Insiderstrafflag (2000:1086)

SFS nr
2000:1086
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
2000-11-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:377
Upphävd
2005-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:587

Definitioner

1 § I denna lag förstås med

1. insiderinformation: information om en icke offentliggjord
eller inte allmänt känd omständighet som är ägnad att
väsentligt påverka kursen på finansiella instrument,

2. handel på värdepappersmarknaden: handel på börs eller någon
annan organiserad marknadsplats eller handel med eller genom
någon som yrkesmässigt bedriver sådan verksamhet som avses i 1
kap. 3 § första stycket lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse,

3. finansiellt instrument: fondpapper och annan rättighet eller
förpliktelse avsedd för handel på värdepappersmarknaden,

4. fondpapper: aktie och obligation samt sådana andra
delägarrätter eller fordringsrätter som är utgivna för allmän
omsättning, fondandel och aktieägares rätt gentemot den som för
hans räkning förvarar aktiebrev i ett utländskt bolag
(depåbevis). Lag (2004:70).

Insiderbrotten

2 § Den som har anställning, uppdrag eller annan befattning,
som normalt innebär att han eller hon får kännedom om
omständigheter som har betydelse för kursen på finansiella
instrument, och som på grund härav fått insiderinformation
eller den som får insiderinformation som rör ett aktiebolag
eller ett europabolag i vilket han eller hon äger aktier och

1. för egen eller någon annans räkning genom handel på
värdepappersmarknaden förvärvar eller avyttrar sådana
finansiella instrument som informationen rör, eller

2. använder informationen till att med råd eller på annat
sådant sätt föranleda någon annan till förvärv eller avyttring
som avses i 1,

döms för insiderbrott till fängelse i högst två år.
Lag (2004:587).

3 § För insiderbrott döms också den som i annat fall än som
anges i 2 § får insiderinformation som antingen måste ha röjts
av någon som avses i 2 § eller på annat sätt kommit ut
obehörigen och

1. för egen eller någon annans räkning genom handel på
värdepappersmarknaden förvärvar eller avyttrar sådana
finansiella instrument som informationen rör, eller

2. använder informationen till att med råd eller på annat
sådant sätt föranleda någon annan till förvärv eller avyttring
som avses i 1.

4 § Är brott som avses i 2 eller 3 § att anse som ringa, döms
för insiderförseelse till böter eller fängelse i högst sex
månader.

5 § Är brott som avses i 2 eller 3 § med hänsyn till affärens
omfattning och övriga omständigheter grovt, döms för grovt
insiderbrott till fängelse lägst sex månader och högst fyra år.

6 § Den som av grov oaktsamhet begår en gärning som anges i 2
eller 3 §, döms för vårdslöst insiderförfarande till böter
eller fängelse i högst ett år.

7 § Den som har anställning, uppdrag eller annan befattning,
som normalt innebär att han eller hon får kännedom om
omständigheter som har betydelse för kursen på finansiella
instrument, och som på grund härav fått insiderinformation och
som obehörigen röjer sådan information, döms för obehörigt
röjande av insiderinformation till böter eller fängelse i högst
sex månader. Detsamma gäller den som fått insiderinformation
beträffande ett aktiebolag eller ett europabolag i vilket han
eller hon äger aktier och som obehörigen röjer sådan
information.

För det fall informationen blir allmänt känd samtidigt med att
den röjs döms dock inte till ansvar. Lag (2004:587).

8 § Utan hinder av 2-6 §§ får

1. befattningshavare hos företag som driver värdepappersrörelse
med stöd av 1 kap. 3, 3 c eller 3 d § lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse fullgöra uppdrag som lämnats företaget att
förvärva eller avyttra finansiella instrument samt, utan
användande av insiderinformation, fullgöra verksamhet som
följer av avtal om att upprätthålla en marknad i ett eller
flera finansiella instrument,

2. förvärv ske av annat än option eller termin då
insiderinformationen är ägnad att sänka kursen eller avyttring
ske av annat än option eller termin då informationen är ägnad
att höja kursen,

3. uppgifter fullgöras som åligger någon på grund av vad som
föreskrivits i lag eller annan författning,

4. förvärv ske för en juridisk persons räkning av aktier i ett
aktiebolag eller ett europabolag, om insiderinformationen
endast utgörs av information om en åtgärd som syftar till och
är ägnad att leda till ett offentligt erbjudande av den
juridiska personen till en vidare krets om förvärv av aktier i
aktiebolaget eller europabolaget,

5. innehavare av option när optionens löptid går ut förvärva
eller avyttra den underliggande tillgången eller avyttra
optionen,

6. utfärdare av option i samband med lösen avyttra eller
förvärva den underliggande tillgång som optionen avser,

7. den som förvärvat eller avyttrat termin fullgöra avtalet vid
slutdag,

8. förvärv eller avyttring ske av andra finansiella instrument
än aktier, om förvärvet eller avyttringen sker utan att
insiderinformation används.

Vad som föreskrivs i denna paragraf om aktie skall också
tillämpas på aktierelaterade finansiella instrument såsom
teckningsrätt, interimsbevis, optionsbevis, konvertibelt
skuldebrev, skuldebrev förenat med optionsrätt till nyteckning,
vinstandelsbevis, aktieoption och aktietermin. Lag (2004:587).

Otillbörlig kurspåverkan

9 § Den som, vid handel på värdepappersmarknaden, i avsikt att
otillbörligt påverka priset vid allmän omsättning av
finansiella instrument

1. sluter avtal eller företar annan rättshandling för skens
skull,

2. i hemlighet förenar avyttring av finansiella instrument med
utfästelse att senare förvärva dessa till visst lägsta pris
eller med villkor som begränsar rätten till fortsatt avyttring
eller annars är avsedda att undandra instrumenten allmän
omsättning,

döms för otillbörlig kurspåverkan till fängelse i högst två år
eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst
sex månader.

Detsamma gäller, om någon, i annat fall än som avses i första
stycket, vid handel på värdepappersmarknaden i avsikt att
otillbörligt påverka priset vid allmän omsättning av
finansiella instrument ingår köp- eller säljavtal, lämnar anbud
om slutande av sådant avtal, vidtar annan liknande åtgärd eller
föranleder någon annan till sådan rättshandling och åtgärden är
ägnad att vilseleda köpare och säljare av finansiella
instrument.

Är brottet med hänsyn till omfattningen av kurspåverkan eller
övriga omständigheter att anse som grovt, skall dömas till
fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Gemensam bestämmelse

10 § Ansvar enligt denna lag skall inte dömas ut vid affärer
som genomförs för Sveriges riksbanks eller Riksgäldskontorets
räkning.

Förverkande

11 § Vinning av brott enligt 2-6 §§ skall förklaras förverkad,
om det inte är oskäligt.

Tillsyn m.m.

12 § Finansinspektionen övervakar att bestämmelserna i denna
lag följs.

I 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument finns bestämmelser om Finansinspektionens rätt att
få de uppgifter som den behöver för övervakningen av denna lag.

13 § För att bekosta Finansinspektionens övervakning enligt
denna lag skall de institut som står under inspektionens
tillsyn betala årliga avgifter enligt de närmare föreskrifter
som regeringen meddelar.

Anmälan om brott

14 § Finansinspektionen skall göra anmälan till åklagaren så
snart det finns anledning att anta att brott enligt denna lag
har begåtts.