
bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten,

f) “internationell trafik” åsyftar transport med skepp eller
luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat utom
då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser
i den andra avtalsslutande staten,

g) “medborgare” åsyftar:

1) fysisk person som har medborgarskap i en avtalsslutande stat,

2) juridisk person eller annan sammanslutning som bildats enligt
den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat,

h) “behörig myndighet” åsyftar:

1) i Sverige finansministern, denne befullmäktigade ombud eller
den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid
tillämpningen av detta avtal,

2) i Filippinerna: The Secretary of Finance/Commissioner of
Internal Revenue eller deras befullmäktigade ombud; eller
den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid
tillämpningen av detta avtal.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet vid någon tidpunkt
anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck
som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har
vid denna tidpunkt enligt den statens lagstiftning i fråga om
sådana skatter på vilka avtalet tillämpas, och den betydelse som
uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna stat
äger företräde framför den betydelse uttrycket ges i annan
lagstiftning i denna stat.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket “person med
hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt lagstiftningen
i denna stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning,
plats för företagsledning eller annan liknande omständighet och
inbegriper också denna stat och dess offentligrättsliga organ,
politiska underavdelningar och lokala myndigheter. Uttrycket
inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna stat
endast för inkomst från källa i denna stat. I fråga om handelsbolag
eller dödsbo tillämpas uttrycket endast till den del handelsbolagets
eller dödsboets inkomst beskattas i denna stat på samma sätt som
inkomst som förvärvas av person med hemvist där, antingen hos
handelsboaglet eller dödsboet eller hos dess delägare.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har
hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på
följande sätt:

a) han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som
stadigvarande står till hans förfogande; om han har en sådan
bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med
vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast
(centrum för levnadsintressena);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för
sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har
en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses
han ha hemvist i den stat där han stadigvarande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte
vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den
stat där han är medborgare;

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är
medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än
fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, skall de
behöriga myndigheterna söka avgöra frågan genom ömsesidig
överenskommelse.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket “fast
driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från
vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket “fast driftställe” innefattar särskilt:

a) plats för företagsledning,

b) filial,

c) kontor,

d) fabrik,

e) verkstad,

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för
utvinning eller utforskning av naturtillgångar,

g) plats för byggnads-, anläggnings-, monterings- eller
installationsverksamhet samt verksamhet som består av övervakning
i anslutning därtill, men endast om verksamheten pågår under en
tidsperiod som överstiger sex månader,

h) tillhandahållande av tjänster, däri inbegripet konsulttjänster,
om sådan verksamhet bedrivs av företag genom anställda eller
annan personal som anlitats av företaget för sådana tjänster,
men endast om verksamheten pågår (såvitt avser samma eller
sammanhängande projekt) inom en avtalsslutande stat under en
tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt överstiger sex
månader under en tolvmånadersperiod.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses
uttrycket “fast driftställe” inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning
eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande
för lagring, utställning eller utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande
för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet
uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar
för företaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet
uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av
förberedande eller biträdande art,

f) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet
uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i punkterna
a) – e), under förutsättning att hela den verksamhet som
bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på
grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande
art.

4. Om en person (som inte är en sådan oberoende representant på
vilken punkt 5 tillämpas) är verksam i en avtalsslutande stat
för ett företag i den andra avtalsslutande staten skall detta
företag anses ha fast driftställe i den förstnämnda staten om:

a) personen har och i denna stat regelmässigt använder fullmakt
att sluta avtal i företagets namn, om verksamheten inte är
begränsad till sådan som anges i punkt 3 i denna artikel, eller

b) personen inte har sådan fullmakt men regelmässigt i den
förtsnämnda staten innehar varulager från vilket han för
företagets räkning regelbundet utlämnar varor.

