Förordning (1999:976) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring

SFS nr
1999:976
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1999-11-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1595

1 § Allmänna handlingar får utan att de upphör att vara
allmänna överlämnas till och tills vidare förvaras hos
Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar i
enlighet med vad som anges i bilagan till denna förordning
under förutsättning att handlingarna senast den 31 december
1999 har kommit in till eller upprättats hos

1. myndigheter som har upphört och som har haft uppgifter som
hänför sig till Svenska kyrkans verksamhet, eller

2. Svenska kyrkans beslutande församlingar.

Riksarkivet ska efter att ha inhämtat synpunkter från
mottagande organ inom Svenska kyrkan göra en sammanställning
över de handlingar som överlämnas. Förordning (2009:1595).

2 § Riksarkivet får meddela ytterligare föreskrifter om
verkställigheten av lagen (1999:288) om överlämnande av
allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess
organisatoriska delar för förvaring, m.m.

Bilaga

Myndighet eller beslutande Mottagande organ inom Svenska kyrkan
församling

Kyrkokommunala myndigheter
på lokal nivå Motsvarande församling eller kyrklig
samfällighet inom Svenska kyrkan

Kyrkokommunala myndigheter
på regional nivå Motsvarande stift inom Svenska kyrkan

Svenska kyrkans beslutande
församlingar:
– på lokal nivå Motsvarande församling eller kyrklig
samfällighet inom Svenska kyrkan

– på regional nivå Motsvarande stift inom Svenska kyrkan
– kyrkomötet Svenska kyrkan
Pastor Församling eller kyrklig samfällighet
inom Svenska kyrkan som motsvarar den
där pastor funnits

Pastorsämbetet Församling eller kyrklig samfällighet
inom Svenska kyrkan som motsvarar den
där pastorsämbetet funnits

Kyrkoherde Församling eller kyrklig samfällighet
inom Svenska kyrkan som motsvarar den
där kyrkoherden funnits

Kontraktsprost Församling, kyrklig samfällighet eller
stift inom Svenska kyrkan som motsvarar
den församling eller kyrkliga
samfällighet eller det stift där
kontraktsprosten funnits

Biskop Stift inom Svenska kyrkan som motsvarar
det där biskopen funnits

Domkapitel Stift inom Svenska kyrkan som motsvarar
det där domkapitlet funnits

Domkyrkorådet i Lund Svenska kyrkan

Kyrkofondens styrelse Svenska kyrkan

Kyrkomötets besvärsnämnd Svenska kyrkan

Ansvarsnämnden för biskopar Svenska kyrkan

Svenska kyrkans
centralstyrelse Svenska kyrkan