Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

SFS nr
2000:1064
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2000-11-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1017

Tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller kontroll av produkter med dubbla
användningsområden och kontroll av tekniskt bistånd.

Lagen innehåller kompletterande bestämmelser till rådets
förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande
av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring,
förmedling och transitering av produkter med dubbla
användningsområden (omarbetning).

Bestämmelser finns också i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
och lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.
Lag (2010:1017).

Definitioner

2 § Med produkter med dubbla användningsområden, export,
exportör, förmedlare, förmedlingstjänster och transitering
avses i denna lag detsamma som i artikel 2 i rådets
förordning (EG) nr 428/2009. Lag (2010:1017).

3 § Med militära produkter enligt artikel 4.2 och 4.3 i
rådets förordning (EG) nr 428/2009 avses i denna lag de
produkter som enligt 1 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel
utgör krigsmateriel.

Med tekniskt bistånd avses i denna lag allt tekniskt stöd som
har samband med reparation, utveckling, tillverkning,
montering, testning, underhåll eller någon annan teknisk
tjänst och som kan anta sådana former som utbildning,
överföring av kunskaper och färdigheter eller
konsulttjänster. Lag (2010:1017).

Tillstånd och förbud

4 § Frågor om tillstånd och förbud enligt rådets förordning
(EG) nr 428/2009, denna lag eller föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen prövas av Inspektionen för
strategiska produkter eller den myndighet som regeringen
bestämmer.

En myndighet ska med eget yttrande lämna över ett ärende till
regeringens prövning, om ärendet har principiell betydelse
eller annars är av särskild vikt.

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om överlämnande
av ärenden till regeringen. Lag (2010:1017).

Export, överföring, förmedling och transitering

4 a § Regeringen får meddela föreskrifter om att en produkt
med dubbla användningsområden ska omfattas av krav på
tillstånd till export enligt artikel 4.5 i rådets förordning
(EG) nr 428/2009.

Regeringen får meddela föreskrifter om
underrättelseskyldighet för exportörer som avses i artikel
4.5 i samma förordning. Lag (2010:1017).

4 b § Regeringen får meddela föreskrifter om att en produkt
med dubbla användningsområden som avses i artikel 5.2 i
rådets förordning (EG) nr 428/2009 får omfattas av krav på
tillstånd till förmedlingstjänster enligt artikel 5.1 i samma
förordning. Lag (2010:1017).

4 c § Regeringen får meddela föreskrifter om att en produkt
med dubbla användningsområden ska omfattas av krav på
tillstånd till förmedling enligt artikel 5.3 i rådets
förordning (EG) nr 428/2009.

Regeringen får meddela föreskrifter om
underrättelseskyldighet för förmedlare som avses i artikel
5.3 i samma förordning. Lag (2010:1017).

4 d § Regeringen får meddela föreskrifter om att en produkt
med dubbla användningsområden som avses i artikel 6.3 i
rådets förordning (EG) nr 428/2009 får omfattas av förbud mot
transitering enligt artikel 6.1 i samma förordning.
Lag (2010:1017).

5 § Regeringen får meddela föreskrifter om att en produkt med
dubbla användningsområden ska omfattas av krav på tillstånd
till export enligt artikel 8.1 i rådets förordning (EG) nr
428/2009. Lag (2010:1017).

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter som kompletterar bestämmelserna om
exporttillstånd i artikel 9.2 i rådets förordning (EG) nr
428/2009 och i del 3.3 första stycket i bilaga II till samma
förordning. Lag (2010:1017).

7 § Regeringen får meddela föreskrifter om krav på sådant
tillstånd till överföring som avses i artikel 22.2 i rådets
förordning (EG) nr 428/2009. Lag (2010:1017).

8 § Har upphävts genom lag (2009:330).

Tekniskt bistånd

9 § Tekniskt bistånd får inte lämnas utanför Europeiska
unionen om det är avsett att användas i samband med
utveckling, produktion, hantering, bruk, underhåll, lagring,
detektion, identifiering eller spridning av kemiska eller
biologiska vapen eller av kärnvapen eller andra
kärnladdningar eller i samband med utveckling, produktion,
underhåll eller lagring av missiler som är i stånd att bära
sådana vapen.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från
förbudet. Lag (2010:1017).

Införsel

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om krav på tillstånd till införsel av
kemiska prekursorer (utgångsämnen) som kan användas för
tillverkning av kemiska stridsmedel.

Återkallelse

11 § Tillstånd till export, förmedlingstjänster eller
överföring enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 kan
återkallas, om tillståndshavaren har åsidosatt en föreskrift
i förordningen eller en föreskrift som har meddelats med stöd
av förordningen eller denna lag eller om det finns andra
särskilda skäl till återkallelse.

En återkallelse gäller med omedelbar verkan, om inte något
annat beslutas. Lag (2010:1017).

Avgift och deklarationer

12 § Inspektionen för strategiska produkter får ta ut en avgift
för tillsyn enligt denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om sådana avgifter.

