Förordning (1999:710) om valutakurs vid stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder

SFS nr
1999:710
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA EU
Utfärdad
1999-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:200

1 § Denna förordning gäller för myndigheter som fattar beslut
om eller utbetalar sådant stöd från europeiska struktur- och
investeringsfonder som redovisas mot anslag i statens
budget. Förordning (2014:200).

2 § En myndighet ska vid beräkning av finansiella ramar för
ett operativt program samt åtgärder i detta använda kursen
8 kronor 39 öre per euro. Förordning (2014:200).

Övergångsbestämmelser

2014:200

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

2. För programperioden 2007–2013 gäller 2 § i den äldre
lydelsen.