Förordning (1999:751) om statligt stöd för att stimulera användningen av informationsteknik i skolan

SFS nr
1999:751
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1999-09-16
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:147
Upphävd
2003-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:1102

Delegationen för IT i skolan

Uppgifter

1 § Delegationen för IT i skolan har till uppgift att genomföra
ett nationellt program för att stimulera användningen av
informationsteknik (IT) i skolan. Delegationen prövar frågor om
statligt stöd enligt denna förordning.

Sammansättning

2 § Delegationen består av en ordförande och högst åtta andra
ledamöter.

Ledamöterna i delegationen utses av regeringen för en bestämd
tid. Regeringen utser ordförande i delegationen.

Kansli

3 § Personal inom Regeringskansliet är föredragande och sköter
kansligöromål åt delegationen.

Verksförordningens tillämpning

4 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på delegationen:

18 § om interna föreskrifter,

24 § om föredragning,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

29 § om inhämtande av uppgifter,

30 § om ärendeförteckning, och

31 § om beslut.
Förordning (2000:1465).

5 § Delegationen har det ansvar för verksamheten och de
uppgifter som anges i 6-8 §§, 11 §, 13 § 1-3 samt 15 §
verksförordningen (1995:1322).

Delegationen skall senast den 30 juni 2003 redovisa sitt arbete
till regeringen. Förordning (2002:1102).

Ärendenas handläggning

6 § Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften
av de andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

7 § Delegationen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut
lämna över till ordföranden eller till någon annan som arbetar
hos myndigheten att avgöra ärenden som är av det slaget att de
inte behöver prövas av delegationen.

Statligt stöd

8 § Statligt stöd enligt denna förordning kan lämnas fram till
och med den 30 juni 2003. Stöd lämnas inom ramen för
tillgängliga medel. Förordning (2002:1102).

Förutsättningar för statligt stöd

9 § Statligt stöd får lämnas för att stimulera användningen av
informationsteknik i skolan.

Stöd kan lämnas till kommuner för utbildning inom det
offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Stöd kan vidare
lämnas till kommunal vuxenutbildning, till riksinternatskolor,
svenska utlandsskolor och Statens institutionsstyrelse samt
till folkhögskolor. En kommun som får stöd skall beakta behoven
hos skolor för vilka ett landsting är huvudman och fristående
skolor som är belägna inom kommunen.

Delegationen skall samråda med Folkbildningsrådet när stöd
fördelas till folkhögskolor. Förordning (2002:141).

10 § Statligt stöd får lämnas för:

1. att öka tillgängligheten till Internet i skolor,

2. att ge alla lärare och elever tillgång till e-post,

3. IT-kompetensutveckling med pedagogisk inriktning för lärare
och annan personal i skolan som har pedagogiska uppgifter,

4. att utveckla skoldatanäten, och

5. särskilda insatser för elever med funktionshinder.

Ansökan

11 § Ansökan om statligt stöd görs hos delegationen.

Krav på redovisning och andra villkor

12 § Ett beslut om statligt stöd kan förenas med krav på
redovisning och andra villkor.

Återkrav

13 § Delegationen får återkräva stöd om mottagaren inte använt
det på ett sätt som står i överensstämmelse med föreskrifterna
i denna förordning eller med givna villkor.

Överklagande

14 § Beslut av delegationen i ärenden som rör statligt stöd får
inte överklagas. I övrigt gäller om överklagande 35 §
verksförordningen (1995:1322). Förordning (2000:1465).