Förordning (1999:731) om registrering av trossamfund

SFS nr
1999:731
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1999-08-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:432

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om sådan
registrering av trossamfund som avses i lagen (1998:1593) om
trossamfund och i lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan.

2 § Kammarkollegiet skall avgöra frågor om registrering av
trossamfund och ansvara för registret över trossamfund.

3 § En ansökan eller anmälan som avses i denna förordning skall
göras skriftligen hos Kammarkollegiet.

Ansökan om registrering eller avregistrering av ett trossamfund
enligt 7 och 12 §§ lagen (1998:1593) om trossamfund skall
undertecknas av samtliga personer som ingår i samfundets
styrelse eller motsvarande organ. Anmälan om ändring av
registrerade uppgifter skall undertecknas av en styrelseledamot
eller en annan person som annars är behörig att företräda
trossamfundet. Anmälan som görs av ett registrerat trossamfund
i likvidation skall undertecknas av alla likvidatorerna.

Kopior av handlingar som ges in enligt denna förordning skall
vara bestyrkta.

Registrering av ett trossamfund

4 § En ansökan om registrering av ett trossamfund enligt 7 §
lagen (1998:1593) om trossamfund ska ange

1. trossamfundets namn och postadress,

2. namn, postadress och personnummer eller samordningsnummer
eller, om sådana nummer saknas, födelsedatum för en
kontaktperson som är behörig att företräda trossamfundet i
frågor om registrering, och

3. hur trossamfundets namn tecknas.
Förordning (2010:432).

5 § Till en ansökan skall följande handlingar fogas:

1. två kopior av trossamfundets stadgar eller liknande
grunddokument,

2. en kopia av protokoll eller annan handling som visar att
trossamfundet har antagit stadgarna eller grunddokumentet,

3. en kopia av protokoll eller annan handling som visar vilka
som har valts att ingå i styrelsen eller motsvarande organ och
vilka som annars är behöriga att företräda trossamfundet,

4. en kopia av protokoll eller annan handling som visar hur
trossamfundets namn tecknas, samt

5. en kopia av protokoll eller annan handling som visar att
trossamfundet i behörig ordning beslutat att ansöka om
registrering.

Till en anmälan om ändring av lämnade uppgifter skall fogas
handlingar enligt första stycket 1-4 som styrker den ändrade
uppgiften. En anmälan om ändring skall även innehålla uppgift
om organisationsnummer för trossamfundet eller den
organisatoriska del som berörs av ändringen.
Förordning (2000:214).

Likvidation

6 § Registrering av likvidationsbeslut och förordnande av
likvidatorer skall ange

1. dagen när likvidationen skall inträda, om beslutet inte har
omedelbar verkan,

2. fullständigt namn, personnummer och postadress för
likvidatorer och deras ersättare,

3. hur trossamfundets namn tecknas under likvidationen.

Likvidatorerna skall till Kammarkollegiet ge in en handling på
vilken varje likvidator och ersättare för likvidator har
skrivit sin av två vittnen styrkta namnteckning.

7 § Till en anmälan för registrering enligt 11 § tredje stycket
lagen (1998:1593) om trossamfund att likvidatorerna har lagt
fram slutredovisning skall det fogas ett bevis om dagen för
utfärdande av kallelsen på okända borgenärer.

8 § Vid anmälan för registrering att likvidationen skall
fortsätta skall 4 § första stycket samt 5 § första stycket 3
tillämpas.

Avregistrering

9 § Till en anmälan om avregistrering av ett trossamfund
enligt 12 § första stycket lagen (1998:1593) om trossamfund
ska det fogas en kopia av protokoll som visar att
trossamfundet har beslutat att ansöka om avregistrering.
Förordning (2010:432).

Registrering av organisatoriska delar av ett trossamfund

10 § Vid registrering, ändring av registrerade uppgifter eller
avregistrering av organisatoriska delar av ett registrerat
trossamfund enligt 13 § första-tredje stycket lagen (1998:1593)
om trossamfund skall 3-9 §§ tillämpas.

En ansökan om registrering av en självständig organisatorisk
del av ett trossamfund skall innehålla uppgift om
trossamfundets namn, adress och organisationsnummer. Uppgifter
eller handlingar som getts in vid registreringen av
trossamfundet behöver inte ges in på nytt vid registrering av
den organisatoriska delen.

Registrering av uppgifter om Svenska kyrkan

11 § Uppgifter som lämnas enligt 14 § första stycket lagen
(1998:1591) om Svenska kyrkan samt anmälningar om ändring av
sådana uppgifter skall lämnas skriftligen till Kammarkollegiet.
Av uppgifterna skall framgå hur Svenska kyrkans och dess
organisatoriska delars namn tecknas.

Uppgifter som lämnas skall vara undertecknade av samtliga
personer som ingår i styrelsen för Svenska kyrkan. En anmälan
om ändring av en uppgift skall undertecknas av en
styrelseledamot eller en annan person som är behörig att
företräda Svenska kyrkan. Förordning (2000:214).

12 § Till uppgifter som lämnas för registrering skall fogas
handlingar enligt 5 § första stycket 1-4. Till en anmälan om
ändring av lämnade uppgifter skall fogas handlingar som styrker
den ändrade uppgiften. En anmälan om ändring skall även
innehålla uppgift om organisationsnummer för trossamfundet
eller den organisatoriska del som berörs av ändringen.
Förordning (2000:214).

13 § Uppgifter som Svenska kyrkan lämnar om den territoriella
indelningen i församlingar och om ändringar i denna indelning
ska Kammarkollegiet utan dröjsmål lämna till Skatteverket,
Riksarkivet, Domstolsverket, Lantmäteriet och den
registeransvariga kommunala lantmäterimyndighet som berörs av
en ändring. Förordning (2010:432).

Registret över trossamfund

14 § Registret över trossamfund får användas för handläggning
av registreringsärenden och för framställning av
registerutdrag.

Registret får innehålla de uppgifter som framgår av lagen
(1998:1593) om trossamfund och 14 § lagen (1998:1591) om
Svenska kyrkan.

Registret får föras med hjälp av automatiserad behandling av
personuppgifter. Förordning (2010:432).

15 § Vid varje anteckning i registret skall Kammarkollegiet
ange datum då den ansökan eller anmälan som anteckningen
grundar sig på kom in samt datum för anteckningen.

16 § När ett trossamfund registreras, skall det ena exemplaret
av stadgarna eller annat grunddokument förses med ett bevis om
registreringen och återställas till trossamfundet.

När en ändring av ett trossamfunds grunddokument registreras,
skall det ena exemplaret av dokumentet i dess nya lydelse
förses med ett bevis om registreringen och återställas till
trossamfundet. Förordning (1999:731).

16 a § Kammarkollegiet ska utan dröjsmål underrätta
Bolagsverket om beslut enligt 11 § första stycket, 12 § eller
13 § tredje stycket lagen (1998:1593) om trossamfund.
Förordning (2008:110).

Avgifter

17 § Kammarkollegiet skall ta ut avgifter för registrering
enligt denna förordning.

Avgifterna skall grundas på kostnaderna för tjänsterna och
beräknas så att full kostnadstäckning uppnås i verksamheten.
Kammarkollegiet skall meddela de föreskrifter om avgifterna som
behövs. Av föreskrifterna skall de närmare grunderna för
avgiftsberäkningen framgå. Förordning (1999:731).

Övergångsbestämmelser

1999:731

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999 i fråga om
11 och 12 §§ och i övrigt den 1 januari 2000.