Lag (1999:963) om skattereduktion på förvärvsinkomster vid 2001 års taxering

SFS nr
1999:963
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1999-11-25

1 § Skattskyldig fysisk person, som varit bosatt här i landet
under hela beskattningsåret, har vid 2001 års taxering rätt
till skattereduktion enligt 2 § på skattepliktiga
förvärvsinkomster som utgör sådan inkomst av anställning eller
sådan inkomst av annat förvärvsarbete som avses i 2 kap. lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

Vid beräkning av inkomst av anställning skall avdrag göras för
kostnader som arbetstagaren har haft i arbetet i den
utsträckning kostnaderna, minskade med erhållen
kostnadsersättning, överstiger ettusen kronor.

Vid beräkning av inkomst som avses i första stycket skall
inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete var
för sig avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

2 § Skattereduktionen uppgår till 1 320 kronor när
förvärvsinkomsten enligt 1 § uppgår till högst 135 000 kronor.
Om inkomsten överstiger 135 000 kronor minskas
skattereduktionen med 1,2 procent av den överskjutande
inkomsten. Skattereduktionen får inte överstiga ett belopp
motsvarande vare sig förvärvsinkomsten enligt 1 § multiplicerad
med den kommunala skattesatsen eller den debiterade kommunala
inkomstskatten.

3 § Skattskyldig fysisk person, som varit bosatt här i landet
endast under en del av beskattningsåret, har rätt till
skattereduktion med en tolftedel av den skattereduktion som
skulle ha tillgodoförts honom om han varit bosatt i landet
under hela beskattningsåret, för varje kalendermånad eller del
därav under vilken han varit bosatt här i landet. I övrigt
gäller 1 och 2 §§ i tillämpliga delar.

Avlider den skattskyldige under beskattningsåret skall
bestämmelserna i 53 § 3 mom. första stycket kommunalskattelagen
(1928:370) om taxering av dödsbo tillämpas på motsvarande sätt
vid beräkning av skattereduktion.

4 § I fråga om skattereduktion enligt denna lag tillämpas vad
som gäller i fråga om sådan skattereduktion som avses i 11 kap.
11 § skattebetalningslagen (1997:483) om inte annat är
föreskrivet i denna lag.

Skattereduktion enligt denna lag tillgodoräknas den
skattskyldige före annan skattereduktion.

5 § Skattetabellerna skall, förutom vad som framgår av 8 kap.
skattebetalningslagen (1997:483), grundas på att den
skattskyldige har rätt till skattereduktion enligt denna lag.

6 § Vid beräkning av F-skatt enligt 6 kap.
skattebetalningslagen (1997:483) skall om möjligt hänsyn tas
till skattereduktion enligt denna lag.