Socialförsäkringslag (1999:799)

SFS nr
1999:799
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1999-11-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:111
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1001

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om vem som omfattas av
social trygghet genom social försäkring och vissa bidragssystem
(socialförsäkringen). Lagen gäller för de försäkringar och
bidragssystem som anges i 3 kap.

Rätten till en förmån skall grundas på bosättning eller
förvärvsarbete i Sverige om inte något annat särskilt anges.

2 § I de författningar som anges i 3 kap. finns närmare
bestämmelser om rätt till förmåner m.m.

3 § Frågor om förmåner inom socialförsäkringen handhas av
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Lag (2009:1001).

4 § Gemenskapsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtal om
social trygghet som ingåtts med andra stater kan medföra
begränsningar i tillämpligheten av bestämmelserna i denna lag.

2 kap. Bosättning och arbete i Sverige

Bosättning i Sverige

1 § Vid tillämpning av denna lag skall en person anses vara
bosatt i Sverige, om han eller hon har sitt egentliga hemvist
här i landet.

Den som kommer till Sverige och kan antas komma att vistas här
under längre tid än ett år skall anses vara bosatt här, om inte
synnerliga skäl talar mot det. En utlänning som enligt 4 §
andra stycket folkbokföringslagen (1991:481) inte skall
folkbokföras skall inte heller anses vara bosatt här.

En i Sverige bosatt person som lämnar landet skall fortfarande
anses vara bosatt här om utlandsvistelsen kan antas vara längst
ett år. Lag (2002:1116).

Särskilda bestämmelser

Statsanställda

2 § Den som av en statlig arbetsgivare sänds till ett annat
land för arbete för arbetsgivarens räkning skall anses vara
bosatt i Sverige under hela utsändningstiden om han eller hon
tidigare någon gång varit bosatt i Sverige.

När en annan stat som arbetsgivare sänder en person till
Sverige för arbete för arbetsgivarens räkning skall den
personen inte anses vara bosatt i Sverige.

Diplomater m.fl.

3 § En person som tillhör en annan stats beskickning eller
karriärkonsulat eller dess betjäning skall anses vara bosatt i
Sverige endast om det är förenligt med bestämmelserna om
immunitet och privilegier i de konventioner som anges i 2 och 3
§§ lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.
Detta gäller även en sådan persons privattjänare.

En person som på grund av anknytning till en internationell
organisation omfattas av bestämmelserna i 4 § lagen om
immunitet och privilegier i vissa fall skall anses vara bosatt
i Sverige endast i den mån det är förenligt med vad som följer
av tillämplig stadga eller avtal som anges i bilagan till den
lagen.

Biståndsarbetare m.fl.

4 § En i Sverige bosatt person som lämnar landet för arbete för
arbetsgivarens räkning skall fortfarande anses vara bosatt här,
om han eller hon är anställd av

1. ett svenskt trossamfund eller ett organ som är knutet till
ett sådant samfund eller

2. en svensk ideell organisation som bedriver
biståndsverksamhet.

Första stycket gäller endast om utlandsvistelsen kan antas vara
längst fem år.

Utlandsstuderande m.fl.

5 § En i Sverige bosatt person som lämnar landet för att
studera i ett annat land skall fortfarande anses vara bosatt i
Sverige så länge han eller hon genomgår en
studiestödsberättigande utbildning eller har utbildningsbidrag
för doktorander.

Den som kommer till Sverige för att studera skall inte anses
vara bosatt här. Detta gäller dock inte den som har
utbildningsbidrag för doktorander.

Familjemedlemmar

6 § Vad som sägs om personer som avses i 2-5 §§ gäller även
medföljande make samt barn som inte fyllt 18 år. Med make
likställs den som utan att vara gift med den utsände lever
tillsammans med denne, om de tidigare har varit gifta eller
gemensamt har eller har haft barn.

