Lag (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten

SFS nr
1999:779
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1999-10-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:731

Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag tillämpas på yrkesmässig tillverkning av och
handel med ädelmetallarbeten.

Med ädelmetallarbeten avses arbeten av guld, silver eller
platina som innehåller, om arbetet är utfört av

guld, 375 tusendelar eller mer fint guld,

silver, 800 tusendelar eller mer fint silver,

platina, 850 tusendelar eller mer fin platina,

med en tillåten avvikelse nedåt för guld och platina av fem
tusendelar samt för silver av åtta tusendelar.

Lagen gäller inte sådana arbeten som är avsedda uteslutande för
medicinsk, vetenskaplig eller industriell användning eller
uppenbarligen har antikvariskt värde.

2 § I ett ädelmetallarbete får ingå, förutom delar av guld,
silver eller platina samt legeringar av dessa metaller, delar
av annan metall eller annat ämne under förutsättning att varje
sådan del är lätt skönjbar och till utseendet tydligt skiljer
sig från ädelmetallen.

Om tillverkningstekniska skäl föranleder det eller om det krävs
för att arbetet skall fylla sin praktiska uppgift, får det även
i annat fall ingå delar av annan metall eller annat ämne.

3 § När arbeten som innehåller guld, silver eller platina
saluhålls eller säljs inom landet får endast arbeten som
uppfyller kraven enligt 1 och 2 §§ utges för att vara
ädelmetallarbeten eller vara utförda av guld, silver eller
platina. Vid saluhållande eller försäljning av arbeten med
lägre halt sådan metall får det anges att arbetet innehåller
guld, silver eller platina. Det måste dock tydligt framgå att
arbetet innehåller lägre halt ädel metall än ett
ädelmetallarbete.

Stämplar m. m.

4 § Med ansvarsstämplar avses stämplar som är avsedda
uteslutande för ädelmetallarbeten. De får endast anbringas på
sådana arbeten.

5 § Ansvarsstämplar är tillverkarens eller importörens
namnstämpel, finhaltsstämpel, ortsmärke och årsbeteckning.

En svensk tillverkares eller importörs namnstämpel skall för
att få anbringas vara godkänd och registrerad av det organ
regeringen bestämmer.

Med en namnstämpel enligt denna lag jämställs namnstämpel från
något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) om stämpeln har registrerats hos ett offentligt organ
eller det på annat tillfredsställande sätt går att identifiera
den som har anbringat stämpeln.

6 § Ett ädelmetallarbete av guld eller platina skall vid
saluhållande eller försäljning vara försett med finhaltsstämpel
och namnstämpel. Namnstämpel behövs inte om arbetet är
kontrollstämplat enligt 8 §. Namnstämpel enligt 5 § andra
stycket krävs dock alltid om arbetet är försett med ett svenskt
ortsmärke eller en svensk årsbeteckning.

Om i ett ädelmetallarbete som saluhålls eller säljs ingår någon
del av annan metall eller annat ämne enligt 2 §, skall detta
vara angivet på denna del, om inte tillverkningstekniska hinder
möter.

7 § Ansvarsstämpling skall göras genom tillverkarens försorg.
Importerade arbeten som inte har ansvarsstämplats av
tillverkaren skall stämplas genom importörens försorg. Som
tillverkare anses även den som yrkesmässigt har givit någon
annan i uppdrag att utföra ädelmetallarbeten. Tillverkaren
respektive importören ansvarar för att utförda
ädelmetallarbeten motsvarar de anbringade ansvarsstämplarna.

8 § En tillverkare eller importör kan låta ett kontrollorgan
som är ackrediterat för uppgiften kontrollera finhalten i ett
ädelmetallarbete som har försetts med finhaltsstämpel. Om
kontrollorganet finner att den uppgivna finhalten är riktig,
ska organet bekräfta detta med en kontrollstämpel.
Kontrollorganet ska vara ackrediterat enligt Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om
krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med
saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr
339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk
kontroll.

Om arbetet inte kan kontrollstämplas utan att det skadas, får
organet i stället utfärda bevis om att arbetet uppfyller
fordringarna för kontrollstämpling.

Med kontrollstämpel enligt första stycket jämställs
kontrollstämpel från ett kontrollorgan i något annat land inom
EES under förutsättning att organet är oberoende och kontrollen
kan bedömas som likvärdig. Lag (2011:802).

9 § Ädelmetallarbeten eller arbeten som inte till utseendet
tydligt skiljer sig från sådana får inte förses med stämplar
eller andra märken som lätt kan förväxlas med stämplar enligt
denna lag.

På ett ädelmetallarbete får dock alltid finnas stämplar som
anbringats enligt bestämmelser i något annat land inom EES.

Avgift

10 § För registrering enligt 5 § andra stycket skall en avgift
betalas till det organ som svarar för registreringen. Avgiften
skall betalas årligen så länge registreringen består.

Bemyndiganden

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får

1. meddela ytterligare föreskrifter om ansvarsstämplar,
kontrollstämplar och annan märkning enligt denna lag,

2. fastställa avgifter enligt denna lag,

3. meddela närmare föreskrifter om de ackrediterade
kontrollorganens verksamhet och de kontrollformer som skall
användas i samband med kontrollstämpling.

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får

1. föreskriva att även arbeten av palladium får saluhållas
eller säljas som ädelmetallarbeten,

2. föreskriva om undantag från krav på ansvarsstämpling av
arbeten där sådan stämpling har endast begränsad betydelse från
konsumentskyddssynpunkt,

3. föreskriva om annat undantag från denna lag, om det behövs
på grund av överenskommelse med främmande stat.

Tillsyn

13 § Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och av
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen utövas av den
myndighet som regeringen bestämmer.

14 § Den som yrkesmässigt befattar sig med ädelmetallarbeten
är skyldig att på uppmaning av tillsynsmyndigheten

1. lämna tillsynsmyndigheten tillträde till utrymmen där
ädelmetallarbeten förvaras,

2. lämna de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande
som behövs för tillsynen.

Tillsynsmyndigheten har rätt att få biträde av
Polismyndigheten för att genomföra de åtgärder som avses i
första stycket. Lag (2014:731).

15 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i enskilda fall för att denna lag och
föreskrifter meddelade med stöd av denna lag skall efterlevas.
Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Överklagande

16 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag eller med
tillämpning av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övergångsbestämmelser

1999:779

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000, då lagen
(1986:985) om handel med ädelmetallarbeten skall upphöra att
gälla.

2. Intill dess att det i Sverige har utsetts sådant
ackrediterat kontrollorgan som avses i 8 § får
kontrollstämpling utföras av det organ som regeringen har
utsett enligt lagen (1986:985) om handel med ädelmetallarbeten.