Lag (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter

SFS nr
1999:877
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1999-11-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:121
Upphävd
2009-04-01

1 § Transportstyrelsen skall utfärda förarbevis för moped klass
I för den som har fyllt 15 år samt har genomgått föreskriven
utbildning och godkänts vid ett kunskapsprov. Lag (2008:1373).

2 § Transportstyrelsen skall utfärda förarbevis för
terrängskoter för den som har fyllt 16 år samt har genomgått
föreskriven utbildning och godkänts vid ett kunskapsprov.
Lag (2008:1373).

3 § Utbildning enligt denna lag får bedrivas endast efter
tillstånd av Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen får ge tillstånd till fysiska eller
juridiska personer, som med hänsyn till sina personliga och
ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt bedöms
ha förutsättningar att bedriva en god utbildning.
Lag (2008:1373).

4 § Transportstyrelsen får återkalla ett tillstånd om
förutsättningarna för tillstånd enligt 3 § inte längre finns.
Lag (2008:1373).

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
överlämna till fysiska eller juridiska personer att anordna
kunskapsprov, att utfärda bevis om avlagda kunskapsprov och att
ta ut avgift för proven.

Transportstyrelsen skall utöva tillsyn över utbildning och
kunskapsprov. Lag (2008:1373).

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i
denna lag samt meddela föreskrifter om

1. utfärdande av bevis enligt denna lag,

2. den registrering som behövs för tillämpningen av lagen.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagen.

7 § Den som uppsåtligen kör moped klass I eller terrängskoter
utan att vara behörig till det döms till penningböter.

8 § Körs moped klass I av barn som inte har fyllt 15 år eller
terrängskoter av barn som inte har fyllt 16 år, döms den som
har vårdnaden om barnet eller, om förseelsen har begåtts av
barnet i ett anställningsförhållande, arbetsgivaren till böter,
om vårdnadshavaren eller arbetsgivaren uppsåtligen eller av
oaktsamhet har underlåtit att göra vad som ankommer på honom
eller henne för att förhindra förseelsen. Till samma straff
döms även den som i annat fall uppsåtligen eller av oaktsamhet
tillåter barn som inte har fyllt 15 år att köra moped klass I
eller barn som inte har fyllt 16 år att köra terrängskoter.

9 § Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Beslut i fråga om godkännande vid
kunskapsprov får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övergångsbestämmelser

1999:877

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Bestämmelserna om
moped klass I skall dock tillämpas först från och med den 1
april 2000.

2008:1373

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av
7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska
Transportstyrelsen vara den enskildes motpart.

2009:121

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

2. Genom lagen upphävs lagen (1999:877) om förarbevis för
moped klass I och för terrängskoter. Bestämmelserna i 1, 2, 7
och 8 §§ den upphävda lagen gäller dock till den 1 oktober
2009. Förarbevis enligt 1 och 2 §§ den 2 upphävda lagen får
även därefter utfärdas för personer som före den 1 okto-SFS
2009:121 ber 2009 genomgått föreskriven utbildning och
godkänts vid kunskapsprov.

3. Tillstånd att bedriva utbildning som avses i 2 § den nya
lagen ger även rätt att före den 1 oktober 2009 bedriva
utbildning som avses i 1 och 2 §§ den upphävda lagen. Rätt
att anordna kunskapsprov, att utfärda bevis om avlagda
kunskapsprov och att ta ut avgift för proven enligt 5 § den
nya lagen ger även rätt att före den 1 oktober 2009 anordna
kunskapsprov som avses i 1 och 2 §§ den upphävda lagen.

4. Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om
förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 april 2009
samt i fråga om sådana förseelser som avses i 7 och 8 §§ den
upphävda lagen och som har begåtts före 1 oktober 2009.

5. Tillstånd att bedriva utbildning som har meddelats enligt
den upphävda lagen gäller i enlighet med sitt innehåll som
tillstånd meddelade med stöd av denna lag. Sådant tillstånd
som ger rätt att utbilda förare av moped klass I medför också
rätt att utbilda förare av moped klass II.