Lag (1999:889) om registrering av krigsskada på egendom

SFS nr
1999:889
Departement/myndighet
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
1999-11-18

Inledande bestämmelser

1 § För det ändamål som anges i 3 § skall det föras ett för
hela landet gemensamt register (krigsskaderegistret). Registret
får föras med hjälp av automatisk databehandling.

Ärenden om registrering skall handläggas av Finansinspektionen,
som också är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen
(1998:204).

Närmare föreskrifter om vilka uppgifter registret skall
innehålla meddelas av regeringen.

2 § Med krigsskada avses i denna lag skada på egendom orsakad
av

1. krig mellan Sverige och främmande stat,

2. krig mellan främmande stater, eller

3. en handling som har samband med ett senare utbrutet krig.

Ändamål

3 § Ändamålet med krigsskaderegistret skall vara att ge
riksdagen underlag för beslut i fråga om ersättning av
statsmedel för krigsskador.

Ansökan om registrering

4 § Den som vill begära ersättning av staten för en krigsskada
skall göra en skriftlig ansökan om registrering av skadan hos
Finansinspektionen. Ansökan skall om möjligt göras inom tre
månader från det att skadan inträffade.

En ansökan enligt första stycket kan avse även anspråk av någon
annan än sökanden.

5 § Försäkringsbolag som bedriver verksamhet i Sverige är
skyldigt att ta emot ansökningar om registrering av krigsskada
och att i övrigt biträda Finansinspektionen i registerärenden
på det sätt som inspektionen beslutar. För sådan
biträdesverksamhet lämnas ersättning enligt grunder som bestäms
av regeringen.

Ett försäkringsbolag som mottagit en ansökan om registrering
skall genast översända en bestyrkt kopia av denna till
Finansinspektionen med uppgift om när ansökan gavs in till
bolaget.

Registrering

6 § Registrering får ske av krigsskada som tillfogats egendom i
Sverige eller som utanför Sveriges gränser tillfogats

1. svenskt fartyg eller luftfartyg på resa direkt mellan orter
i Sverige samt egendom som medförts på sådan resa,

2. svenskt fartyg under yrkesmässigt bedrivet fiske samt
egendom som då medförts ombord.

Registrering får dock inte ske av skada på utländskt fartyg
eller luftfartyg och inte heller av skada på egendom som
tillhör staten, kommun, eller främmande stat.

Förfarandet i registreringsärenden

7 § Innan registrering sker skall Finansinspektionen pröva om
det finns något hinder mot registreringen.

8 § Är en ansökan om registrering ofullständig skall
Finansinspektionen förelägga sökanden att inom viss tid
komplettera denna.

Om sökanden inte följer föreläggandet skall ansökan avskrivas.
Föreläggandet skall innehålla en underrättelse om detta.

9 § Beslut som innebär att en ansökan om registrering bifalls
införs i registret.

10 § Avslås en ansökan om registrering skall sökanden
underrättas skriftligen om detta.

Överklagande m.m.

11 § Ett beslut som innebär att registrering vägras får
överklagas till Stockholms tingsrätt. Vid överklagande gäller
lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten.