Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

SFS nr
1999:716
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1999-07-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:262

Definitioner

1 § I denna förordning avses med

1. Schablonberäkningsområde: Ett område där den samlade
inmatningen och det samlade uttaget av el ska mätas och
beräknas. Ett schablonberäkningsområde får bara omfatta
ledningsnät som omfattas av nätkoncession för område och
ledningar som organisatoriskt och tekniskt ingår i ett sådant
nät.

2. Inmatningspunkt: Den punkt där en elproduktionsanläggning
för in el i ett schablonberäkningsområde respektive ledning
som omfattas av nätkoncession för linje (region- eller
stamledning).

3. Uttagspunkt: Den punkt där en elanvändare tar ut el för
förbrukning.

4. Gränspunkt: Den punkt där

a. olika schablonberäkningsområden ansluter till varandra,

b. schablonberäkningsområde ansluter till ledning med
nätkoncession för linje (region- eller stamnät),

c. ledningsnät med nätkoncession för linje (region- eller
stamnät), som har olika nättariffer, ansluter till varandra,
eller

d. nätkoncessionsområden eller ledningsnät med nätkoncession
för linje (region- eller stamnät) som har olika nättariffer
ansluter till varandra.

5. Förbrukningsprofil: Den totala mängd el som registreras per
timme i schablonberäkningsområdet för sådan förbrukning i
uttagspunkter vars mätvärden rapporteras månadsvis, samt
nätförluster.

6. Andelstal: Den andel av en förbrukningsprofil som belöper
på varje elleverantör, elproducent och balansansvarig.
Förordning (2012:511).

Allmänna bestämmelser

2 § Innehavare av nätkoncession för område är inom sitt
schablonberäkningsområde skyldig att enligt föreskrifterna i
denna förordning utföra sådan mätning, beräkning och
rapportering som nämns i 3 kap. 10 § ellagen (1997:857).

Innehavare av nätkoncession för linje (region- eller stamnät)
är skyldig att enligt föreskrifterna i denna förordning utföra
sådan mätning och rapportering som nämns i 3 kap. 10 § ellagen.

Bestämmelserna i denna förordning gäller bara vid mätning,
beräkning och rapportering som nätkoncessionshavaren utför för
någon annans räkning. Förordning (1999:931).

2 a § Har upphävts genom förordning (2003:588).

3 § Ett schablonberäkningsområde får inte innehålla elnät som
innehas av olika nätkoncessionshavare. Den systemansvariga
myndigheten skall fastställa och offentliggöra
schablonberäkningsområdena.

Mätning

4 § Mätning av överförd el skall ske i

1. inmatningspunkt,

2. uttagspunkt,

3. gränspunkt.

Mätningen skall avse flödet i

1. inmatningspunkt,

2. uttagspunkt,

3. gränspunkt.

5 § Vid mätning i gränspunkt skall mätningen utföras av den
nätkoncessionshavare vars nät har den högsta nätspänningen.

Om nätspänningen är densamma avgör nätmyndigheten vilken
nätkoncessionshavare som skall utföra mätningen om
nätkoncessionshavarna inte kan komma överens i frågan.

Nätmyndighetens beslut får inte överklagas.

6 § Mätning i uttagspunkt och inmatningspunkt ska, för de
elanvändare och elproducenter som inte omfattas av 3 kap. 10 §
andra stycket ellagen (1997:857), avse överförd el under varje
timme. Mätning i gränspunkt ska avse överförd el under varje
timme.

Om en elproducent eller elanvändare begär det, ska mätningen i
inmatningspunkten respektive uttagspunkten ske med kortare
tidsintervall än en timme.

Om en elanvändare som omfattas av 3 kap. 10 § andra stycket
ellagen begär annan mätning än den nätkoncessionshavaren
tillämpar ska nätkoncessionshavaren utföra sådan mätning.

Om elanvändaren enligt 3 kap. 11 § andra stycket ellagen
ingått ett avtal om leverans av el som förutsätter att den
överförda elen ska mätas varje timme, ska mätning i
uttagspunkten ske med registrering per timme. Rapporteringen
av mätresultaten för uttagspunkten får ske enligt 8 och 9 §§
eller 15–18 a §§. Förordning (2012:511).

7 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll meddelar
föreskrifter om krav på och kontroll av mätutrustning och
utövar tillsyn över efterlevnaden av sådana föreskrifter i
enlighet med vad som följer av lagen (1992:1514) om
måttenheter, mätningar och mätdon. Lag (2010:855).

8 § Innehavare av nätkoncession skall sända preliminära
rapporter utvisande mätresultaten för varje timme på dygnet
enligt följande.

1. Mätresultatet avseende den samlade förbrukningen respektive
den samlade produktionen inom schablonberäkningsområde
respektive inom ledningsnät som omfattas av nätkoncession för
linje (region- och stamnät) uppdelat per balansansvarig sänds i
berörda delar till

a) den som är balansansvarig enligt 8 kap. 4 § ellagen.

b) Affärsverket svenska kraftnät.

Till Affärsverket svenska kraftnät skall också rapporter sändas
utvisande mätresultat för varje timme på dygnet av det samlade
flödet i gränspunkterna.

2. Mätresultaten i gränspunkten sänds till nätkoncessionshavare
för det angränsande nätet. Denna skyldighet gäller inte om
koncessionerna innehas av samma nätkoncessionshavare.

Om en mottagare av rapporter begär det, skall
nätkoncessionshavaren sända rapporter med tätare tidsintervall
än de av nätmyndigheten föreskrivna tidpunkterna.

9 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Innehavare av nätkoncession ska sända slutliga rapporter
om de rättade resultaten av sina mätningar. Rapporterna, som
ska visa mätresultaten för varje timme på dygnet, ska sändas
enligt följande.

1. Mätresultaten i uttagspunkten sänds till

a) berörd elanvändare,

b) den som levererat el i uttagspunkten.

2. Mätresultatet avseende den samlade förbrukningen inom
schablonberäkningsområde eller inom ledningsnät som omfattas
av nätkoncession för linje (region- och stamnät) uppdelat per
elleverantör och balansansvarig sänds i berörda delar till

a) den elleverantör som levererat el i uttagspunkterna,

b) den som är balansansvarig för leverans av el i
uttagspunkterna.

3. Mätresultaten i gränspunkten sänds till
nätkoncessionshavare för det angränsande nätet.

4. Mätresultaten i inmatningspunkt sänds till den elproducent
som matat in el i inmatningspunkt.

5. Mätresultatet avseende den samlade inmatade produktionen
uppdelat per elproducent och balansansvarig sänds i berörda
delar till

a) den som matat in el i inmatningspunkterna,

b) den som är balansansvarig för produktion av el i
inmatningspunkterna.

6. Mätresultatet avseende den samlade förbrukningen respektive
den samlade produktionen per balansansvarig sänds i berörda
delar till

a) Affärsverket svenska kraftnät,

b) den som är balansansvarig.

Till Affärsverket svenska kraftnät ska också rapporter sändas
som visar

1. mätresultaten för varje timme på dygnet av det samlade
flödet i gränspunkten, och

2. mätresultatet i varje inmatningspunkt där el matas in från
en produktionsanläggning enligt lagen (2011:1200) om
elcertifikat eller som har rätt till tilldelning av
ursprungsgarantier enligt lagen (2010:601) om
ursprungsgarantier för el.

Föreskrifter om särskild mätning, beräkning och rapportering
av viss elproduktion finns i förordningen (2011:1480) om
elcertifikat och i förordningen (2010:853) om
ursprungsgarantier för el. Förordning (2011:1483).

9 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Innehavare av nätkoncession ska sända slutliga rapporter
om de rättade resultaten av sina mätningar. Rapporterna, som
ska visa mätresultaten för varje timme på dygnet, ska sändas
enligt följande.

1. Mätresultaten i uttagspunkten sänds till

a) berörd elanvändare,

b) den som levererat el i uttagspunkten.

2. Mätresultatet avseende den samlade förbrukningen inom
schablonberäkningsområde eller inom ledningsnät som omfattas
av nätkoncession för linje (region- och stamnät) uppdelat per
elleverantör och balansansvarig sänds i berörda delar till

a) den elleverantör som levererat el i uttagspunkterna,

b) den som är balansansvarig för leverans av el i
uttagspunkterna.

3. Mätresultaten i gränspunkten sänds till
nätkoncessionshavare för det angränsande nätet.

4. Mätresultaten i inmatningspunkt sänds till den elproducent
som matat in el i inmatningspunkt.

5. Mätresultatet avseende den samlade inmatade produktionen
uppdelat per elproducent och balansansvarig sänds i berörda
delar till

a) den som matat in el i inmatningspunkterna,

b) den som är balansansvarig för produktion av el i
inmatningspunkterna.

6. Mätresultatet avseende den samlade förbrukningen
respektive den samlade produktionen per balansansvarig sänds
i berörda delar till

a) Affärsverket svenska kraftnät,

b) den som är balansansvarig.

Till Affärsverket svenska kraftnät ska också rapporter sändas
som visar mätresultaten för varje timme på dygnet av det
samlade flödet i gränspunkten.

Till kontoföringsmyndigheten för elcertifikat och
ursprungsgarantier ska rapporter sändas som visar
mätresultatet i varje inmatningspunkt där el matas in från en
produktionsanläggning som har rätt till tilldelning av
elcertifikat enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat eller
som har rätt till tilldelning av ursprungsgarantier enligt
lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el.

Föreskrifter om särskild mätning, beräkning och rapportering
av viss elproduktion finns i förordningen (2011:1480) om
elcertifikat och i förordningen (2010:853) om
ursprungsgarantier för el. Förordning (2015:262).

9 a § På begäran ska mätresultatet i en uttagspunkt eller en
inmatningspunkt sändas till det företag som den berörda
elanvändaren eller elproducenten har utsett.
Förordning (2014:350).

10 § Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. rättning och lagring av mätvärden,

2. tidpunkter när rapporter ska sändas,

3. utformning av rapporter, och

4. förfarandet vid rapportering.
Förordning (2011:964).