Den som är avgiftsskyldig ska varje år lämna en deklaration
till inspektionen med de uppgifter som behövs för att bestämma
avgifterna, enligt de närmare föreskrifter som regeringen
meddelar.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från
deklarationsskyldigheten. Lag (2008:887).

13 § Enligt de närmare föreskrifter som regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer meddelar skall en
deklaration varje år lämnas av den som

1. producerar, bereder, förbrukar, för in eller för ut kemiska
prekursorer (utgångsämnen) som kan användas för tillverkning av
kemiska stridsmedel,

2. under något av de tre senaste åren har producerat, berett,
förbrukat, fört in eller fört ut sådana produkter, eller

3. producerar diskreta organiska kemikalier.

Deklarationen skall innehålla uppgifter om

1. verksamheten under det gångna kalenderåret,

2. den verksamhet som planeras för det kommande kalenderåret,

3. ändringar i verksamheten som planeras för det pågående
kalenderåret.

Deklarationen skall ges in till den myndighet som regeringen
bestämmer.

Uppgiftskontroll

14 § Den som har lämnat en deklaration enligt 13 § skall, på
begäran av den myndighet som avses i 13 § tredje stycket, också
lämna de upplysningar och handlingar som kan behövas för
kontroll av uppgifterna i deklarationen.

För denna kontroll har företrädare för myndigheten rätt till
tillträde till de områden, lokaler och anläggningar där sådan
verksamhet bedrivs som omfattas av deklarationsskyldigheten och
får där göra undersökningar och ta prover. Detta gäller dock
inte utrymme som utgör någons bostad.

Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för att
kontrollen skall kunna genomföras.

Tillsyn

15 § Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i rådets
förordning (EG) nr 428/2009, denna lag eller föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen ska utövas av Inspektionen
för strategiska produkter eller den myndighet som regeringen
bestämmer (tillsynsmyndigheten).

Regeringen får meddela föreskrifter om tillsynen.
Lag (2010:1017).

16 § Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de
upplysningar och handlingar som behövs för kontroll av den
som för överföring inom Europeiska unionen, för transitering
eller för export tar befattning med produkter med dubbla
användningsområden eller av den som tillhandahåller
förmedlingstjänster när det gäller sådana produkter eller av
den som ger tekniskt bistånd. Med handling förstås
framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan
läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med
tekniska hjälpmedel.

Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till lokaler
där den som avses i första stycket bedriver sin verksamhet.
Detta gäller dock inte utrymme som utgör någons bostad.

Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att
tillsynen ska kunna genomföras. Tillsynsmyndigheten får
begära hjälp även av andra statliga myndigheter för sin
tillsyn. Lag (2010:1017).

17 § Den som enligt artikel 20.3 eller 22.8 i rådets
förordning (EG) nr 428/2009 är skyldig att bevara och på
begäran av tillsynsmyndigheten visa upp handlingar ska bevara
dessa i fem år eller den längre tid som för vissa uppgifter
eller handlingar kan vara föreskriven i lag eller annan
författning. Lag (2010:1017).

Straff m.m.

18 § Den som uppsåtligen utan tillstånd

1. exporterar produkter med dubbla användningsområden som
avses i artikel 3.1 i rådets förordning (EG) nr 428/2009
eller i artiklarna 4.1–4.4 i samma förordning och för vilka
tillståndskrav har inträtt eller i föreskrift som har
meddelats med stöd av 4 a § första stycket eller 5 §,

2. överför produkter med dubbla användningsområden som avses
i artikel 22.1 i samma förordning eller i föreskrift som har
meddelats med stöd av 7 §, eller

3. tillhandahåller förmedlingstjänster för produkter med
dubbla användningsområden som avses i artikel 5.1 i samma
förordning och för vilka tillståndskrav har inträtt eller i
föreskrift som har meddelats med stöd av 4 c § första
stycket, döms till böter eller fängelse i högst två år.

Vad som föreskrivs i första stycket gäller också den som
uppsåtligen genom sådan elektronisk överföring som avses i
artikel 2.2 iii i rådets förordning (EG) nr 428/2009 utan
tillstånd

1. exporterar programvara eller teknik som avses i artikel
3.1 i samma förordning eller i artiklarna 4.1–4.4 i samma
förordning och för vilka tillståndskrav har inträtt eller i
föreskrift som har meddelats med stöd av 4 a § första stycket
eller 5 §,

2. överför programvara eller teknik som avses i artikel 22.1
i samma förordning eller i föreskrift som har meddelats med
stöd av 7 §, eller

3. tillhandahåller förmedlingstjänster för programvara eller
teknik som avses i artikel 5.1 i samma förordning och för
vilka tillståndskrav har inträtt eller i föreskrift som har
meddelats med stöd av 4 c § första stycket.

Om brott enligt första eller andra stycket är att anse som
grovt döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt
beaktas om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som
utövats systematiskt eller i större omfattning, eller om
gärningen inneburit en allvarlig kränkning av ett betydande
samhällsintresse. Lag (2010:1017).

