Tillkännagivande (1999:713) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

SFS nr
1999:713
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1999-07-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:795
Upphävd
1999-11-09

Regeringen tillkännager enligt 15 § lagen (1996:95) om vissa
internationella sanktioner att Europeiska gemenskapen har
beslutat följande förordningar om ekonomiska sanktioner för
vilka straffansvar gäller här i landet direkt enligt 8 § andra
stycket samma lag.

1. Rådets förordning (EEG) nr 3541/92 av den 7 december 1992 om
förbud mot att tillmötesgå irakiska krav i samband med kontrakt
och transaktioner som omfattas av FN:s säkerhetsråds resolution
661 (1990) och därmed förknippade resolutioner (EGT L 361,
10.12.1992, s. 1, Celex 392R3541).

2. Rådets förordning (EEG) nr 3275/93 av den 29 november 1993
om förbud mot att tillmötesgå krav i samband med kontrakt och
transaktioner som omfattas av Förenta nationernas säkerhetsråds
resolution 883 (1993) och därmed förknippade resolutioner (EGT
L 295, 30.11.1993, s. 4, Celex 393R3275).

3. Rådets förordning (EG) nr 1264/94 av den 30 maj 1994 om
förbud mot att fullgöra de haitiska myndigheternas krav vad
avser avtal och transaktioner som omfattas av åtgärder enligt
Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 917 (1994), 841
(1993), 873 (1993) och 875 (1993) (EGT L 139, 2.6.1994, s. 4,
Celex 394R1264).

4. Rådets förordning (EG) nr 1733/94 av den 11 juli 1994 om
förbud mot att fullgöra krav avseende avtal och transaktioner
som omfattas av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution
757 (1992) och därtill knutna resolutioner (EGT L 182,
16.7.1994, s. 1, Celex 394R1733).

5. Rådets förordning (EG) nr 2465/96 av den 17 december 1996 om
avbrytande av de ekonomiska och finansiella förbindelserna
mellan Europeiska gemenskapen och Irak (EGT L 337, 27.12.1996,
s. 1, Celex 396R2465).

6. Rådets förordning (EG) nr 926/98 av den 27 april 1998 om att
inskränka vissa ekonomiska förbindelser med Förbundsrepubliken
Jugoslavien (EGT L 130, 1.5.1998, s. 1, Celex 398R0926).

7. Rådets förordning (EG) nr 1705/98 av den 28 juli 1998 om
avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Angola för att
få “União Nacional para a Independência Total de Angola”
(Unita) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen samt om
upphävande av rådets förordning (EG) nr 2229/97 (EGT L 215,
1.8.1998, s. 1, Celex 398R1705).

8. Rådets förordning (EG) nr 900/99 av den 29 april 1999 om
förbud mot försäljning och leverans av olja och vissa
oljeprodukter till Förbundsrepubliken Jugoslavien (EGT L 114,
1.5.1999, s. 7, Celex 399R0900).

9. Rådets förordning (EG) nr 1064/99 av den 21 maj 1999 om att
införa ett förbud mot flygningar mellan Europeiska gemenskapens
och Förbudsrepubliken Jugoslaviens territorier och om att
upphäva rådets förordning (EG) nr 1901/98 (EGT L 129,
22.5.1999, s. 27, Celex 399R1064).

10. Rådets förordning (EG) nr 1294/99 av den 15 juni 1999 om
frysande av tillgångar och ett investeringsförbud avseende
Förbundsrepubliken Jugoslavien och om upphävande av
förordningarna (EG) nr 1295/98 och (EG) nr 1607/98 (EGT L 153,
19.6.1999, s. 63, Celex 399R1294).