5. Företag i en avtalsslutande stat anses inte ha fast driftställe
i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att
företaget bedriver affärsverksamhet i denna andra stat genom
förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende
representant, under förutsättning att sådan person därvid
bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

6. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande
stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist
i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver
affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe
eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera
bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar av fast egendom (däri inbegripet inkomst av lantbruk
eller skogsmark) belägen i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket “fast egendom” har den betydelse som uttrycket har
enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är
belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast
egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsmark,
rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast
egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast egendom
samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för
nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa
eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses
inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas
genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning
av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst
av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom
som används vid självständig yrkesutövning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar,
beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast
driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt,
får företagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så
stor del av den som är hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe,
hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i
vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den
inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat,
om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet
av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor
och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket
driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för
utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder
inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning,
oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället
är beläget eller annorstädes.

4. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brukat i en
avtalsslutande stat bestämmas på grundval av en fördelning av
företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, hindrar
bestämmelserna i punkt 2 inte att i denna avtalsslutande stat
den skattepliktiga inkomsten bestäms genom sådant förfarande. Den
fördelningsmetod som används skall dock vara sådan att resultatet
överensstämmer med principerna i denna artikel.

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den
anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg
för förtaget.

6. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som
är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande
år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder
annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomst som behandlas särskilt i
andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa
artiklar inte av reglerna i denna artikel.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst, som förvärvas av ett företag i en avtalsslutande
stat genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell
trafik, beskattas endast i denna stat.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 får inkomst från källa
i en avtalsslutande stat som förvärvas av ett företag i den
andra avtalsslutande staten genom användningen av skepp eller
luftfartyg i internationell trafik beskattas i den förstnämnda
staten, men den sålunda uttagna skatten får inte överstiga det
lägsta av följande belopp:

a) en och en halv procent av de bruttointäkter som har källa i
denna stat, och

b) den lägsta skatten som får tas ut på inkomst av samma slag,
förvärvad under liknande förhållanden av person med hemvist i
en tredje stat.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas även på inkomst
som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag
eller en internationell driftsorganisation.

4. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas beträffande inkomst som
förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System
(SAS) endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den
andel i konsortiet som innehas av SAS Sverige AB, den svenske
delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då:

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt
deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra
avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital,
eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller
kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som
ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i
båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella
förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från
dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag,
får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det
ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte
tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och
beskattas i överensstämmelse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat i inkomsten för ett företag
i denna stat inräknar – och i överensstämmelse därmed beskattar
– inkomst, för vilken ett företag i den andra avtalsslutande
staten beskattats i denna andra stat, samt den sålunda inräknade
inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den
förstnämnda staten om de villkor som avtalts mellan företagen
hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra
oberoende företag, skall denna andra stat genomföra vederbörlig
justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten där.
Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och
de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger
vid behov med varandra.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till
person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får
beskattas i denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i en avtalsslutande
staten där det bolag som betalar utdelningen har hemvist, enligt
lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till
utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten får
skatten inte överstiga:

a) 10 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt
till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag)
som direkt innehar minst 25 procent av det utbetalande
bolagets kapital,

b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken
utdelningen betalas.

3. Med uttrycket “utdelning” förstås i denna artikel inkomst
av aktier eller andra rättigheter, som inte fordringar, med rätt
till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som
enligt skattelagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget
har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som
inkomst av aktier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som
har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat
och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där det
bolag som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast
driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna
andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den
andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband
med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I
sådanat fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive
artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst
från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte
beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen
betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den
mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt
samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna
andra stat, och ej heller på bolagets icke utdelade vinst ta ut en
skatt som utgår på bolagets icke utdelade vinst, även om
utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis
utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

6. Bestämmelserna i detta avtal hindrar inte en avtalsslutande stat
att påföra, förutom bolagsskatt, en skatt på vinstöverföringar
från en filial till dess huvudkontor. Den sålunda påförda skatten
får dock inte överstiga 10 procent av det överförda beloppet. Om
Filippinerna i ett avtal för att undvika dubbelbeskattning med
en tredje stat som ingås efter datumet för undertecknandet av detta
avtal tar in en bestämmelse som undantar inkomst som avses i
artikel 8 i detta avtal från skatt som avses i denna punkt eller
begränsar skattesatsen till under 20 procent, skall sådant undantag
eller sådan lägre skattesats automatiskt tillämpas mellan Sverige
och Filippinerna.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas
till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat
från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat,
men om den som har rätt till räntan har hemvist i den andra
avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 10 procent av
räntans bruttobelopp.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2, skall ränta som härrör
från en avtalsslutande stat och som betalas till en person med
hemvist i den andra avtalsslutande staten beskattas endast i
denna andra stat om räntan betalas med anledning av:

