Lag (1999:673) om skatt på avfall

SFS nr
1999:673
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1999-06-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1499

Lagens tillämpningsområde

1 § Skatt (avfallsskatt) skall betalas till staten enligt denna
lag för avfall som förs in till en avfallsanläggning där
farligt avfall eller annat avfall till en mängd av mer än 50
ton per år slutligt förvaras (deponeras) eller förvaras under
längre tid än tre år.

Avfallsskatt skall också betalas för avfall som uppkommer inom
en anläggning där det huvudsakligen bedrivs annan verksamhet än
avfallshantering, om farligt avfall eller annat avfall till en
mängd av mer än 50 ton per år deponeras inom anläggningen eller
förvaras där under längre tid än tre år.

2 § Med avfall jämställs annat material som förs in till en
avfallsanläggning som avses i 1 § första stycket.

3 § Bestämmelserna i 1 § gäller dock inte för anläggningar där
deponering eller förvaring sker uteslutande av

1. ett eller flera av följande avfallsslag, nämligen

a) jord, grus, lera, skiffer, kalkstoft, kalksten eller annan
sten,

b) bergrester från gruvindustriell verksamhet,

c) avfallssand från gruvindustriell verksamhet och avfall från
vattenrening vid sådan verksamhet samt järnhaltigt avfall från
rökgasrening vid tillverkning av järnmalmspellets,

2. radioaktivt avfall,

3. vattenverksslam i slambassäng, eller

4. flytande avfall i vassbädd.

I fråga om avfall från vattenrening vid gruvindustriell
verksamhet och järnhaltigt avfall från rökgasrening vid
tillverkning av järnmalmspellets gäller första stycket 1 endast
under förutsättning att deponering eller förvaring sker
tillsammans med avfallssand från gruvindustriell verksamhet.
Lag (2000:1429).

Skattebelopp m.m.

4 § Avfallsskatt ska betalas med 500 kronor per ton avfall.
Lag (2014:1499).

5 § Avfallsskatt skall bestämmas på grundval av vägning.

Om den mängd avfall som förs in till eller uppkommer vid en
anläggning är av mindre omfattning eller det av någon annan
anledning finns särskilda skäl, får avfallsskatten bestämmas på
annan grund än vägning.

Undantag från skatteplikt

6 § Avfallsskatt skall inte betalas för

1. material som är avsett att användas för driften av en
avfallsanläggning eller som förs in till en sådan anläggning
utan direkt samband med avfallshanteringen,

2. avfall som är avsett att inom en anläggning

a) behandlas genom kompostering eller reaktorbaserad rötning,

b) förbrännas,

c) användas för tillverkning av fast lagringsbart bränsle,

d) avvattnas,

e) renas, under förutsättning att avfallet är flytande,

3. flytande avfall som inom en anläggning är avsett att
behandlas i vassbädd.

Första stycket 2 d, 2 e och 3 gäller endast om det vatten som
avgår från behandlingen inte deponeras inom anläggningen.

Avfallsskatt skall dock betalas för rester som uppstår efter
genomförd åtgärd enligt första stycket 2. Lag (2000:1429).

Vem som är skattskyldig

7 § Skyldig att betala avfallsskatt är den som bedriver
verksamheten på anläggningen. Lag (2002:428).

Skattskyldighetens inträde

8 § Skyldigheten att betala avfallsskatt inträder i fall som
avses i

1. 1 § första stycket när avfall förs in till anläggningen,

2. 1 § andra stycket när avfall uppkommer och i

3. 6 § tredje stycket när åtgärden har slutförts.
Lag (2000:1429).

Förfarandet

9 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i
skatteförfarandelagen (2011:1244). Redovisningsperioden för
avfallsskatt är dock kalenderkvartal. Lag (2011:1398).

Avdrag

10 § Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på

1. avfall som förts ut från anläggningen, dock inte lak- och
reningsvatten och inte heller gas som har bildats vid
nedbrytning av organiskt avfall,

2. avfall som använts för driften av anläggningen,

3. avfall som inom anläggningen använts för
konstruktionsarbeten eller för att där åstadkomma en miljösäker
deponering eller förvaring, dock inte när avfallet använts för
mellantäckning,

4. avfall enligt 3 § första stycket 1 a som är avsett att inom
anläggningen användas för sluttäckning, om det förvaras skilt
från annat avfall. Lag (2002:998).

11 § Den som är skattskyldig får göra avdrag även för skatt på

1. vatten eller stabiliserande ämnen som utanför anläggningen
tillsatts till aska,

2. förorenad jord från marksanering,

3. muddermassor från sanering och fördjupning av vattenområden,

4. avfall från sanering av upplag för farligt avfall,

5. slam från behandling av lakvatten från anläggning där gips
deponeras,

6. avfall från rening av kommunalt avloppsslam som förorenats
på grund av verksamhet vid Falu koppargruva,

7. asbesthaltigt avfall,

8. fluor- och svavelhaltigt avfall från rökgasrening vid
tillverkning av järnmalmspellets,

9. grönlutslam från kausticeringsprocesser,

10. returfiberavfall och avsvärtningsslam från upparbetning av
returpapper samt askor från eldning av avsvärtningsslam,

11. slam från framställning av dikalciumfosfat, kalciumklorid
och natriumfosfat,

12. kalciumfluoridslam från framställning av aluminiumfluorid,

13. gipsslam från framställning av uppkolningsmedel,

14. elfilterstoft från framställning av kalciumkarbid,

15. slagger från metallurgiska processer,

16. stoft och slam från rening av gaser från framställning av
råstål och råjärn,

17. oljehaltigt glödskalsslam,

18. metallhydroxidslam,

19. stoft och slam från rening av rökgaser och processvatten
vid framställning av koppar, zink och bly,

20. katodrester, blästerstoft, kolavfall samt stoft och slam
från rening av rökgaser vid framställning av aluminium,

21. stoft och slam från rening av rökgaser från framställning
av ferrolegeringar,

22. gjuterisand,

23. avfall från rensprocessen vid upparbetning av återvunnet
glas, och

24. biobränsleaska, vars halt av cesium-137 uppgår till minst
fem kilobecquerel per kilogram och som förts in till en
avfallsanläggning som uppfyller de krav som
Strålsäkerhetsmyndigheten fastlagt för deponering av sådan
aska.

Vid fastställandet av halten cesium-137 enligt första stycket
24 ska askans torrvikt användas. Lag (2008:242).

Övergångsbestämmelser

2000:1429

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas för
tid från och med den 1 januari 2000.

2001:904

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fall då skattskyldighet inträtt före
ikraftträdandet.

2002:428

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.

2002:998

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till
tiden före ikraftträdandet.

2005:962

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till
tiden före ikraftträdandet.

2014:1499

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som
hänför sig till tiden före ikraftträdandet.