Arbete i Sverige

7 § Med arbete i Sverige avses vid tillämpning av denna lag
förvärvsarbete i verksamhet här i landet.

Om en fysisk person som bedriver näringsverksamhet har sådant
fast driftställe i Sverige som avses i 2 kap. 29 §
inkomstskattelagen (1999:1229) skall verksamhet hänförlig dit
anses bedriven här i landet. Lag (2000:788).

Särskilda bestämmelser

Arbete på fartyg

8 § Arbete som sjöman på svenskt handelsfartyg anses som arbete
i Sverige. Detta gäller även om arbetet utförs

1. i anställning på utländskt handelsfartyg som en svensk
redare hyr i huvudsak obemannat, om anställningen sker hos
redaren eller hos någon arbetsgivare som redaren har anlitat,
eller

2. i anställning hos ägaren till ett svenskt handelsfartyg
eller hos någon arbetsgivare som anlitats av ägaren, om
fartyget hyrs ut till en utländsk redare i huvudsak obemannat.

Med sjöman avses den som enligt sjömanslagen (1973:282) skall
anses som sjöman.

Utsändning m.m.

9 § Arbete utomlands för en arbetsgivare med verksamhet i
Sverige skall anses som arbete här i landet, om arbetstagaren
är utsänd av arbetsgivaren och arbetet kan antas vara längst
ett år.

När en utländsk arbetsgivare under motsvarande förhållande
sänder någon till Sverige för arbete skall arbete i Sverige
inte anses föreligga.

I fall som anges i 2 § gäller första och andra styckena även om
utsändningstiden kan antas vara längre än ett år.

Diplomater m.fl.

10 § Arbete som utförs av en person som tillhör en annan stats
beskickning eller karriärkonsulat skall anses som arbete i
Sverige endast om det är förenligt med bestämmelserna om
immunitet och privilegier i de konventioner som anges i 2 och 3
§§ lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.
Detta gäller även en sådan persons privattjänare.

Ett sådant arbete som medför att en person på grund av
anknytning till en internationell organisation omfattas av
bestämmelserna i 4 § lagen om immunitet och privilegier i vissa
fall skall anses som arbete i Sverige endast i den mån det är
förenligt med vad som följer av tillämplig stadga eller avtal
som anges i bilagan till den lagen.

3 kap. Socialförsäkringsskyddet

Bosättningsbaserad försäkring

1 § Den som är bosatt i Sverige är försäkrad för följande
förmåner som anges i lagen (1962:381) om allmän försäkring:

1. ersättning för sjukvård m.m. enligt 2 kap. i fråga om
förmåner som beslutas av Försäkringskassan,

2. föräldrapenning på lägstanivå och grundnivå,

3. sjukersättning och aktivitetsersättning i form av
garantiersättning, samt

4. rehabilitering och särskilt bidrag enligt 22 kap. i fråga om
förmåner som beslutas av Försäkringskassan.
Lag (2004:780).

2 § Den som är bosatt i Sverige omfattas även av

1. lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag,

3. lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag,

4. lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till
personer med funktionshinder,

5. lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn,

6. lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till
ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat
barn,

7. lagen (1993:389) om assistansersättning,

8. lagen (1993:737) om bostadsbidrag,

9. lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.,

10. lagen (1996:1030) om underhållsstöd,

11. lagen (1998:702) om garantipension,

12. lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag,

13. lagen (2000:461) om efterlevandepension och
efterlevandestöd till barn i fråga om

– garantipension till omställningspension och änkepension,

– efterlevandestöd till barn, och

– pension enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 samma lag eller
enligt 4 § andra stycket 2 eller 6 § tredje stycket 2 lagen
(2000:462) om införande av lagen om efterlevandepension och
efterlevandestöd till barn, beräknad i förhållande till det
antal år som har tillgodoräknats som bosättningstid i Sverige,

14. lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd, och

15. lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. Lag (2008:152).

