Lag (1999:648) om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2001 års taxering, m.m.

SFS nr
1999:648
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1999-06-17

1 § Vid 2001 års taxering skall för fysiska personer den del av
den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomst som enligt 10 §
lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt anges till ett fast
belopp om 200 kronor i stället utgöra en kommunal inkomstskatt.
Vid tillämpning av lagen (1997:324) om begränsning av skatt
skall denna skatt dock anses utgöra statlig inkomstskatt.

2 § Av den sammanlagda inkomstskatten enligt 1 § skall 66,5
procent utgöra skatt till kommuner och 33,5 procent skatt till
landsting. Därvid skall en kommun som inte ingår i ett
landsting behandlas som om den även utgjorde ett landsting.

En preliminär utbetalning av den sammanlagda inkomstskatten
skall göras av skattemyndigheten i januari 2000 i samband med
slutavräkningen av 1998 års kommunalskattemedel. Detta belopp
skall fastställas av regeringen eller den myndighet regeringen
bestämmer. Utbetalning skall ske till kommunerna respektive
landstingen med ett enhetligt belopp per invånare den 1
november 1999.

En slutavräkning av inkomstskatten skall ske när den årliga
taxeringen år 2001 har avslutats. Därvid skall de bestämmelser
tillämpas som gäller slutavräkning av kommunalskattemedel
enligt 4 § femte stycket lagen (1965:269) med särskilda
bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m.m.

3 § Skattemyndighetens beslut enligt 2 § får överklagas hos
regeringen.