Förordning (1999:711) om sekretariatet för forsknings- och utvecklingsinsatser i Öresundsregionen

SFS nr
1999:711
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1999-06-23
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:714
Upphävd
2004-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:612

Sekretariatet

1 § Vid Malmö högskola skall det finnas ett sekretariat för
forsknings- och utvecklingsinsatser i Öresundsregionen.
Sekretariatet är en sådan inrättning för särskilda uppgifter
som avses i 3 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100).

Uppgifter

2 § Sekretariatet skall biträda Öresundsregionens FoU-kommitté
och dess arbetsutskott enligt avtal av den 8 juni 1998 mellan
Sveriges regering och Danmarks regering.

Organisation och anställningar

3 § Chef för sekretariatet är sekretariatets föreståndare.

Föreståndaren och övrig personal vid sekretariatet anställs
genom beslut av Öresundsregionens FoU-kommitté. Föreståndaren
anställs tills vidare, dock längst tre år.

Redovisning

4 § Sekretariatets verksamhet skall redovisas särskilt i den
redovisning som Malmö högskola lämnar till regeringen enligt
förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.
Förordning (2000:612).