Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

SFS nr
2000:1087
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
2000-11-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:381

Definitioner

1 § I denna lag förstås med

1. finansiellt instrument: det som anges i 1 kap. 4 § första
stycket 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

2. värdepappersinstitut: det som anges i 1 kap. 5 § 27 lagen om
värdepappersmarknaden,

3. börs: det som anges i 1 kap. 5 § 3 lagen om
värdepappersmarknaden och sådant utländskt företag som har
tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige,

4. aktiemarknadsbolag: svenskt aktiebolag som gett ut aktier
vilka är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige,

5. moder- och dotterföretag: det som anges i 1 kap. 11 och
12 §§ aktiebolagslagen (2005:551) om moderbolag och
dotterföretag, varvid det som sägs om moderbolag skall
tillämpas även på andra juridiska personer än aktiebolag,

6. ordinarie delårsrapport: delårsrapport samt
förhandsmeddelande om kommande årsbokslut (bokslutskommuniké)
som ett aktiemarknadsbolag är skyldigt att lämna enligt sitt
noteringsavtal med börsen eller, om sådana bestämmelser saknas
i noteringsavtalet, årsredovisning och delårsrapport enligt
bestämmelserna i lagen om värdepappersmarknaden,
årsredovisningslagen (1995:1554), lagen (1995:1559) om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller
lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag samt
delårsredogörelse enligt bestämmelserna i 16 kap. 6 § lagen om
värdepappersmarknaden,

7. insiderinformation: information om en icke offentliggjord
eller inte allmänt känd omständighet som är ägnad att
väsentligt påverka priset på finansiella instrument, och

8. reglerad marknad: det som anges i 1 kap. 5 § 20 lagen om
värdepappersmarknaden.

Om två juridiska personer äger så många aktier eller andelar i
en annan svensk eller utländsk juridisk person att de har
hälften var av rösterna för samtliga aktier eller andelar, är
dock vid tillämpningen av denna lag de förstnämnda juridiska
personerna att jämställa med moderföretag och den sistnämnda
juridiska personen att jämställa med dotterföretag.
Lag (2007:558).

1 a § Det som föreskrivs om aktiemarknadsbolag ska också
tillämpas på

1. svenska aktiebolag som har gett ut aktier som är föremål
för handel på en reglerad marknad i en annan stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och

2. utländska aktiebolag som har gett ut aktier som är upptagna
till handel på en reglerad marknad i Sverige och som inte har
sitt säte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om
Sverige är hemmedlemsstat enligt 2 kap. 39 § lagen (1991:980)
om handel med finansiella instrument.

Det som föreskrivs om fysiska personer som har insynsställning
i aktiemarknadsbolag ska också tillämpas på fysiska personer
som har insynsställning i bolag som avses i första stycket.
Lag (2012:381).

2 § Vad som föreskrivs om aktie skall också tillämpas på
aktierelaterade finansiella instrument såsom teckningsrätt,
interimsbevis, optionsbevis, konvertibelt skuldebrev,
skuldebrev förenat med optionsrätt till nyteckning,
vinstandelsbevis, aktieoption och aktietermin. Utfärdande av
köpoption skall likställas med avyttring av de aktier optionen
avser medan utfärdande av säljoption skall likställas med
förvärv av aktierna.

Om finansiella instrument ägs av två eller flera med
samäganderätt, skall en delägare vid tillämpningen av denna lag
anses vara ägare till så många av instrumenten som svarar mot
hans lott i det samfällda innehavet.