a) en obligation, debenture eller annan liknande skuldförbindelse
som utfärdats av regeringen eller en av dess politiska
underavdelningar eller lokala myndigheter i den förstnämnda
avtalslutande staten, eller

b) ett lånbeviljat, återfinansierat, garanterat eller försäkrat,
eller en kredit beviljad, återfinansierad, garanterad eller försäkrad
av

1) i Filippinerna, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP),

2. i Sverige, Riksbanken, Styrelsen för Internationellt
Utvecklingssamarbete (SIDA), AB Svensk Exportkredit (SEK),
Exportkreditnämnden eller annan institution av offentlig karaktär
med syfte att främja export eller utveckling,

3) andra offentligrättsliga insitutioner eller kreditinstitutioner,
som de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan
särskilt kommer överens om.

4. Med uttrycket “ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje
slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast
egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i
gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av
värdepapper som utfärdats av staten och inkomst av obligationer
eller debentures, däri inbegripet agiobelopp och vinster som
hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures.
Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid
tillämpningen av denna artikel.

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som
har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och
bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken
räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar
självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan
betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den
stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna
i artikel 7 respektive artikel 14.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren
är den staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet
eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person
som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande
stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband
varmed den skuld uppkommit på vilken räntan betalas, och räntan
belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen, anses räntan härröra från den stat där det fasta
driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

7. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan
person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken
räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan
utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser
inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast
på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp
enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med
iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som hörrör från en avtalsslutande stat och som betalas
till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får
beskattas i denna andra stat.

2. Roaltyn får emellertid även beskattas i den avtalsslutande stat
från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i den stat, men om
den som har rätt till royaltyn har hemvist i den andra
avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 15 procent av
royaltyns bruttobelopp.

3. Med uttrycket “royalty” förstås i denna artikel varje slags
betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller
för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt
eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och filmer
eller band för radio- eller televisionsutsändning, patent, varumärke,
mönster eller modell, ritning hemligt recept eller hemlig
tillverkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av
industiell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som
har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och
bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken
royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar
självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga
om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande anodningen. I sådant fall
tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren
är den staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller
person med hemvist i denna stat. Om, emellertid, den person som
betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande
stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband
varmed skyldigheten att betala royaltyn uppkommit, och royaltyn
belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen,
anses royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den
som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person
royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rättighet eller
den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt
till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas
bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen
i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga
bestämmelser i detta avtal.

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar
på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6
och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas
i denna andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av
rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en
avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller
av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning för att
utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en
avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av
överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans
med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

3. Vinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar
på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg, som används
i internationell trafik eller av lös egendom somär hänförlig
till användningen av sådana skepp eller luftfartyg, beskattas
endast i denna stat.

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas i fråga om vinst som
förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System
(SAS), men endast i fråga om den del av vinsten som motsvarar den
andel i konsortiet vilken innehas av SAS Sverige AB, den svenske
delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

4. Vinst på grund av överlåtelse av andelar i ett bolag vars
egendom huvudsakligen består av fast egendom belägen i en
avtalsslutande stat får beskattas i denna stat. Vinst på grund av
överlåtelse av andel i ett handelsbolag eller en “trust” vars
egendom huvudsakligen består av fast egendom belägen i en
avtalsslutande stat får beskattas i denna stat.

5. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som
avses i punkterna 1, 2, 3 och 4 beskattas endast i den avtalsslutande
stat där överlåtaren har hemvist.

