Lag (1999:994) om underlag för fastighetsskatt i vissa fall vid 2001 års taxering

SFS nr
1999:994
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1999-12-02

Vid beräkning av fastighetsskatt vid 2001 års taxering för
värderingsenhet som avses i 3 § första stycket b lagen
(1984:1052) om statlig fastighetsskatt skall, i stället för det
taxeringsvärde som avses i nämnda punkt, underlaget för skatten
vara det närmast föregående beskattningsårets taxeringsvärde
för värderingsenheten, om det är lägre. Gäller olika värden för
skilda delar av ett beskattningsår skall jämförelsen göras
utifrån det genomsnittliga taxeringsvärdet under
beskattningsåret.