3 § Till den som enligt utlänningslagen (2005:716) behöver ha
uppehållstillstånd i Sverige får förmåner enligt 1 och 2 §§
utges tidigast från och med den dag då ett sådant tillstånd
börjar gälla men inte för längre tid tillbaka än tre månader
före det att tillståndet beviljades. Om det finns synnerliga
skäl, får förmåner utges även om uppehållstillstånd inte har
beviljats.

Förmåner enligt första stycket betalas inte ut för tid då
bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande
m.fl. har lämnats till den försäkrade om förmånerna är av
motsvarande karaktär. Lag (2005:727).

Arbetsbaserad försäkring

4 § Den som arbetar i Sverige är försäkrad för följande
förmåner enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring:

1. sjukpenning och havandeskapspenning,

2. föräldrapenning på grundnivå eller över grundnivå och
tillfällig föräldrapenning,

3. inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad
aktivitetsersättning, samt

4. rehabilitering och rehabiliteringsersättning enligt 22 kap.
i fråga om förmåner som beslutas av Försäkringskassan.
Lag (2006:362).

5 § Den som arbetar i Sverige omfattas även av

1. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring,

2. lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för
närståendevård,

3. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, och

4. lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd
till barn i fråga om inkomstgrundad efterlevandepension och
änkepension med undantag av sådan pension som avses i 2 § 13.
Lag (2001:497).

Försäkringstid

6 § För arbetstagare gäller försäkringen enligt 4 och 5 §§ från
och med den första dagen av anställningstiden. För andra gäller
försäkringen dock från och med den dag då arbetet har
påbörjats.

Försäkringen upphör att gälla tre månader, eller för sådana
förmåner som anges i 4 § 3 ett år, efter den dag då arbetet har
upphört av någon annan anledning än ledighet för semester,
ferier eller motsvarande uppehåll (efterskyddstid).
Försäkringen upphör tidigare än som nu sagts om den enskilde
påbörjat arbete i ett annat land och omfattas av motsvarande
försäkring i det landet eller om det finns andra särskilda
skäl. Lag (2001:497).

7 § Om en förmån som avses i 4 eller 5 § utges när försäkringen
skall upphöra enligt 6 § andra stycket, fortsätter försäkringen
enligt 4 eller 5 § att gälla under den tid för vilken förmånen
utges. Lag (2000:1403).

8 § Försäkringen för pensioner eller skadeersättningar som
avses i 5 § 1, 3 och 4 skall gälla när rätten till en förmån
enligt de lagar som anges där kan härledas från ett arbete i
Sverige. Detsamma gäller försäkringen för föräldrapenning på
grundnivå eller över grundnivå enligt 4 § 2.

Försäkringen för pensioner enligt första stycket skall också
gälla i det fall rätten till förmånen kan härledas från sådan
ersättning som anges i 12 och 13 §§. Lag (2006:362).

9 § För biståndsarbetare m.fl. enligt 2 kap. 4 § som till följd
av utlandsarbete inte omfattas av den arbetsbaserade
försäkringen och som efter utlandstjänstgöringens slut
återvänder till Sverige skall efterskyddstiden börja löpa först
efter återkomsten, om utlandstjänstgöringen varat längst fem
år.

10 § Försäkringen enligt 4 eller 5 § fortsätter att gälla efter
efterskyddstiden enligt 6 § andra stycket så länge
skyddsbestämmelserna om beräkning av sjukpenninggrundande
inkomst i 3 kap. 5 § tredje stycket 1-6 lagen (1962:381) om
allmän försäkring är tillämpliga. Lag (2000:1403).

Arbetstillstånd

11 § Den som enligt utlänningslagen (2005:716) behöver ha
arbetstillstånd i Sverige eller ett uppehållstillstånd med
motsvarande verkan har inte rätt till förmåner enligt 4 och
5 §§ förrän ett sådant tillstånd har beviljats. Ersättning får
därvid utges tidigast från och med den dag då tillståndet
börjar gälla men inte för längre tid tillbaka än tre månader
före det att tillståndet beviljades.

