Lag (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.

SFS nr
1999:890
Departement/myndighet
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
1999-11-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:99

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Är Sverige i krig skall 2 kap. 1-3 §§, 3 kap. 3, 6, 7 och
9-11 §§ samt 4 kap. 1, 2 och 4 §§ tillämpas.

2 § Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana
utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är
krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i
krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att de
bestämmelser som anges i 1 § skall tillämpas.

En sådan föreskrift skall underställas riksdagen inom en månad
från utfärdandet. Föreskriften upphör att gälla, om den inte
underställs riksdagen i rätt tid eller om riksdagen inte
godkänner den inom två månader från det att den underställdes.

3 § Regeringen skall föreskriva att de bestämmelser som anges i
1 § inte skall tillämpas, när det inte längre råder sådana
förhållanden som anges i 2 § första stycket.

4 § Med krigsförhållanden avses i denna lag att Sverige är i
krig eller krigsfara eller att det råder sådana utomordentliga
förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför
Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller
krigsfara.

2 kap. Försäkringsrörelse

1 § Finansinspektionen får förverka en beviljad koncession om
det kan antas att försäkringsgivaren på grund av rådande
krigsförhållanden under en längre tid inte kommer att kunna
infria sina försäkringsavtal om risker som är belägna här i
landet.

Om ett antagande enligt första stycket gäller en utländsk
försäkringsgivare med hemland inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES), får Finansinspektionen förbjuda denne
att fortsätta sin marknadsföring och att ingå nya
försäkringsavtal om risker som är belägna här i landet eller,
när det gäller livförsäkring, om försäkringsåtaganden som skall
fullgöras här i landet.

Om ett ärende som avses i första eller andra stycket är av
principiell betydelse eller av särskild vikt, skall det prövas
av regeringen. Regeringens prövning sker efter anmälan av
Finansinspektionen.

2 § Regeringen får meddela föreskrifter som avviker från
bestämmelserna i försäkringsrörelselagen (2010:2043), lagen
(1998:293) om utländska försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige och lagen
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Finansinspektionen får besluta att en försäkringsgivare får
avvika från bestämmelser i någon lag som anges i första stycket
eller från föreskrifter som meddelats med stöd av sådan lag
eller med stöd av denna lag. Lag (2010:2063).

3 § Finansinspektionen får besluta att ett svenskt
försäkringsföretag får avvika från bestämmelser i
bolagsordningen. Lag (2010:2063).

4 § En försäkringsgivare skall senast två år efter det att ett
krigsförhållande upphört upprätta ett särskilt krigsbokslut för
försäkringar som omfattats av krigsansvarighet enligt 3 kap. 1
och 2 §§.

Närmare föreskrifter om krigsbokslut meddelas av regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer.

5 § Under krigsförhållanden och till dess krigsbokslut
upprättats får återbäring inte gottskrivas livförsäkringstagare
och beslut inte fattas om vinstutdelning till aktieägare eller
garanter i livförsäkringsföretag. Lag (2010:2063).

3 kap. Försäkringsavtal

Personförsäkring

1 § En försäkringsgivare får inte i avtal om direkt
personförsäkring med svensk medborgare eller utlänning med
hemvist i Sverige göra förbehåll om att försäkringen inte
gäller för dödsfall eller fall av invaliditet som inträffar
till följd av en krigshandling under tid då det råder
krigsförhållanden i Sverige (krigsansvarighet).

Första stycket skall dock inte gälla för försäkringar som
meddelas då krigsförhållanden råder om inte regeringen
föreskriver något annat.

2 § I fall som avses i 1 § första stycket gäller bestämmelserna
i 3-5 §§. Dessa bestämmelser gäller också, om ett avtal om
direkt personförsäkring omfattar krigsansvarighet i vidare mån
än som anges i 1 § första stycket och något annat inte har
avtalats.

3 § En försäkringsgivare får ta ut tilläggspremier
(krigspremier) för personförsäkringar som omfattas av
krigsansvarighet om det krävs för att täcka sådana merkostnader
som kan förväntas uppstå på grund av en ökad risk för
försäkringsfall bland dessa försäkringstagare.

Krigspremien för en försäkring skall fastställas särskilt för
liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring i förhållande till
försäkringens löpande premie och får inte överstiga hälften av
denna.

4 § En försäkringsgivare får fram till dess att ett
krigsbokslut upprättats skjuta upp utbetalningen av en del av
ersättningen från en personförsäkring som omfattas av
krigsansvarighet. Endast om det finns synnerliga skäl får dock
mer än hälften av en förfallen försäkringsersättning hållas
inne.

