Förordning (1999:991) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter

SFS nr
1999:991
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1999-11-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:186
Upphävd
2009-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1134

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter i de avseenden som
anges i lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och
för terrängskoter och föreskrifter om undantag från lagen.

Bestämmelser om undantag från kravet på innehav av förarbevis
finns i körkortsförordningen (1998:980). I samma förordning
finns bestämmelser om registrering av innehav av förarbevis.

Förarbevis

2 § Förarbevis får utfärdas endast för den som har genomgått
utbildning som bedrivs efter tillstånd av Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1134).

3 § En ansökan om förarbevis skall vara skriftlig. Till ansökan
skall sökanden bifoga bevis om att han eller hon har godkänts
vid ett kunskapsprov.

4 § Ett förarbevis gäller från och med den dag då det utfärdas.

5 § Ett förarbevis skall innehålla uppgifter om innehavarens
fullständiga namn och personnummer eller samordningsnummer.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
vilka uppgifter ett förarbevis skall innehålla samt om dess
utseende i övrigt. Förordning (2008:1134).

6 § Har ett förarbevis förstörts eller kommit bort eller om en
uppgift i det har ändrats får Transportstyrelsen efter ansökan
av innehavaren utfärda ett nytt bevis.

Till en ansökan skall om möjligt förarbeviset bifogas. Om ett
förarbevis som har kommit bort senare hittas skall det genast
överlämnas till Transportstyrelsen. Förordning (2008:1134).

Utbildning

7 § Utbildningen skall innehålla såväl teoretiska som praktiska
moment enligt Transportstyrelsens närmare föreskrifter.
Förordning (2008:1134).

8 § En ansökan om tillstånd att bedriva utbildning skall vara
skriftlig.

Sökanden skall ge in sådana handlingar som visar att denne har
förutsättningar att bedriva en god utbildning.

Till en ansökan skall sökanden alltid bifoga den
utbildningsplan enligt vilken utbildningen avses att bedrivas.

9 § Transportstyrelsen får begära in de uppgifter som behövs
för att pröva en ansökan om tillstånd att bedriva utbildning.
Förordning (2008:1134).

Kunskapsprov

10 § Transportstyrelsen får överlämna till fysiska eller juridiska
personer att anordna kunskapsprov.

Ett sådant överlämnande får ske endast till den som bedöms

1. ha tillräcklig kompetens att anordna ändamålsenliga
kunskapsprov, och

2. inte komma att ta ut andra avgifter än sådana som uppfyller
bestämmelserna i 15 § andra stycket. Förordning (2008:1134).

11 § Kunskapsprovet skall avse samtliga de kunskapsmoment som
utbildningen omfattar.

Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om
kunskapsprovets innehåll. Förordning (2008:1134).

12 § Endast den som har genomgått sådan utbildning som bedrivs
efter tillstånd av Transportstyrelsen får avlägga
kunskapsprov. Förordning (2008:1134).

13 § Den som har anordnat utbildning får inte anordna
kunskapsprov för dem som har genomgått utbildningen.

14 § Den som anordnar ett kunskapsprov skall utfärda ett bevis
om godkänt kunskapsprov till den som har genomgått provet med
godkänt resultat.

15 § Den som anordnar kunskapsprov får ta ut en avgift av den
som skall genomgå provet.

Avgiften skall vara skälig och får inte överstiga anordnarens
självkostnader.

Bemyndigande m.m.

16 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att viss
utbildning som har bedrivits utan tillstånd enligt lagen
(1999:877) om förarbevis för moped klass I och för
terrängskoter och som har genomgåtts före den 1 juli 2000 ska
utgöra sådan utbildning som avses i 1 och 2 §§ samma lag. På
motsvarande sätt får Transportstyrelsen meddela föreskrifter om
att visst kunskapsprov som inte har anordnats enligt lagen om
förarbevis för moped klass I och för terrängskoter och som har
avlagts före den 1 juli 2000 ska utgöra sådant kunskapsprov som
avses i 1 och 2 §§ samma lag. Förordning (2008:1134).

17 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter för
verkställighet av lagen (1999:877) om förarbevis för moped
klass I och för terrängskoter samt av denna förordning.
Förordning (2008:1134).