Begränsningarna i första stycket gäller inte
arbetsskadeersättning enligt 5 § 1. Lag (2005:727).

Speciella försäkringssituationer

12 § En person som uppbär inkomstrelaterad sjukersättning eller
inkomstrelaterad aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381)
om allmän försäkring är försäkrad för inkomstgrundad
ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension beräknad på denna ersättning. Lag (2001:497).

13 § Den som uppbär någon av följande förmåner är försäkrad
för inkomstgrundad ålderspension enligt lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension, inkomstrelaterad sjukersättning
och inkomstrelaterad aktivitetsersättning enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring och inkomstrelaterad
efterlevandepension enligt lagen (2000:461) om
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn:

1. vårdbidrag, som inte enbart avser merkostnader, enligt 8 §
lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag,

2. dagpenning från arbetslöshetskassa,

3. aktivitetsstöd till den som deltar i ett
arbetsmarknadspolitiskt program,

4. utbildningsbidrag för doktorander,

7. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa
föräldrar (TUFF),

8. dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt
lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får
dagpenning enligt de grunder som gäller för
totalförsvarspliktiga, eller

9. stipendium som enligt 11 kap. 46 § inkomstskattelagen
(1999:1229) skall tas upp som intäkt i inkomstslaget tjänst.
Lag (2002:633).

14 § Den som är bosatt i Sverige är försäkrad för
pensionsgrundande belopp för barnår enligt 3 kap. lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

Den som har genomgått grundutbildning enligt lagen (1994:1809)
om totalförsvarsplikt är försäkrad för pensionsgrundande belopp
för plikttjänstgöring enligt 3 kap. lagen om inkomstgrundad
ålderspension.

Den som är bosatt i Sverige är försäkrad för pensionsgrundande
belopp för studier enligt 3 kap. lagen om inkomstgrundad
ålderspension. Lag (1999:1413).

15 § Den som genomgår utbildning som är förenad med särskild
risk för arbetsskada är försäkrad för arbetsskada enligt lagen
(1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare
föreskrifter om detta.

Gemensamma bestämmelser

16 § Den som, i enlighet med förordning (EEG) nr 1408/71 om
tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda,
egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom
gemenskapen, omfattas av lagstiftningen i en annan stat är inte
försäkrad för sådana förmåner enligt denna lag som motsvarar
förmåner som avses i förordningen.

4 kap. Förmåner vid utlandsvistelse

Bosättningsbaserade förmåner

1 § För tid då en försäkrad inte vistas i ett land som ingår i
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz
får förmåner som grundas på bosättning utges endast i de fall
som avses i 2 och 3 §§. Lag (2001:66).

2 § Förmåner får utges om utlandsvistelsen kan antas vara
längst sex månader. Äldreförsörjningsstöd får dock utges endast
om utlandsvistelsen kan antas vara längst tre månader.

När det gäller ersättning för sjukvård m.m. enligt 3 kap. 1 § 1
tillämpas särskilda bestämmelser om vård som ges utomlands.

Förmåner enligt 3 kap. 1 § 3 samt 2 § 6, 11 och 13 utges så
länge den försäkrades bosättning i Sverige består enligt 2 kap.
Lag (2001:855).

3 § Tidsbegränsningen i 2 § första stycket gäller inte sådana
statsanställda och deras familjemedlemmar som avses i 2 kap.
2 och 6 §§.

Tidsbegränsningen gäller inte heller familjestöd enligt 3 kap.
1 § 2 eller 2 § 1, 3, 5 och 10 till biståndsarbetare m.fl. och
studerande eller deras familjemedlemmar som avses i 2 kap.
4-6 §§.

