Epizootiförordning (1999:659)

SFS nr
1999:659
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1999-06-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:483

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser
till epizootilagen (1999:657). Förordning (2006:819).

EG-bestämmelser

1 a § De EG-rättsliga grundförordningar som helt eller delvis
kompletteras av epizootilagen (1999:657) anges i ett
tillkännagivande av regeringen.

I fråga om EG-bestämmelser i sådana förordningar som faller
inom flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet
vilka bestämmelser som kompletteras av epizootilagen.

Jordbruksverket får meddela de föreskrifter och fatta de beslut
som behövs som komplettering till EG-bestämmelserna.
Förordning (2006:819).

De epizootiska sjukdomarna

1 b § De sjukdomar som omfattas av epizootilagen (1999:657) anges
i verkställighetsföreskrifter av Jordbruksverket.
Förordning (2006:819).

Förebyggande åtgärder och bekämpning

2 § Jordbruksverket leder och samordnar de förebyggande
åtgärderna och bekämpningen enligt epizootilagen (1999:657).

3 § Statens livsmedelsverk, Statens veterinärmedicinska anstalt
och länsstyrelserna skall i samråd med Jordbruksverket upprätta
beredskapsplaner som anger vilka åtgärder som myndigheterna
skall vidta för att bekämpa inträffade epizootiska sjukdomar.

4 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter som avses i 2, 5,
6, 8 och 17 §§ epizootilagen (1999:657) samt besluta enligt 8
och 10 §§ lagen. Jordbruksverket eller den länsstyrelse
Jordbruksverket bestämmer beslutar enligt 4 a, 5, 7 och 9 §§
lagen. Beslut enligt 4 § lagen skall underställas
Jordbruksverket. Förordning (2005:521).

5 § Jordbruksverket får anställa veterinärer på arvodestjänster
som distriktsveterinärer att medverka vid bekämpningen av
epizootiska sjukdomar.

Ersättning

6 § Ersättning enligt epizootilagen (1999:657) beslutas av
Jordbruksverket.

7 § Ersättning enligt 15 § tredje stycket epizootilagen
(1999:657) skall lämnas vid utbrott eller vid misstanke om
utbrott av sjukdomarna afrikansk svinpest, klassisk svinpest,
mul- och klövsjuka, vesikulär svinsjuka (SVD) samt sjukdomar i
gruppen transmissibel spongiform encefalopati (TSE).
Förordning (2002:547).

7 a § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att
ersättning skall lämnas efter ansökan och om tidsfrister för
sådan ansökan. Förordning (2007:483).

8 § Ett intyg om djurens eller slaktkropparnas värde skall
fogas till ansökan om ersättning enligt 15 § epizootilagen
(1999:657) för

1. djur som har avlivats eller dött till följd av vaccination
eller annan behandling,

2. djur som har avlivats eller slaktkroppar som har destruerats
till följd av vad som anges i de EG-bestämmelser som
kompletteras av epizootilagen. Förordning (2007:483).

9 § Värdering av djuren skall göras av värderingsmän som utses
av Jordbruksverket efter förslag av länsstyrelsen. När ett djur
avlivas med stöd av 3 § epizootilagen (1999:657) skall dock
värderingen göras av veterinären. En värdering av slaktkroppar
som avses i 8 § 2 skall göras av personal på ett slakteri.
Förordning (2003:103).

10 § Vid värderingen av ett djur skall hänsyn tas till djurets
slaktvärde och till det livvärde djuret kan ha utöver
slaktvärdet. Vid uppskattning av livvärdet skall särskilt
avseende fästas vid djurets produktionsförmåga, ålder och
avelsvärde. Förordning (2003:103).

10 a § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om inom vilka
tidsfrister värderingen av djuren eller slaktkropparna skall
göras. Förordning (2007:483).

11 § Värderingsmännen har rätt till ersättning av staten enligt
bestämmelser som meddelas av Jordbruksverket.

12 § Jordbruksverket meddelar ytterligare föreskrifter om vilka
uppgifter som skall fogas till ansökan om ersättning och om
värderingen av uppkomna förluster.

13 § Om det finns särskilda skäl, får Jordbruksverket för visst
fall lämna ersättning även för annan kostnad eller förlust än
som anges i 15 § epizootilagen (1999:657), om kostnaden eller
förlusten beror på beslut enligt lagen eller med stöd av lagen
meddelade föreskrifter eller på beslut som har meddelats med
stöd av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.
Förordning (2007:483).

13 a § Om ersättning har betalats ut med för högt belopp, får
Jordbruksverket återkräva vad som har betalats ut för mycket.
Beloppet får krävas tillbaka inom tio år från det att beloppet
betalades ut. Förordning (2007:483).

Behöriga myndigheter

14 § Jordbruksverket skall utföra de uppgifter som enligt de
EG-bestämmelser som kompletteras av epizootilagen (1999:657)
ankommer på en behörig myndighet, om inte annat framgår av 15 §
eller regeringen beslutar något annat. Förordning (2006:819).

Kontrollmyndigheter

15 § Länsstyrelserna utövar offentlig kontroll om inte annat
följer av andra stycket. Länsstyrelserna är därvid i
tillämpliga fall behöriga myndigheter att utöva offentlig
kontroll i enlighet med de EG-bestämmelser som kompletteras av
epizootilagen (1999:657).

Jordbruksverket utövar offentlig kontroll av efterlevnaden av
beslut som meddelas av verket med stöd av

1. epizootilagen,

2. föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller

3. EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.

Jordbruksverket är därvid i tillämpliga fall behörig myndighet
att utöva offentlig kontroll i enlighet med de EG-bestämmelser
som kompletteras av lagen. Jordbruksverket samordnar
länsstyrelsernas kontrollverksamhet och lämnar stöd, råd och
vägledning i denna verksamhet. Förordning (2006:819).

Föreskrifter om kontroll

16 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. hur offentlig kontroll skall bedrivas, och

2. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan
som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information
till Jordbruksverket. Förordning (2006:819).

Övriga föreskrifter

17 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter för
verkställigheten av epizootilagen (1999:657) och denna
förordning. Förordning (2006:819).

Överklagande

18 § Bestämmelser om överklagande finns i 21 § epizootilagen
(1999:657) och i 22 a § förvaltningslagen (1986:223).
Förordning (2006:819).

Övergångsbestämmelser

1999:659

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999, då
epizootiförordningen (1980:371) skall upphöra att gälla.

2. Den äldre förordningen gäller dock fortfarande i de fall där
beslut enligt 4 § i epizootilagen (1980:369) har fattats före
den 1 oktober 1999.