Polisutbildningsförordning (1999:740)

SFS nr
1999:740
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1999-09-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:1105
Upphävd
2015-01-01

Grundläggande bestämmelser

1 § Inom polisväsendet skall utbildning bedrivas enligt de
föreskrifter som meddelas i denna förordning.

2 § Rikspolisstyrelsen bedriver central utbildning och beslutar
om antagning till den samt om utbildningsplaner, betyg och
examination, om inte annat är särskilt föreskrivet.

Till den centrala utbildningen hör polisprogrammet och
funktionsinriktad utbildning.

3 § Polismyndigheterna bedriver funktionsinriktad utbildning
och aspirantutbildning om sex månader.

Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter om sådan
utbildning.

Grundutbildning

4 § Grundutbildning till polis omfattar polisprogrammet
(motsvarande 80 poäng) och aspirantutbildning om sex månader.

Till polisprogrammet får den som är lämplig antas.
Rikspolisstyrelsen beslutar närmare vilka antagningskrav som
ställs. Förordning (1999:893).

Funktionsinriktad utbildning

5 § Med funktionsinriktad utbildning avses sådan fortbildning
av polisväsendets personal som syftar till att öka personalens
förmåga att utföra arbetsuppgifter som normalt fordrar
särskilda kunskaper eller särskild kompetens utöver den
grundläggande utbildningen. Den funktionsinriktade utbildningen
genomförs i form av specialkurser och konferenser.

Disciplinpåföljd

6 § Rikspolisstyrelsen får vidta disciplinär åtgärd i form av
varning mot en student vid polisprogrammet som

1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker
vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall
bedömas,

2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet
inom ramen för utbildningen, eller

3. utsätter någon annan student eller en arbets- eller
uppdragstagare vid Rikspolisstyrelsen för allvarliga
trakasserier. Förordning (1999:893).

Avskiljande

7 § Rikspolisstyrelsen får avskilja en student vid
polisprogrammet från utbildningen, om studenten

1. inte rättar sig efter en varning enligt 6 §,

2. lider av psykisk störning,

3. missbrukar alkohol eller narkotika,

4. har gjort sig skyldig till brottslighet som inte är att anse
som ringa,

5. är frånvarande från utbildningen i sådan omfattning att hon
eller han inte kan tillgodogöra sig den, eller

6. på annat sätt visat sig olämplig för fortsatt utbildning.

Om det finns anledning att anta att en student bör avskiljas
från polisprogrammet enligt första stycket 2 eller 3, får
Rikspolisstyrelsen vid behov uppmana den studenten att låta
undersöka sig av den läkare som anvisas. Förordning (1999:893).

8 § Om ett förfarande inleds som syftar till att en student vid
polisprogrammet skall avskiljas från utbildningen, får
Rikspolisstyrelsen, om det behövs, med omedelbar verkan
avstänga den studenten från utbildningen i avvaktan på att
ärendet slutligt kan avgöras. Förordning (1999:893).

Undantag

9 § Rikspolisstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, medge
undantag från vad som föreskrivs om utbildning i denna
förordning.

Överklagande

10 § Rikspolisstyrelsens beslut i ärenden enligt 6, 7 eller 8 §
får överklagas hos Personalansvarsnämnden vid
Rikspolisstyrelsen. Nämndens beslut i sådana ärenden får inte
överklagas. Andra beslut enligt denna förordning får inte
överklagas. Förordning (1999:893).