5 § Om förlust uppstått på grund av krigsansvarigheten och
förlusten inte skäligen kan täckas genom att bolagets
förlusttäckningsmedel tas i anspråk, får försäkringsgivaren
sedan ett krigsbokslut upprättats utjämna bristen genom att
sådana försäkringsersättningar som hållits inne enligt 4 §
sätts ner i förhållande till försäkringarnas risksummor.

Ett beslut om utjämning enligt första stycket skall godkännas
av Finansinspektionen.

6 § Regeringen får i fråga om livförsäkring meddela
föreskrifter om rätt för försäkringsgivare att, med avvikelse
från försäkringsvillkor, skjuta upp utbetalning på grund av
återköp och vägra belåning av försäkringar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
besluta att en försäkringsgivare får göra en sådan avvikelse
som avses i första stycket.

Skadeförsäkring

7 § Regeringen får beträffande avtal om skadeförsäkring meddela
föreskrifter om

1. upphörande under viss tid eller tills vidare av
försäkringsgivares ansvar för vissa slag av meddelade
försäkringar, varvid det skall anges vad som skall gälla i
fråga om försäkringstagarnas rätt,

2. storleken av försäkringstagarnas självrisk,

3. oförändrat ansvar för försäkringsgivare enligt
försäkringsavtal till den del avtalet omfattar försäkring på
byggnad som hör till fast egendom eller tomträtt, trots att
försäkringstagaren inte betalat förnyelsepremie enligt avtalet.

8 § För en försäkringsgivares fordran på sådan obetald premie
som avses i 7 § 3 gäller förmånsrätt enligt 6 § 1 och 7 § 2
förmånsrättslagen (1970:979).

Gemensamma bestämmelser

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om anstånd för

1. försäkringstagare att under viss tid betala
försäkringspremie som är förfallen till betalning,

2. försäkringsgivare att under viss tid betala ut
försäkringsersättning som förfallit till betalning.

10 § Regeringen får meddela föreskrifter om avvikelser från
bestämmelser om försäkringsgivares meddelande till
försäkringstagare och från bestämmelser och försäkringsvillkor
som är beroende av sådana meddelanden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
medge en försäkringsgivare att avvika från bestämmelser och
villkor som anges i första stycket.

11 § Regeringen får meddela föreskrifter om avvikelser från 9
och 16 §§ trafikskadelagen (1975:1410).

4 kap. Statlig försäkring

Försäkring mot krigsrisk m.m.

1 § Staten får meddela skadeförsäkring på transportområdet mot

1. krigsrisk och

2. risk att egendom läggs under embargo eller uppbringas eller
utsätts för annan liknande åtgärd av främmande stat eller av
den som där har tagit eller försöker ta makten.

Försäkring mot risker som avses i första stycket får staten
också meddela i fråga om egendom som har lagrats i utlandet för
införsel till Sverige eller i anslutning till utförsel från
Sverige.

2 § Staten får avge återförsäkring av sådana försäkringar som
har meddelats enligt 1 §.

3 § Försäkringsavtalslagen (2005:104) gäller inte i fråga om
försäkring enligt 1 §. Lag (2005:120).

Återförsäkring

4 § Staten får motta återförsäkring av skadeförsäkring.

Krigsförsäkringsnämnden

5 § Ärenden om försäkring enligt 1, 2 och 4 §§ handläggs av
Krigsförsäkringsnämnden. Nämnden får meddela sådan försäkring
endast när det är av väsentlig betydelse för
försvarsansträngningarna, folkförsörjningen eller näringslivet.

Krigsutbrottsavtal m.m.

6 § Krigsförsäkringsnämnden får, med avseende på den tid det
råder krigsförhållanden, träffa avtal med försäkringsgivare om
övertagande av sådana löpande försäkringar som avses i 1 §
(krigsutbrottsavtal).

Nämnden får också, med avsende på motsvarande tid som anges i
första stycket, träffa avtal med försäkringsgivare om
återförsäkring som avses i 4 § (återförsäkringsavtal).

Avtal enligt första eller andra stycket skall underställas
regeringen för godkännande om det innebär annat än en mindre
avvikelse från ett redan gällande avtal.

5 kap. Överklagande

1 § Finansinspektionens beslut enligt 2 kap. 1 § får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Krigsförsäkringsnämndens beslut i försäkringsärenden
enligt denna lag får inte överklagas. Lag (2013:99).

Övergångsbestämmelser

2013:99

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats
före ikraftträdandet.