18 a § Den som uppsåtligen bryter mot ett förbud mot
transitering som har meddelats enligt artikel 6.1 i rådets
förordning (EG) nr 428/2009 döms till böter eller fängelse i
högst två år.

Om brottet är att anse som grovt döms till fängelse, lägst
sex månader och högst sex år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt
beaktas om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som
utövats systematiskt eller i större omfattning, eller om
gärningen inneburit en allvarlig kränkning av ett betydande
samhällsintresse. Lag (2010:1017).

19 § Den som av grov oaktsamhet begår en gärning som avses i
18 § första eller andra stycket eller 18 a § första stycket
döms till böter eller fängelse i högst två år.

Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar.
Lag (2010:1017).

20 § Den som uppsåtligen bryter mot 9 § döms till böter eller
fängelse i högst två år.

Om brottet är att anse som grovt döms till fängelse, lägst sex
månader och högst sex år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt skall det särskilt
beaktas om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som
utövats systematiskt eller i större omfattning, eller om
gärningen inneburit en allvarlig kränkning av ett betydande
samhällsintresse.

21 § För försök till brott enligt 18 § första eller andra
stycket, 18 a § första stycket eller 20 § första stycket samt
för försök, förberedelse och stämpling till grovt brott
enligt 18 § tredje stycket, 18 a § andra stycket eller 20 §
andra stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.
Lag (2010:1017).

22 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den
som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. lämnar oriktiga uppgifter i en ansökan om tillstånd eller
i någon annan handling som är av betydelse för prövningen av
ett ärende enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 eller
denna lag eller i en deklaration som avses i 12 eller 13 §,

2. åsidosätter krav eller villkor som har meddelats med stöd
av artikel 9.2 i samma förordning eller bryter mot kontroll-
eller ordningsföreskrifter som har meddelats med stöd av
denna lag,

3. åsidosätter sin underrättelseskyldighet enligt artikel 4.4
i samma förordning,

4. åsidosätter sin underrättelseskyldighet enligt artikel 5.1
i samma förordning,

5. åsidosätter underrättelseskyldighet som har föreskrivits
med stöd av 4 a § andra stycket,

6. åsidosätter underrättelseskyldighet som har föreskrivits
med stöd av 4 c § andra stycket,

7. åsidosätter sin uppgiftsskyldighet enligt artikel 22.10 i
samma förordning, eller

8. bryter mot artikel 20.3 eller 22.8 i samma förordning
eller mot 17 §.

Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar.
Lag (2010:1017).

23 § Om det inte är uppenbart oskäligt, ska följande egendom
förklaras förverkad:

1. produkt som varit föremål för brott enligt denna lag eller
värdet på en sådan produkt,

2. utbyte av brott enligt denna lag,

3. vad någon tagit som ersättning för kostnader i samband med
ett brott enligt denna lag, eller värdet av det mottagna, om
mottagandet utgör brott enligt denna lag.

En produkt som avses i första stycket 1 eller en särskild rätt
till produkten får inte förklaras förverkad, om produkten eller
rättigheten efter brottet förvärvats av någon som inte haft
vetskap om eller skälig anledning till antagande om egendomens
samband med brottet. Vid förverkande enligt första stycket 1 av
en produkt gäller inte bestämmelserna i 36 kap. 5 § första och
andra styckena brottsbalken om hos vem förverkande får ske.

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna
lag får förklaras förverkad, om förverkandet behövs för att
förebygga brott enligt denna lag eller om det annars finns
särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att
användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet
har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart
försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling. I
stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat. I 36
kap. 5 och 5 b §§ brottsbalken finns bestämmelser om hos vem
förverkande får ske och om särskild rätt till förverkad
egendom.

I stället för förverkande enligt tredje stycket av egendomen
eller dess värde får rätten föreskriva att någon åtgärd vidtas
med egendomen som förebygger fortsatt missbruk av den. I sådana
fall får även en del av egendomens värde förklaras förverkat.
Lag (2008:374).

24 § Försummar den uppgiftsskyldige att i rätt tid ge in en
sådan deklaration som avses i 12 eller 13 §, får den myndighet
som skall ta emot deklarationen vid vite förelägga den
uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet.

24 a § Försummar den uppgiftsskyldige att i rätt tid lämna
sådan underrättelse som avses i del 3.1 i bilaga II till
rådets förordning (EG) nr 428/2009 får den myndighet som ska
ta emot underrättelsen vid vite förelägga den
uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet.
Lag (2010:1017).

Överklagande

25 § Beslut av en annan myndighet än regeringen att återkalla
ett tillstånd får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Detsamma gäller en myndighets beslut enligt 12 § första
stycket, 14, 16, 24 och 24 a §§.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Andra förvaltningsbeslut enligt rådets förordning (EG) nr
428/2009 eller enligt denna lag får inte överklagas.
Lag (2010:1017).

Övergångsbestämmelser

2008:887

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om årliga
avgifter för år 2008.