4 § Har rätten till en bosättningsbaserad förmån upphört med
tillämpning av bestämmelserna om bosättning i 2 kap. eller
bestämmelserna om utlandsvistelse i 1–3 §§, får förmånen
efter ansökan hos Försäkringskassan eller, om det gäller
ersättning som handhas av Pensionsmyndigheten, hos
Pensionsmyndigheten fortsätta att utges om det med hänsyn
till omständigheterna skulle framstå som uppenbart oskäligt
att dra in förmånen. Lag (2009:1001).

Arbetsbaserade förmåner

5 § För tid då en försäkrad vistas utomlands får förmåner vid
sjukdom, havandeskap, tillfällig vård av barn och
rehabilitering enligt 3 kap. 4 § 1, 2 och 4 endast utges i
följande fall:

1. om ett ersättningsfall inträffar utomlands medan den
försäkrade där utför sådant arbete som skall anses som arbete i
Sverige enligt 2 kap.,

2. om Försäkringskassan medger att den försäkrade reser till
utlandet. Lag (2004:780).

6 § Förmåner och skadeersättningar enligt 3 kap. 4 § 3 samt 5 §
1, 3 och 4 utges för tid då den försäkrade vistas utomlands så
länge rätten till förmånen består. Detta gäller också i fråga
om föräldrapenning på grundnivå eller över grundnivå enligt 3
kap. 4 § 2,

1. om barnet är bosatt i Sverige, eller

2. om Försäkringskassan medger det, när ett barn hämtas i
samband med adoption. Lag (2006:362).

Gemensamma bestämmelser

7 § För utbetalning av en förmån utomlands får krävas bevis om
att rätten till förmånen består.

8 § Beträffande efterlevandeförmåner skall vad som sägs i detta
kapitel om försäkrad gälla den försäkrades efterlevande.
Lag (2001:497).

5 kap. Anmälan, m.m.

1 § Den som bosätter sig i Sverige och som inte är folkbokförd
här skall anmäla sig till Försäkringskassan.
Bosättningsbaserade förmåner enligt 3 kap. 1 och 2 §§ får inte
utges för längre tid tillbaka än tre månader före den månad då
anmälan gjordes eller Försäkringskassan på annat sätt fick
kännedom om bosättningen.

Den som avses i 2 kap. 2 § första stycket och som inte är
folkbokförd här skall anmäla sig till Försäkringskassan.
Lag (2004:780).

2 § Arbetsbaserade förmåner enligt 3 kap. 4 § samt 5 § 2 och 3
får inte utges för längre tid tillbaka än tre månader före den
månad då Försäkringskassan fick kännedom om arbetet.

En anmälan om arbete i Sverige som görs av den som arbetar här
utan att vara bosatt i landet skall lämnas till
Försäkringskassan. Lag (2004:780).

3 § Den som lämnar Sverige för en tid som kan antas ha
betydelse för rättten till förmåner enligt 2 eller 4 kap. skall
anmäla detta till Försäkringskassan. Lag (2004:780).

4 § Har upphävts genom lag (2004:780).

5 § Har upphävts genom lag (2004:780).

5 a § Har upphävts genom lag (2004:780).

6 § Har upphävts genom lag (2004:780).

7 § Vid tillämpningen av denna lag ska följande bestämmelser
i lagen (1962:381) om allmän försäkring tillämpas:

20 kap. 2 a § om provisoriskt beslut,

20 kap. 4 § om återbetalning,

20 kap. 4 b–4 d §§ om ränta,

20 kap. 8 § om uppgiftsskyldighet för den enskilde,

20 kap. 9 § om uppgiftsskyldighet för myndigheter och
arbetsgivare m.fl.,

20 kap. 10 § om omprövning av beslut,

20 kap. 10 a § om ändring av beslut, och

20 kap. 11–13 §§ om överklagande av beslut m.m.
Lag (2009:1001).

Övergångsbestämmelser

1999:799

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

2. Bestämmelserna i denna lag om personer som lämnar eller
kommer till Sverige skall tillämpas även på personer som före
den 1 januari 2001 har lämnat respektive kommit till landet.