Anmälningsskyldighet

Insynsställning

3 § Följande fysiska personer anses enligt denna lag ha
insynsställning i ett aktiemarknadsbolag:

1. ledamot eller suppleant i bolagets eller dess moderföretags
styrelse,

2. verkställande direktör eller vice verkställande direktör i
bolaget eller dess moderföretag,

3. revisor eller revisorssuppleant i bolaget eller dess
moderföretag,

4. bolagsman i ett handelsbolag som är bolagets moderföretag,
dock inte kommanditdelägare,

5. innehavare av annan ledande befattning i eller annat
kvalificerat uppdrag av stadigvarande natur för bolaget eller
dess moderföretag, om befattningen eller uppdraget normalt kan
antas medföra tillgång till icke offentliggjord information om
sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i
bolaget,

6. befattningshavare eller uppdragstagare enligt 1-3 eller
annan ledande befattningshavare i ett dotterföretag, om denne
normalt kan antas få tillgång till icke offentliggjord
information om sådant förhållande som kan påverka kursen på
aktierna i bolaget,

7. den som äger aktier i bolaget, motsvarande minst tio procent
av aktiekapitalet eller av röstetalet för samtliga aktier i
bolaget, eller äger aktier i denna omfattning tillsammans med
sådan fysisk eller juridisk person som är aktieägaren
närstående på det sätt som anges i 5 § första stycket, och

8. den vars närstående enligt 5 § första stycket 4 eller 5 äger
aktier i bolaget, motsvarande minst tio procent av
aktiekapitalet eller av röstetalet för samtliga aktier i
bolaget.

Finansinspektionen skall på begäran av aktiemarknadsbolaget
eller dess moderföretag pröva frågan om en befattningshavare
eller uppdragstagare har en sådan ledande ställning eller ett
sådant kvalificerat uppdrag som avses i första stycket 5 eller
6.

I fråga om europabolag tillämpas det som sägs i första stycket
1 om styrelseledamot på ledamot eller suppleant i lednings-,
förvaltnings- eller tillsynsorganet. Lag (2007:371).

Anmälningsskyldighet för personer med insynsställning

4 § Den som har insynsställning i ett aktiemarknadsbolag skall
skriftligen anmäla innehav av aktier i bolaget och ändring i
innehavet till Finansinspektionen.

Anmälningsskyldighet gäller dock inte

1. innan den som avses i 3 § första stycket 5 eller 6 tagit
emot underrättelse enligt 7 eller 8 §,

2. om ändring i innehavet föranletts av fondemission eller av
att en akties kvotvärde ändrats genom att en aktie delats upp
eller lagts samman med någon annan aktie, eller

3. förvärv av teckningsrätt genom aktieägares företrädesrätt
vid emission, avyttring av interimsbevis genom omvandling till
aktie samt förvärv genom tilldelning av inlösenrätt.

Av 5 § framgår att anmälningsskyldigheten även omfattar vissa
närståendes aktieinnehav.

Finansinspektionen kan medge befrielse från
anmälningsskyldigheten om motsvarande uppgifter kan erhållas på
annat sätt. Lag (2007:371).

5 § Vid tillämpning av 4 § första stycket första meningen skall
följande aktier i aktiemarknadsbolaget likställas med den
anmälningsskyldiges egna, nämligen sådana som ägs av

1. make eller sambo till den anmälningsskyldige,

2. omyndiga barn som står under den anmälningsskyldiges
vårdnad,

3. andra närstående till den anmälningsskyldige än sådana som
avses i 1 och 2, om de har gemensamt hushåll med honom eller
henne sedan minst ett år,

4. juridisk person vars verksamhet den anmälningsskyldige har
ett väsentligt inflytande över och i vilken den
anmälningsskyldige eller någon som avses i 1-3 eller flera av
dem tillsammans innehar

– ägarandel, uppgående till tio procent eller mer av
aktiekapitalet eller av andelarna, eller

– ekonomisk andel, innefattande rätt att uppbära tio procent
eller mer av avkastningen, eller

– röstandel, uppgående till tio procent eller mer av röstetalet
för samtliga aktier eller av röstetalet hos det högsta
beslutande organet,

5. juridisk person vars verksamhet den anmälningsskyldige har
ett väsentligt inflytande över och i vilken den
anmälningsskyldige eller någon som avses i 1-4 eller flera av
dem tillsammans innehar en sådan ägarandel, ekonomisk andel
eller röstandel som avses i 4.

