Lag (2000:1012) om underlag för förmögenhetsskatt i vissa fall vid 2001 års taxering

SFS nr
2000:1012
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2000-11-23

Vid beräkning av skattepliktig förmögenhet vid 2001 års
taxering enligt lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt
gäller följande. Vid värdering av sådan fastighet eller del av
fastighet som avses i 3 § första stycket b lagen (1984:1052) om
statlig fastighetsskatt skall, i stället för taxeringsvärdet
vid beskattningsårets utgång, taxeringsvärdet vid närmast
föregående beskattningsårs utgång tas upp om det är lägre.