Förordning (1999:707) om bidrag till medborgare i Förbundsrepubliken Jugoslavien som kommer från provinsen Kosovo och som vill återvända dit

SFS nr
1999:707
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1999-06-23

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om statligt bidrag
som får ges till medborgare i Förbundsrepubliken Jugoslavien
som kommer från provinsen Kosovo och som önskar återvända dit.

2 § Bidrag får efter ansökan lämnas till

1. en medborgare i Förbundsrepubliken Jugoslavien som beviljats
tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av förordningen
(1999:209) om tidsbegränsade uppehållstillstånd i vissa
utlänningsärenden eller som annars beviljats tidsbegränsat
uppehållstillstånd på grund av situationen i provinsen Kosovo,

2. make eller maka samt barn under 18 år till en person som
avses i 1, och

3. annan anhörig eller sambo än som avses under 2 och som i
Sverige lever i hushållsgemenskap med en person som avses i 1,
om det finns särskilda skäl för det.

Bidrag får endast ges en gång till samma person. Bidrag får
inte ges till svensk medborgare.

3 § Bidrag får lämnas med högst 5 000 kronor för varje person,
dock med högst 30 000 kronor per familj.

Bidrag får även lämnas för resekostnader med högst 3 000 kronor
för varje person.

4 § Bidrag får ges endast till en utlänning som saknar medel
att själv bekosta återvändandet.

5 § Bidrag beslutas och betalas ut av Statens invandrarverk.

6 § Statens invandrarverks beslut enligt denna förordning får
inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

1999:707

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1999 och skall
upphöra att gälla vid utgången av maj 2000.