6. Vinst, på grund av avyttring av tillgångar, som förvärvas av
en fysisk person som har haft hemvist i en avtalsslutande stat
och fått hemvist i den andra avtalsslutande staten får – utan
hinder av bestämmelserna i punkt 5 – beskattas i den förstnämnda
avtalsslutande staten om överlåtelsen av tillgångarna inträffar vid
något tillfälle under de tio år som följer närmast efter den tidpunkt
då personen upphört att ha hemvist i den förstnämnda staten.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar
genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet
beskattas endast i denna stat. Sådan inkomst får emellertid även
beskattas i den andra avtalsslutande staten om:

a) han i denna andra avtalsslutande stat har en stadigvarande
anordning som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva
verksamheten, eller

b) han vistas i den andra staten under tidsperiod eller tidsperioder
som sammanlagt uppgår till minst 183 dagar under en
tolvmånadersperiod,
men endast så stor del av inkomst som är hänförlig till den
stadigvarande anordningen respektive till verksamhet som bedrivs i
den andra staten.

2. Uttrycket “fritt yrke” inbegriper särskilt självständig
vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings-
och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet
som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor
utövar.

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18, 19 och 20 föranleder
annat, beskattas lön och annan liknande ersättning, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning,
endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra
avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får
ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning,
som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för
arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den
förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidsperiod eller
tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en
tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under beskattningsåret
i fråga, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i
den andra staten eller på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande
anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får
ersättning för arbete, som uförts ombord på skepp eller luftfartyg
i internationell trafik av ett företag i en avtalsslutande stat,
beskattas i denna stat. Om person med hemvist i Sverige uppbär
inkomst av arbete, vilket utförs ombord på ett luftfartyg som
används i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian
Airlines System (SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige.

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist
i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller
annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

Artikel 17

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst,
som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom
sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i
egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio-
eller televisionsartist eller musiker, eller i egenskap av
idrottsman, beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som artist eller
idrottsman utövar i denna egenskap, inte tillfaller i artisten
eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst,
utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas
i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utövar
verksamheten.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte på inkomst
som förvärvas av en artist eller idrottsman genom verksamhet i
en avtalsslutande stat om besöket i den avtalsslutande staten
till avsevärd del finansieras av offentliga medel från den andra
avtalsslutande staten, en av dess politiska underavdelningar,
lokala myndigheter eller offentligrättsliga organ.

Artikel 18

Pension och utbetalning enligt socialförsäkringslagstiftningen

1. Om inte bestämmelserna i artikel 19 punkt 2 föranleder annat,
beskattas pension och annan liknande ersättning som med anledning
av tidigare anställning betalas till person med hemvist i en
avtalsslutande stat, endast i denna stat.

2. Utan hiner av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel och av
artikel 19 punkt 2 skall utbetalning till en fysisk person med
hemvist i en avtalsslutande stat enligt socialförsäkringslagstiftningen
i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna
andra stat.

3. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel utgör inte hinder för
någon av de avtalsslutande staterna att beskatta sina egna
medborgare.

Arikel 19

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en
avtalsslutande stat, en av dess politiska underavdelningar eller
lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som
utförs i denna stats, underavdelnings eller myndighets tjänst,
beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra
avtalsslutande staten om arbetet utförs i denna stat och personen
i fråga har hemvist i denna stat och

1) är medborgare i denna stat, eller

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra
arbetet.

2. a) Pension, som betalas av, eller från fonder inrättade av,
en avtalsslutande stat, en av dess politiska underavdelningar
eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete
som utförts i denna stats, underavdelnings- eller lokal myndighets
tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra
avtalsslutande staten om personen i fråga har hemvist och är
medborgare i denna stat.

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 18 tillämpas på
ersättning och pension som betalas på grund av arbete som
utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat,
en av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

Artikel 20

Studerande och praktikanter

Studerande eller affärspraktikant, som har eller omedelbart före
vistelse i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra
avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten
uteslutande för sin undervisning eller praktik, beskattas inte
i denna stat för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin
undervisning eller praktik, under förutsättning att beloppen
härrör från källa utanför denna stat.

