Förordning (2000:1074) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut

SFS nr
2000:1074
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2000-11-23
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:861
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1234

Uppgifter

1 § Totalförsvarets forskningsinstitut har till uppgift att
bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt
utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för
nedrustning och internationell säkerhet. Myndigheten får även i
övrigt bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt
utredningsarbete. Verksamheten skall bedrivas med beaktande av
krav på relevans, integritet, vetenskaplig kvalitet och
effektivitet.

Av förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet
framgår att Forskningsinstitutet skall bedriva
försvarsunderrättelseverksamhet. Uppgiften skall fullgöras
genom analyser av information som inhämtats från offentliga
informationskällor eller som lämnats av uppdragsgivare.

Forskningsinstitutet skall följa utvecklingen inom sitt
ansvarsområde och bygga upp kunskaper och kompetens för att
tillgodose framtida behov.

2 § Totalförsvarets forskningsinstitut skall verka för att
försvarsforskningen nyttiggörs även utanför totalförsvaret.

Myndigheten skall särskilt verka för samverkan mellan militär
och civil forskning samt mellan nationell och internationell
forskning.

Forskningsinstitutet skall, inom ramen för gällande riktlinjer
för svensk krigsmaterielexport, stödja svensk försvarsindustri
genom exportfrämjande verksamhet.

3 § Totalförsvarets forskningsinstitut skall bistå regeringen
vid Sveriges deltagande i samarbetet inom Europeiska unionen. I
16 § verksförordningen (1995:1322) finns föreskrifter om
medverkan i sådan verksamhet.

4 § Totalförsvarets forskningsinstitut skall delta i samarbetet
inom ramen för Partnerskap för fred. Verksamheten inom
samarbetet Partnerskap för fred skall bedrivas i enlighet med
det individuella partnerskapsprogrammet och i enlighet med de
mål som fastställts för Sveriges medverkan i Partnerskap för
freds planerings- och översynsprocess samt i enlighet med
särskilda regeringsbeslut.

5 § Myndigheten skall inom sitt verksamhetsområde främja
jämställdhet mellan kvinnor och män.

6 § Totalförsvarets forskningsinstitut får ta ut avgifter för
sin verksamhet. Avgifternas storlek fastställs av myndigheten.

7 § Totalförsvarets forskningsinstitut skall, samtidigt som det
lämnar sin årsredovisning, till Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet) ge in en förteckning över och kopior av
samtliga internationella överenskommelser av offentligrättslig
natur som institutet ingått under året. För varje
överenskommelse skall det anges vilket regeringsbeslut som
legat till grund för överenskommelsen. Förordning (2001:250).

Verksförordningens tillämpning

8 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Totalförsvarets forskningsinstitut med undantag av 3, 6, 12 och
30 §§. Vad som sägs i 7 § andra stycket 3 och 9 §
verksförordningen om myndighetschefens ansvar skall i stället
gälla för styrelsen.

Internrevision

8 a § Totalförsvarets forskningsinstitut skall tillämpa
internrevisionsförordningen (2006:1228).
Förordning (2006:1234).

Myndighetens ledning

9 § Totalförsvarets forskningsinstitut leds av en styrelse som
ansvarar för verksamheten.

Forskningsinstitutets generaldirektör är chef för myndigheten
och ansvarar för och leder myndigheten enligt styrelsens
direktiv och riktlinjer. Vid myndigheten finns en överdirektör
som är generaldirektörens ställföreträdare.

Personalföreträdare

10 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på myndigheten.

Anställning m.m.

11 § Behörig för anställning som forskningschef och som
laborator är den som har den vetenskapliga skicklighet, de
kunskaper och erfarenheter och sådan förmåga i övrigt som
behövs för att lösa arbetsuppgifterna väl.

Innan Totalförsvarets forskningsinstitut beslutar om
anställning som forskningschef och laborator skall utlåtande
över sökandenas vetenskapliga skicklighet inhämtas av en eller
flera sakkunniga som myndigheten utser.

12 § I fråga om anställning vid Forskningsinstitutet av den
som är yrkesofficer i Försvarsmakten tillämpas inte 6 §
anställningsförordningen (1994:373). Förordning (2004:153).