3. Har arbete upphört under perioden oktober – december år 2000
skall efterskyddstiden i 3 kap. 6 § andra stycket räknas från
lagens ikraftträdande. Lag (2000:381).

4. Den som vid lagens ikraftträdande uppbär hustrutillägg
enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1998:708) om
upphävande av lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då
make uppbär folkpension, är fortfarande försäkrad för denna
förmån.

5. Har upphävts genom lag (2000:804).

6. För den som är född år 1937 eller tidigare skall till och
med utgången av år 2002 vad som sägs i 3 kap. 1 § 3 och 4 § 3
och 4 även gälla folk- och tilläggspension i form av
ålderspension. Vidare skall vad som sägs i 3 kap. 12 och 13 §§
även gälla tilläggspension i form av ålderspension.
Lag (2000:788).

7. Den som vid utgången av år 2000 uppbär folkpension vid
bosättning utomlands skall ha fortsatt rätt till utbetalning av
sådan pension enligt äldre bestämmelser i lagen (1962:381) om
allmän försäkring.

Den som vid utgången av år 2002 uppbär folkpension vid
bosättning utomlands skall från och med den 1 januari 2003 ha
fortsatt rätt till utbetalning av sådan ersättning eller
pension som träder i stället för folkpensionen enligt äldre
bestämmelser i lagen om allmän försäkring eller enligt 4 kap. 4
eller 6 §. Efterlevandestöd till barn beviljas dock endast om
det finns sådana skäl att bevilja stödet som avses i 4 kap.
4 §. Lag (2002:1080).

8. Vid tillämpning av 5 kap. 5 § skall Västra Götalands läns
allmänna försäkringskassa under åren 2001 och 2002 avgöra
ärenden om pension för sjömän som inte är bosatta i Sverige.
Lag (2000:1412).

9. Har upphävts genom lag (2007:1013).

10. En efterlevande som vid ingången av år 2003 uppbär eller
har rätt till särskild efterlevandepension eller garantipension
till sådan pension enligt lagen (2000:462) om införande av
lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd
till barn, omfattas alltjämt av bestämmelserna i 4 kap.
Bestämmelserna skall därvid tillämpas som om den efterlevande
uppbar omställningspension eller garantipension till sådan
pension. Lag (2002:212).

11. Överenskommelser som är i kraft i förhållande till Sverige
och som regeringen före utgången av år 2000 har ingått med
främmande makt om utsträckt tillämpning av lagen (1962:381) om
allmän försäkring och lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
eller om undantag i vissa fall från vad som är stadgat i de
lagarna, skall utan hinder av vad som sägs i
socialförsäkringslagen tillämpas även efter år 2000.
Lag (2003:302).

1999:1414

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Lag (2000:1402).

2000:804

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser
skall fortsätta att gälla för tid före ikraftträdandet.

2000:1403

1. Denna lag träder i kraft i fråga om 3 kap. 13 § den 1 juli
2001 och i övrigt den 1 januari 2001.

2. Den äldre lydelsen av 3 kap. 13 § gäller fortfarande i fråga
om studiestöd som beviljats enligt den upphävda
studiestödslagen (1973:349) eller enligt
övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395).

2004:780

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2. Vid tillämpning av bestämmelserna i 5 kap. 1 § första
stycket och 2 § första stycket om tid för vilken utbetalning av
förmåner kan ske skall beaktas även tid under vilken den
allmänna försäkringskassan har haft kännedom om bosättningen
respektive arbetet.

2006:362

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
föräldrapenning för barn som är födda före den 1 juli 2006,
varvid beloppet för lägstanivån skall beräknas enligt 4 kap.
6 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess
lydelse före den 1 juli 2006.

2007:209

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

2. De nya bestämmelserna i 5 kap. 7 § tillämpas första gången
på sådana återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter
ikraftträdandet.