Förordning (1999:762) om informationsskyldighet vid hinder för den fria rörligheten för varor

SFS nr
1999:762
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1999-09-23
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:1039
Upphävd
2014-09-01

1 § Denna förordning kompletterar bestämmelserna i rådets
förordning (EG) nr 2679/98 av den 7 december 1998 om den inre
marknadens sätt att fungera i samband med den fria rörligheten
för varor mellan medlemsstaterna.

2 § Kommerskollegium skall för Sveriges räkning

1. fullgöra den informationsskyldighet för medlemsstaterna som
anges i artiklarna 3-5 i rådets förordning (EG) nr 2679/98, och

2. ta emot sådan information som anges i artiklarna 4.2 och 5.1
i rådets förordning (EG) nr 2679/98.

3 § Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna, Tullverket och
Kustbevakningen skall utan dröjsmål underrätta Kommerskollegium
om

1. sådana hinder som avses i artikel 1 i rådets förordning (EG)
nr 2679/98 och som de får kännedom om i sin verksamhet, och

2. de åtgärder som har vidtagits eller planeras för att
undanröja hindret.