Förordning (1999:998) om särskild företrädare för barn

SFS nr
1999:998
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1999-12-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:85

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning av
lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn.

2 § Vid tillämpning av lagen (1999:997) om särskild företrädare
för barn och denna förordning anses som biträdande jurist på en
advokatbyrå den som har avlagt de kunskapsprov som har
föreskrivits för behörighet till domarämbetet och har
antecknats i ett register hos Sveriges advokatsamfund som
anställd som biträde på byrån.

2 a § Om ett interimistiskt beslut om förordnande enligt
1 eller 2 § lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn
har fattats utan att barnets vårdnadshavare har hörts, får
expediering av beslutet underlåtas till dess att det kan ske
utan men för utredningen. Expediering får dock aldrig ske
senare än den fjärde vardagen efter det interimistiska
beslutet. Förordning (2001:234).

Ersättning till särskilda företrädare

3 § I fråga om ersättning till särskilda företrädare, taxor för
ersättning och utformning av kostnadsräkningar tillämpas 19 och
20 §§ samt 24 § andra meningen rättshjälpsförordningen
(1997:404). Vad som där sägs om rättshjälpsbiträde gäller i
stället särskild företrädare.

4 § Kostnadsräkningen skall lämnas in till den domstol som
skall besluta om ersättningen.

Ersättning för medverkan vid utredning

5 § Ersättning till den som har medverkat vid en utredning
enligt lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn
bestäms till ett skäligt belopp. Den kostnad som anges i 17 §
rättshjälpslagen (1996:1619) skall beräknas exklusive
mervärdesskatt.

I fråga om ersättning för inställelse för den som har medverkat
vid utredningen tillämpas bestämmelserna om beräkning av
ersättning av allmänna medel till vittnen.

Den som begär ersättning för en utredning är skyldig att lämna
de uppgifter som behövs för att ersättningen skall kunna
bestämmas. Den tid som har lagts ned på uppdraget skall alltid
anges.

Återbetalning till staten

6 § Om en domstol, efter ett överklagande, bestämmer
ersättningen till en särskild företrädare till ett lägre belopp
än vad som bestämts i det överklagade beslutet, skall
företrädaren snarast återbetala vad han eller hon har fått för
mycket.

Om ett utbetalat förskott överstiger vad företrädaren slutligen
tillerkänns i ersättning, skall det överskjutande beloppet utan
dröjsmål återbetalas till staten.

7 § Har upphävts genom förordning (2005:85).