Förordning (1999:903) om försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan

SFS nr
1999:903
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1999-11-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:339

1 § En kommun får enligt bestämmelserna i denna förordning inom
ramen för det totalt garanterade antalet timmar bedriva
försöksverksamhet med utbildning i grundskolan utan att
tillämpa föreskrifterna om antalet timmar för ämnen och
ämnesgrupper i bilaga 3 till skollagen (1985:1100).

2 § För att få delta i försöksverksamheten krävs att kommunen:

1. redovisar hur utbildningen kommer att bedrivas under
försöksverksamheten,

2. samråder med berörd skolpersonal, elever och föräldrar,

3. redovisar hur utbildningens kvalitet skall följas upp och
utvärderas,

4. redovisar hur försöksverksamheten skall organiseras,

5. redovisar hur man avser att stödja de skolor som ingår i
försöksverksamheten, och

6. medverkar i uppföljning och utvärdering av
försöksverksamheten.

Kommunen får inte bedriva försöksverksamhet i större omfattning
än vad Timplanedelegationen har beslutat. Förordning (2005:141).

3 § Delegationen har beslutat om vilka kommuner som får delta i
försöksverksamheten. Delegationen får inte besluta att
ytterligare kommuner får delta i verksamheten.
Förordning (2005:141).

4 § Har upphävts genom förordning (2005:141).

5 § Högst åttio kommuner får delta i försöksverksamheten. Bland
de sökande kommunerna skall delegationen göra ett för
skolväsendet representativt urval som grundar sig på faktorer
som kommunernas storlek och geografiska läge.

6 § Beslut av delegationen enligt denna förordning får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

1999:903

Denna förordning träder i kraft den 15 december 1999 och gäller
till utgången av juni 2005. Förordningen tillämpas på
utbildning som anordnas från och med läsåret 2000/01.