Arikel 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta
avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten
härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag
för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om
mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och
bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget
fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna
andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den
rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger
verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7
respektive artikel 14.

3. Inkomst vilken inte behandlas i föregående artiklar i detta avtal,
som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som
härrör från den andra avtalsslutande staten, får, utan hinder av
bestämmelserna i punkterna 1 och 2, beskattas i denna andra stat.

Artikel 22

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. I Filippinerna skall, i enlighet med bestämmelserna och
begränsningarna i filippinsk lag (även i den lydelse de framdeles
kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här
ändras), dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:

I enlighet med principerna i detta avtal skall skatter, som betalats
eller som debiterats enligt svensk lag, antingen direkt eller
genom skatteavdrag, på inkomster från källa i Sverige, avräknas
från filippinsk skatt med iakttagande av följande begränsningar:

1) avräkningsbeloppet, som avser skatt som betalats till eller
debiterats av Sverige, skall inte överstiga den andel av skatten
som omfattas av avtalet och från vilken sådan avräkning medges,
och som motsvarar den andel som den skattskyldiges skattepliktiga
inkomst från källor i Sverige utgör av hela hans skattepliktiga
inkomst för samma beskattningsår;

2) hela avräkningsbeloppet skall inte överstiga den andel av skatten
som omfattas av avtalet och från vilken sådan avräkning medges,
och som motsvarar den andel som den skattksyldiges skattepliktiga
inkomster från källor utanför Filippinerna utgör av hela hans
skattepliktiga inkomst för samma beskattningsår.

I fall då ett filippinskt bolag äger, direkt eller indirekt, mer än
50 procent av röstetalet i ett svenskt bolag från vilket det uppbär
utdelning under ett beskattningsår, skall Filippinerna även medge
avräkning för den skatt som i Sverige betalats av eller debiterats
det svenska utdelande bolaget, som belöper på sådan vinst av vilken
utdelningen betalats. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte
överstiga beloppet av den del av den filippinska inkomstskatten,
beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst som får
beskattas i Sverige.

2. I fråga om Sverige skall dubbelbeskattning undvikas på följande
sätt:

a) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt
filippinsk lagstilftning och i enlighet med bestämmelserna i detta
avtal får beskattas i Filippinerna, skall Sverige – med beaktande av
bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av
utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles kan få genom att
ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) – från
den svenska skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande
den skatt som erlagts på inkomsten.

b) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst, som enligt
bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Filippinerna, får
Sverige – vid bestämmandet av svensk progressiv skatt – beakta
sådan inkomst som beskattas endast i Filippinerna.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a) i denna punkt är utdelning
från bolag med hemvist i Filippinerna till bolag med hemvist i
Sverige undantagen från svensk skatt enligt bestämmelserna i
svensk lag om skattebefrielse för utdelning som erhålls av svenska
bolag från dotterbolag utomlands.

Artikel 23

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra
avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed
sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den
beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna
andra avtalsslutande stat under samma förhållanden är eller kan
bli underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 tillämpas
denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en
avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande
stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra
stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna
andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag. Denna bestämmelse
anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge
person med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant
personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller
skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt
mot familj som medges person med hemvist i den egna staten.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel
11 punkt 7 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty
och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till
person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla
vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant
företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i
den förstnämnda staten. På samma sätt är skuld som företag i en
avtalsslutande stat har till person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten avdragsgill vid bestämmandet av sådant
företags beskattningsbara förmögenhet på samma villkor som skuld
till person med hemvist i den förstnämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis
ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera
perosner med hemvist i dena andra avtalsslutande staten, skall
inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller
därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande
än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat
liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli
underkastat.

5. Med “beskattning” avses i denna artikel skatter som omfattas av
avtalet.

Artikel 24

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda
avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller
kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna
i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att
använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna
rättsordning, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den
avtalsslutande stat där han har hemvist eller, om fråga är om
tillämpning av artikel 23 punkt 1, i den avtalsslutande staten
där han är medborgare. Saken skall läggas fram inom tre år från
den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som
givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i
avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men
inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall
myndigheten söka avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse med
den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i
syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet.
Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser
i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall
genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller
tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen
av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja
dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan
träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa
överenskommelse i den mening som avses i föregående punkter.