Om flera personer är anmälningsskyldiga för samma aktieinnehav
eller för ändring i innehavet, behöver anmälan endast göras av
en av dem. Lag (2005:382).

6 § Anmälan enligt 4 § om aktieinnehav eller ändring i
innehavet skall ha kommit in till Finansinspektionen senast fem
arbetsdagar efter det att

1. aktie i bolaget tagits upp till handel på en reglerad
marknad i Sverige,

2. insynsställning uppkommit enligt 3 § första stycket 1-4
eller 7 eller den som omfattas av 3 § första stycket 5 eller 6
tagit emot underrättelse enligt 7 eller 8 §,

3. den anmälningsskyldige ingått avtal om förvärv eller
avyttring av aktier i bolaget eller annan ändring skett i
aktieinnehavet, eller

4. den anmälningsskyldige fått vetskap om att närstående, som
avses i 5 §, innehar eller har ingått avtal om förvärv eller
avyttring av aktier i bolaget eller att annan ändring skett i
den närståendes aktieinnehav. Lag (2007:558).

Aktiemarknadsbolagens skyldigheter

7 § Ett aktiemarknadsbolag skall anmäla till Finansinspektionen
vilka personer som har insynsställning i bolaget eller dess
dotterföretag enligt 3 § första stycket 1-3, 5 och 6 och
ändringar i sådan insynsställning senast fjorton dagar från det
att insynsställningen uppkom eller förändrades.
Aktiemarknadsbolaget skall samtidigt skriftligen underrätta
personer med insynsställning enligt 3 § första stycket 5 eller
6 om anmälan.

8 § Ett aktiemarknadsbolags moderföretag skall anmäla till
Finansinspektionen vilka personer i moderföretaget som har
insynsställning enligt 3 § första stycket 1-5 och ändringar i
sådan insynsställning senast fjorton dagar från det att
insynsställningen uppkom eller förändrades. Moderföretaget
skall samtidigt skriftligen underrätta personer med
insynsställning enligt 3 § första stycket 5 om anmälan.

Insynsregister

9 § Finansinspektionen skall föra eller låta föra register
(insynsregister) över anmälningar som gjorts enligt 4, 7 och 8 §§
eller, i fall som avses i 4 § fjärde stycket, över däremot
svarande uppgifter som lämnats från annat register.

Uppgifter som inte längre omfattas av anmälningsskyldighet får
avföras ur registret. Uppgifterna skall dock bevaras i minst
tio år efter det att de avförts.

Registret skall föras med hjälp av automatisk databehandling.
Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen (1998:204) för den behandling av
personuppgifter som sker i registret. Inspektionen skall på
lämpligt sätt underrätta de registrerade om registret.

Registret skall vara offentligt.

10 § Uppgifter som skall anmälas enligt 4 § får efter tillstånd
av Finansinspektionen föras över till insynsregistret genom
automatisk databehandling. Sådant tillstånd får ges endast till
den som är förvaltare enligt 3 kap. 7 § lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument.

Förteckning över personer med tillgång till insiderinformation

10 a § Ett svenskt aktiebolag som har gett ut överlåtbara
värdepapper enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 a eller b lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden som har tagits upp till
handel på en reglerad marknad, eller sådana överlåtbara
värdepapper för vilka en ansökan om upptagande till handel har
lämnats in, skall fortlöpande föra en förteckning över fysiska
personer som på grund av anställning eller uppdrag arbetar för
bolaget och som har tillgång till insiderinformation som rör
bolaget. Förteckningen skall innehålla uppgift om anledningen
till att personen tagits upp i den och datum då förteckningen
senast uppdaterades.

Förteckningen skall uppdateras så snart förhållandena ändras.
Förteckningen skall sparas i minst fem år efter det att den
upprättades eller, om den uppdaterats, efter det datum då den
senast uppdaterades. Förteckningen skall på begäran lämnas till
Finansinspektionen.

Bolaget skall se till att de personer som tas upp i
förteckningen samtidigt skriftligen underrättas om vad detta
innebär. Lag (2007:558).

