Lag (1999:988) om förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet

SFS nr
1999:988
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1999-11-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:15

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller vissa frågor om förfarandet m.m. hos
kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas
författningsskyddande verksamhet.

Förhör

2 § Kommissionen får hålla förhör under straffansvar med den
som antas kunna lämna upplysningar av betydelse för
kommissionens verksamhet.

3 § Den som skall höras får föreläggas vid vite att inställa
sig hos kommissionen för förhör. I föreläggandet skall anges
vad förhöret avser.

Den som kallas får föreläggas vid vite att före förhöret
uppliva sin kunskap om det som förhöret gäller genom att
granska för honom eller henne tillgängliga anteckningar eller
andra handlingar, om han eller hon kan göra det utan avsevärd
olägenhet.

4 § Den som hörs har samma rätt och skyldighet att lämna
uppgifter som han eller hon skulle ha haft som vittne i en
rättegång. Vid förhöret får endast sådana frågor ställas som
kunnat ställas vid ett vittnesförhör i domstol. Kommissionen
ska före förhöret erinra om vad förhöret avser och upplysa om
sanningsplikten och om att förhöret sker under straffansvar
samt, när det finns skäl för det, om rätten att vägra yttra
sig.

Ett förhör hos kommissionen får gälla även uppgifter som
avses i 15 kap. 1 eller
2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller någon
bestämmelse till vilken det hänvisas i dessa paragrafer. Den
myndighet i vars verksamhet en sådan uppgift har inhämtats
ska då anses ha lämnat sitt tillstånd till detta.

Om den som ska höras vägrar att yttra sig eller att besvara
en fråga och inte har något giltigt skäl för detta, får
kommissionen förelägga honom eller henne vid vite att
fullgöra sin skyldighet.

Ett förhör ska dokumenteras. Den hörde har rätt att hos
kommissionen ta del av det dokumenterade förhöret.
Lag (2009:484).

Skyldighet att visa upp handlingar och föremål

5 § En enskild som innehar en skriftlig handling eller ett
föremål som kan antas ha betydelse för kommissionens verksamhet
får föreläggas vid vite att visa upp handlingen eller
föremålet. Ingen behöver dock visa upp en sådan handling eller
ett sådant föremål som han eller hon inte skulle ha behövt visa
upp i en rättegång.

En myndighet skall på motsvarande sätt som anges i 4 § andra
stycket anses ha lämnat sitt tillstånd till att handlingen
eller föremålet visas upp.

Biträde

6 § Den som föreläggs att inställa sig till förhör eller att
visa upp en skriftlig handling eller ett föremål enligt denna
lag har rätt att på begäran få ett lämpligt juridiskt biträde
förordnat för sig av kommissionen. Kommissionen skall upplysa
den förelagde om detta.

Sekretess hindrar inte att den för vilken ett biträde
förordnats lämnar uppgifter till biträdet, om det behövs för
att den förelagde skall kunna ta till vara sin rätt. Biträdet
får inte obehörigen röja en sådan uppgift.

Om den för vilken ett biträde har förordnats hörs av
kommissionen, har även biträdet rätt att ställa frågor till
honom eller henne.

Ett förordnande av ett visst biträde kan återkallas, om han
eller hon visar sig vara olämplig för uppdraget.

Tystnadsplikt

7 § Om det vid förhör har kommit fram någon uppgift som det
gäller sekretess för hos kommissionen enligt offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400), får kommissionen besluta att
uppgiften inte får röjas. Lag (2009:484).

Uppgiftsskyldighet

8 § En myndighet skall på begäran lämna de uppgifter till
kommissionen som kan antas ha betydelse för kommissionens
verksamhet. En myndighet får dock inte lämna en sådan uppgift
som en enskild inte haft rätt att lämna till kommissionen. En
myndighet får inte heller utan synnerliga skäl lämna en uppgift
genom vilken en yrkeshemlighet skulle uppenbaras.

Ersättning m.m.

9 § Den som har hörts har rätt till skälig ersättning av
allmänna medel för resa, uppehälle och tidsspillan. Den som
efter föreläggande har visat upp en skriftlig handling eller
ett föremål har rätt till skälig ersättning av allmänna medel
för kostnader och besvär. Ett biträde som förordnats av
kommissionen har rätt till skälig ersättning av allmänna medel
för arbete, tidsspillan och utlägg.

Beslut om ersättning meddelas av kommissionen.

Kommissionen får besluta om ersättning även i andra fall än som
avses i första stycket.

Straffbestämmelser

10 § Den som hörs vid ett förhör inför kommissionen och som
därvid lämnar en osann uppgift eller förtiger sanningen döms
till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till
böter eller fängelse i högst sex månader.

Har gärningen begåtts av grov oaktsamhet, är straffet böter
eller fängelse i högst sex månader.

11 § Om utsagan enligt 10 § prövas vara utan betydelse för det
som förhöret avsåg, eller om den hörde hade rätt att vägra
yttra sig och omständigheterna innebär en skälig ursäkt för den
hörde, skall han eller hon inte dömas till ansvar.

Överklagande m.m.

12 § Ett beslut i fråga om förordnande enligt 6 § eller om
återkallelse av ett sådant förordnande får överklagas till
Förvaltningsrätten i Stockholm. Detsamma gäller ett beslut om
ersättning enligt 9 §. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

I övrigt får ett beslut av kommissionen enligt denna lag inte
överklagas.

Frågor om utdömande av vite prövas av Förvaltningsrätten i
Stockholm. Lag (2010:15).