Artikel 25

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall
utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa
bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas
interna lagstiftning i fråga om skatter som omfattas av avtalet,
i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider
mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1.
Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas
såsom hemliga på samma sätt som upplysningar, som erhållits enligt
den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för
personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och
förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller indriver de
skatter som omfattas av avtalet eller handlägger åtal eller
överklagande i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller
myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål.
De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i
domstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för
en avtalsslutande stat att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och
administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den
andra avtalsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning
eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat
eller i den andra avtalsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-,
handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat
förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle
strida mot allmänna hänsyn.

Artikel 26

Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid
beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmer
i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska företrädare
och konsulära tjänstemän.

Artikel 27

Övriga bestämmelser

1. Bestämmelserna i detta avtal hindrar inte Filippinerna att
enligt sin lagstiftning beskatta sina egna medborgare som är bosatta
i Sverige. För skatter som betalats på grund härav medges
emellertid ingen avräkning.

2. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal, om

a) bolag med hemvist i en avtalsslutande stat huvudsaklingen
förvärvar sina inkomster från andra stater

1) från aktiviteter som bank-, sjöfarts-, finans- eller
försäkringsverksamhet, eller

2) genom att vara huvudkontor, coordination centre eller liknande
enhet som tillhandahåller aministrativa eller andra tjänster
till en grupp av bolag som bedriver rörelse huvudsakligen i
andra stater, och

b) sådan inkomst, i andra fall än då tillämpning sker av den
metod för undvikande av dubbelbeskattning som normalt tillämpas
av denna stat, beskattas påtagligt lägre enligt den statens
lastiftning än inkomst av liknande verksamhet som bedrivs inom
denna stat eller inkomst från verksamhet som huvudkontor,
coordination centre eller liknande enhet som tillhandahåller
administrativa eller andra tjänster till en grupp av bolag
som bedriver rörelse i denna stat, skall de bestämmelser i detta
avtal som medger undantag från beskattning eller reduktion
av skatt inte tillämpas på inkomst som sådant bolag förvärvar
och inte heller på utdelning som betalas av sådant bolag.

Artikel 28

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande staterna skall underrätta varandra när de
konstitutionella åtgärder vidtagits som enligt respektive stats
lagstiftning krävs för att detta avtal skall träda ikraft.

2. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter den dag
då den sista av dessa underrättelser tas emot och dess bestämmelser
tillämpas:

a) beträffande skatt som innehålls vi källan, på belopp som
betalas till person med hemvist utanför källstaten den 1 januari
kalenderåret närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller
senare,

b) beträffande annan skatt på inkomst, i fråga om beskattningsår
som börjar den 1 januari kalenderåret närmast efter det år då
avtalet träder i kraft eller senare.

3. Avtalet mellan Republiken Filippinerna och Konungariket Sverige
för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt
beträffande inkomstskatter undertecknat i Manila den 7 maj 1987,
skall upphöra att gälla och dess bestämmelser skall inte längre
tillämpas från de datum som detta avtal skall tillämpas enligt
bestämmelserna i punkt 2.

Artikel 29

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess att de sägs upp av en
avtalsslutande stat. Vardera avtalsslutande staten kan på
diplomatisk väg skriftligen säga upp avtalet genom underrättelse
härom minst sex månader före utgången av något kalenderår. I
händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:

a) beträffande skatt som innehålls vid källan, på belopp som
betalas till person med hemvist utanför källstaten den 1 januari
kalenderåret närmast efter det år då uppsägningen sker eller
senare,

b) beträffande annan skatt på inkomst, i fråga om beskattningsår
som börjar den 1 januari kalenderåret närmast efter det år då
uppsägning sker eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen
bemyndigande, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Manila den 24 juni 1998 i två exemplar på engelska
språket.

För Konungariket Sveriges regering

Peter Ahlgren

För Republiken Filippinernas regering

Salvador M. Enriquez Jr.