10 b § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Finansinspektionen får meddela föreskrifter om vad en
förteckning enligt 10 a § skall innehålla och om underrättelsen
till dem som tas upp i förteckningen. Lag (2005:382).

Anmälningsskyldighet inom myndigheter och kommuner

11 § Om det behövs med hänsyn till tillgången på kurspåverkande
information inom en myndighet, får regeringen besluta att det
vid myndigheten skall föras en förteckning över innehav av
finansiella instrument avseende ledamöterna i styrelsen samt de
arbetstagare, uppdragstagare eller andra funktionärer som
myndigheten bestämmer med hänsyn till deras insynsställning.

En kommun har motsvarande befogenhet som avses i första stycket
i fråga om ledamöter och ersättare i kommunala organ samt
arbetstagare, uppdragstagare och andra funktionärer hos
kommunen.

Den som omfattas av en förteckning som upprättats med stöd av
denna paragraf skall till myndigheten skriftligen anmäla sitt
innehav av finansiella instrument och ändringar i innehavet.

Anmälningsskyldighet för vissa anställda och uppdragstagare

12 § Den som är anställd eller uppdragstagare vid ett
värdepappersinstitut eller en börs och som normalt kan antas ha
tillgång till icke offentliggjord information om förhållanden
som kan påverka kursen på finansiella instrument, skall till
arbetsgivaren skriftligen anmäla innehav av finansiella
instrument och ändring i innehavet.

Vid tillämpningen av första stycket skall följande finansiella
instrument likställas med den anmälningsskyldiges egna,
nämligen sådana som ägs av

1. make eller sambo till den anmälningsskyldige,

2. omyndiga barn som står under den anmälningsskyldiges
vårdnad. Lag (2007:558).

13 § Värdepappersinstitut och börser skall föra förteckning
över sådana anmälningar om innehav av finansiella instrument
som gjorts enligt 12 §.

Om ett värdepappersinstitut eller en börs underlåter att föra
en sådan förteckning som avses i första stycket, skall
Finansinspektionen förelägga företaget att göra rättelse.
Lag (2007:558).

14 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Finansinspektionen får meddela föreskrifter om vilka som är
anmälningsskyldiga enligt 12 § och vad en förteckning enligt
13 § skall innehålla.

Perioder då handel är förbjuden

15 § Den som enligt 3 § första stycket 1-3 har insynsställning
i ett aktiemarknadsbolag får inför en ordinarie delårsrapport
inte handla med aktier i bolaget under trettio dagar innan
rapporten offentliggörs, dagen för offentliggörandet
inkluderad.

Detsamma gäller för

1. fysiska och juridiska personer, vilkas aktier enligt 5 §
skall likställas med aktier som innehas av personer som avses i
första stycket, samt

2. aktiemarknadsbolags handel med egna aktier.

Det som sägs i andra stycket 2 skall inte tillämpas vid förvärv
av egna aktier med stöd av 7 kap. 6 § lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden eller när en tidigare avyttring
föreskrivs i lag. Lag (2007:558).

16 § Utan hinder av 15 § får

1. aktier avyttras enligt villkoren i ett offentligt erbjudande
om köp av aktier,

2. avyttring ske av tilldelade emissionsrätter och
inlösenrätter samt andra liknande rätter såsom
omvandlingsrätter.

Om det finns synnerliga skäl, får Finansinspektionen medge
ytterligare undantag från förbudet enligt 15 §.
Lag (2005:382).

Tillsyn

17 § Finansinspektionen övervakar att bestämmelserna i denna
lag följs.

18 § I 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument finns bestämmelser om rätt för Finansinspektionen
att få de uppgifter som den behöver för att övervaka
efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag. Lag (2005:382).

Vite

19 § Vite får sättas ut i förelägganden enligt 13 § andra
stycket. Lag (2005:382).