Framtagning av förbrukningsprofil och andelstal

11 § Innehavare av nätkoncession skall ta fram och till den
systemansvariga myndigheten rapportera förbrukningsprofiler för
schablonberäkningsområdet som grundas på de uppgifter som
rapporterats enligt 8 § 1 och 9 § 6. Rapportering av
förbrukningsprofiler skall ske samtidigt med den preliminära
och slutliga rapporteringen av mätvärden.

Den systemansvariga myndigheten skall offentliggöra
förbrukningsprofilerna.

12 § Innehavare av nätkoncession skall en gång per månad för
nästkommande kalendermånad ta fram preliminära andelstal av
förbrukningsprofilen inom schablonberäkningsområdet per
elleverantör, elproducent och balansansvarig.
Andelstalsberäkningen skall vara baserad på uppgift om tidigare
års förbrukningsprofil samt tidigare års produktion och
förbrukning för elproducent respektive elanvändare, om inte
någon annan beräkningsgrund är mer rättvisande.

13 § Innehavare av nätkoncession skall en gång per månad, efter
att mätresultat tagits fram enligt 16 §, ta fram slutliga
andelstal av förbrukningsprofilen inom
schablonberäkningsområdet per elleverantör, elproducent och
balansansvarig.

De slutliga andelstalen skall baseras på den mängd el som
uppmäts enligt 16 §.

14 § Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om beräkning,
periodisering, utformning, rättning och lagring av
förbrukningsprofiler och av andelstal.
Förordning (2011:964).

Rapportering av produktion och förbrukning som ingår i
förbrukningsprofilerna

15 § Innehavare av nätkoncession skall rapportera preliminära
andelstal av förbrukningsprofiler inom
schablonberäkningsområdet enligt följande.

1. Den samlade förbrukningen per elleverantör och
balansansvarig skall rapporteras till

a) den elleverantör som levererat el i uttagspunkterna,

b) den som är balansansvarig för leverans av el i
uttagspunkterna.

2. Den samlade produktionen per elproducent och balansansvarig
skall rapporteras till

a) den elproducent som matar in el i inmatningspunkterna,

b) den som är balansansvarig för produktionsanläggningens
inmatning.

3. Den samlade förbrukningen per balansansvarig respektive den
samlade produktionen per balansansvarig skall rapporteras till
Affärsverket svenska kraftnät.

16 § Mätresultatet i en uttagspunkt som ingår i en
förbrukningsprofil ska rapporteras per månad och avse

1. mätvärden registrerade per timme för de uttagspunkter för
vilka elanvändaren enligt 3 kap. 11 § andra stycket ellagen
(1997:857) ingått ett avtal om leverans av el som förutsätter
att den överförda elen mäts på detta sätt, och

2. mätvärden registrerade under högst en kalendermånad i
övriga fall. Förordning (2012:511).

17 § Nätkoncessionshavare skall rapportera mätresultat enligt
16 § till

1. elanvändare,

2. elleverantör,

3. elproducent.

18 § Nätkoncessionshavare skall rapportera slutliga andelstal
av förbrukningsprofilen inom schablonberäkningsområdet till

1. den elleverantör som levererat el i uttagspunkterna,

2. den som är balansansvarig för leverans av el i
uttagspunkterna,

3. den elproducent som matar in el i inmatningspunkterna,

4. den som är balansansvarig för produktionsanläggningens
inmatning,

5. Affärsverket svenska kraftnät avseende den samlade
förbrukningen respektive produktionen per balansansvarig.

18 a § Nätkoncessionshavare får i stället för att rapportera
enligt 8 och 9 §§ månadsvis rapportera samlade timmätvärden
för den del av förbrukningsprofilen inom
schablonberäkningsområdet som registreras per timme till

1. den elleverantör som levererat el i uttagspunkterna,

2. den som är balansansvarig för leverans av el i
uttagspunkterna, och

3. Affärsverket svenska kraftnät per balansansvarig.
Förordning (2012:511).

18 b § På begäran ska mätresultatet i en uttagspunkt sändas
till det företag som den berörda elanvändaren har utsett.
Förordning (2014:350).

19 § Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om tidpunkter för
avläsning och rapportering, utformningen av rapporter samt
förfarandet vid rapportering. Förordning (2011:964).

Leverantörsbyte m.m.

20 § Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om anmälningar
enligt 8 kap. 6 § första stycket ellagen (1997:857).
Förordning (2011:964).

21 § Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om underrättelser
enligt 8 kap. 6 § fjärde stycket ellagen (1997:857).
Förordning (2011:964).

Övertagande av balansansvar

22 § Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om underrättelser
enligt 8 kap. 9 § andra och fjärde styckena och 10 § ellagen
(1997:857). Förordning (2011:964).

23 § Den systemansvariga myndigheten får meddela föreskrifter
om avräkning enligt 8 kap. 11 § ellagen (1997:857).
Förordning (2011:964).

Övergångsbestämmelser

2006:1590

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007. Äldre
lydelse av 16 § får tillämpas till och med den 30 juni 2009.

2012:511

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013 i fråga om
18 a § och i övrigt den 1 oktober 2012.