Förordning (1999:974) om statsbidrag till trossamfund

SFS nr
1999:974
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1999-11-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:920

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om sådant
statsbidrag som avses i lagen (1999:932) om stöd till
trossamfund.

Definitioner

2 § I förordningen avses med

trossamfund: en sammanslutning för religiös verksamhet i vilken
det ingår att anordna gudstjänst, eller en grupp av samverkande
församlingar eller trossamfund (samverkansorgan),

församling: en sammanslutning som bedriver lokal religiös
verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst,

betjänad: medlem eller registrerad deltagare i verksamhet som
organiseras av trossamfund eller församling.

Statsbidragsberättigade trossamfund

3 § Bidrag får lämnas till följande trossamfund,
samverkansorgan och församlingar inom dessa:

1. Anglikanska kyrkan i Sverige,

2. Bibeltrogna Vänner,

3. Danska kyrkan i Sverige,

4. Equmeniakyrkan,

5. Estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige,

6. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen,

7. Evangeliska Frikyrkan,

8. Frälsningsarmén,

9. Islamiska samarbetsrådet,

10. Isländska kyrkan i Sverige,

11. Judiska Centralrådet,

12. Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige,

13. Mandeiska Sabeiska samfundet i Sverige,

14. Norska kyrkan i Sverige,

15. Ortodoxa och österländska kyrkors ekumeniska råd,

16. Pingströrelsen,

17. Romersk-Katolska kyrkan i Sverige,

18. Sjundedags Adventistsamfundet,

19. Svenska Alliansmissionen,

20. Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd, och

21. Ungerska protestantiska kyrkan i Sverige.
Förordning (2013:920).

4 § Bidrag får lämnas till teologisk utbildning som anordnas
vid

1. Johannelunds teologiska högskola,
2. Korteboskolan – SAM:s Missionsskola och Bibelinstitut,
3. Metodistkyrkans Nordiska Teologiska Seminarium,
4. Prästseminariet i Stockholms katolska stift,
5. Teologiska Högskolan, Stockholm, och
6. Örebro missionsskola.

Bidragsformer

5 § Bidrag till trossamfund lämnas i form av

1. organisationsbidrag,
2. verksamhetsbidrag, och
3. projektbidrag.

Organisationsbidrag

6 § Organisationsbidrag lämnas till trossamfund och
församlingar för att de skall kunna bedriva en aktiv och
långsiktigt inriktad religiös verksamhet.

Organisationsbidrag får lämnas till lokal och central
verksamhet.

7 § Bidrag till lokal verksamhet får lämnas till församlingar
för att de skall kunna hålla gudstjänster, ge själavård samt
bedriva undervisning och omsorg.

8 § Bidrag till central verksamhet får inte överstiga en
tiondel av de sammanlagda organisationsbidrag som under ett
verksamhetsår beviljats trossamfundet.

9 § Om trossamfundet får statlig hjälp att bestämma, debitera,
redovisa och ta in avgifter, skall de årliga kostnaderna för
hjälpen räknas av från organisationsbidraget i förhållande till
det antal betjänade som omfattas av hjälpen. Kostnaderna för
att förbereda hjälpen skall också avräknas från
organisationsbidraget det första året som trossamfundet får
avgiftshjälp.

Verksamhetsbidrag

10 § Verksamhetsbidrag får lämnas till sådan teologisk
utbildning som anges i 4 §.

11 § Verksamhetsbidrag får lämnas till andlig vård inom
sjukvården.

Projektbidrag

12 § Projektbidrag får lämnas till församlingar som behöver
bidraget för att kunna hålla lokaler för religiös verksamhet
(lokalbidrag).

Lokalbidrag får lämnas för att

1. skaffa lokaler genom nybyggnad eller köp,

2. bygga om eller rusta upp församlingens lokaler, och

3. anpassa församlingens lokaler till personer med
funktionsnedsättning.

Lokalbidrag får inte lämnas för lokaler för vilka statsbidrag
betalas enligt förordningen (1996:1593) om bidrag till
allmänna samlingslokaler. Förordning (2013:920).

13 § Lokalbidrag för att skaffa, bygga om eller rusta upp en
eller flera lokaler för en församling får lämnas med högst
trettio procent av de kostnader som kan anses skäliga för
åtgärderna, dock högst två miljoner kronor.
Förordning (2013:920).

14 § Lokalbidrag för att anpassa en lokal till personer med
funktionsnedsättning får lämnas med belopp som motsvarar
kostnaden för åtgärden, dock högst 200 000 kronor.
Förordning (2013:920).

15 § Projektbidrag får lämnas under högst tre år till ett
trossamfund eller en församling som huvudsakligen betjänar till
landet invandrade trosbekännare för att bygga upp en central
eller lokal verksamhet.

16 § Projektbidrag får lämnas för utbildning och fortbildning
av funktionärer i trossamfund som saknar egna
utbildningsinstitutioner i Sverige.

Beslutande myndighet

17 § Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av
Nämnden för statligt stöd till trossamfund.

Ansökan om statsbidrag görs hos nämnden.
Förordning (2008:41).

18 § Nämnden får meddela närmare föreskrifter om
förutsättningarna för bidrag enligt denna förordning.
Förordning (2008:41).

Redovisning

19 § Ett trossamfund eller en församling som har tagit emot
bidrag enligt denna förordning ska till nämnden lämna de
redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och andra
uppgifter som nämnden bestämmer. Förordning (2008:41).

20 § Nämnden får besluta att ett beviljat bidrag inte ska
betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på
grund av felaktiga uppgifter.

Nämnden får besluta att ett bidrag ska betalas tillbaka om,

1. det har beviljats på grund av felaktiga uppgifter,

2. det inte används för det ändamål det beviljats för, eller

3. trossamfundet eller församlingen inte lämnar sådana
handlingar och andra uppgifter som avses i 19 §.
Förordning (2008:41).

Överklagande

21 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
beslut enligt 20 § första stycket får dock inte överklagas.
Förordning (2008:41).