Särskild avgift

20 § Finansinspektionen skall besluta att en särskild avgift
skall tas ut av den som

1. underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan eller lämna
underrättelse enligt 4, 7 eller 8 § eller 10 a § tredje
stycket,

2. lämnar oriktig eller vilseledande uppgift vid fullgörande av
anmälnings- eller underrättelseskyldighet enligt någon av
nämnda paragrafer,

3. handlar med aktier i strid mot 15 §,

4. helt eller delvis underlåter att föra en förteckning enligt
10 a § eller att på begäran lämna förteckningen till
Finansinspektionen. Lag (2005:382).

21 § Särskild avgift beräknas enligt följande:

1. vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 4 § eller när
oriktig eller vilseledande uppgift har lämnats vid fullgörande
av anmälningsskyldighet enligt samma paragraf: 10 procent av
vederlaget för aktierna eller, om vederlag inte har utgått,
15 000 kronor,

2. vid underlåtenhet att göra anmälan eller lämna underrättelse
eller uppgifter enligt 7 eller 8 § eller 10 a § tredje stycket
eller när oriktig eller vilseledande uppgift har lämnats vid
fullgörande av anmälnings- eller underrättelseskyldighet enligt
samma paragrafer: 15 000 kronor,

3. vid överträdelse av 15 §: 10 procent av vederlaget för
aktierna,

4. vid underlåtenhet helt eller delvis att föra en förteckning
enligt 10 a § eller att på begäran lämna den till
Finansinspektionen: mellan 0,005 och 0,01 procent av bolagets
noterade marknadsvärde vid utgången av månaden före beslutet,
dock lägst 15 000 och högst 1 000 000 kronor. Om noterat
marknadsvärde saknas vid utgången av månaden före beslutet,
skall marknadsvärdet den dag då notering sker användas.

Avgift enligt första stycket 1 eller 3 skall uppgå till lägst
15 000 och högst 350 000 kronor. Lag (2005:382).

22 § Innan beslut om särskild avgift meddelas skall den berörde
ges tillfälle att yttra sig i ärendet hos Finansinspektionen.
Beslut om att ta ut avgift får inte meddelas, om den berörde
inte senast två år från det att överträdelsen ägde rum har
delgetts upplysning om att frågan om särskild avgift har tagits
upp av inspektionen. Lag (2005:382).

23 § Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller det annars
finns särskilda skäl, får särskild avgift efterges helt eller
delvis. Lag (2005:382).

24 § Särskild avgift skall betalas till Finansinspektionen och
tillfaller staten. Bestämmelser om indrivning av sådan avgift
finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar.
Vid indrivning får verkställighet ske enligt utsökningsbalken.

Överklagande

25 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Inspektionen får i fråga om annat beslut än sådant som gäller
särskild avgift förordna att beslutet skall gälla omedelbart.

Kostnad för tillsyn

26 § För att bekosta Finansinspektionens övervakning enligt
denna lag skall de institut som står under inspektionens
tillsyn betala årliga avgifter enligt de närmare föreskrifter
som regeringen meddelar.

Övergångsbestämmelser

2000:1087

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Av
ikraftträdandebestämmelsen till insiderstrafflagen (2000:1086)
framgår att insiderlagen (1990:1342) upphävs.

2. Anmälan enligt 4 § om aktieinnehav eller ändring i innehavet
som avser förhållanden före ikraftträdandet får göras inom den
tid som föreskrivs i 13 § insiderlagen (1990:1342).

2005:382

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

2. I fråga om anmälan enligt 4 § om aktieinnehav eller ändring
i innehavet som avser förhållanden före ikraftträdandet
tillämpas äldre bestämmelser i 5 och 6 §§.

3. I fråga om särskild avgift som avser åtgärd som någon
vidtagit före ikraftträdandet, eller före ikraftträdandet
underlåtit att vidta inom föreskriven tid, tillämpas äldre
bestämmelser utom såvitt avser 23 §.

4. Skyldigheten att ta upp en person på en förteckning enligt
10 a § gäller inte i fråga om sådan insiderinformation som han
eller hon fått tillgång till före ikraftträdandet.