Förordning (2000:1132) med instruktion för Verket för innovationssystem

SFS nr
2000:1132
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-11-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1114
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:881

Uppgifter

1 § Verket för innovationssystem skall främja utvecklingen av
effektiva svenska innovationssystem inom verksamhetsområdena
teknik, transport, kommunikation och arbetsliv. Med
innovationssystem avses nätverk av offentliga och privata
aktörer där ny teknik och kunskap produceras, sprids och
används.

Verket har även till uppgift att kartlägga kunskapsbehov,
initiera och finansiera behovsmotiverade forsknings-,
utvecklings- och demonstrationsprojekt, liksom att verka för
att kunskaper sprids och nyttiggörs.

1 a § Verket för innovationssystem skall i Sverige svara för
information och rådgivning om samarbetet inom EU för forskning
och teknisk utveckling.

Verket skall vara nationellt kontaktorgan för samarbetet.
Förordning (2005:881).

2 § Verket för innovationssystem skall särskilt

– fördela medel till forskning och utveckling och därmed
sammanhängande verksamhet,

– verka för att industriforskningsinstitutens roll i
innovationssystemet utvecklas,

– med beaktande av kunskapsutvecklingen i särskilt små och
medelstora företag utveckla samarbetet mellan
industriforskningsinstitut, universitet och högskola samt
aktörerna inom privat och offentlig verksamhet,

– främja det svenska deltagandet i aktuella forskningsteman
inom EG:s ramprogram för forskning och utveckling, övriga
internationella forskningsprogram samt utbytet med EG:s
strukturfonder i aktuella delar,

– stimulera till kunskapsöverföring och rörlighet mellan olika
grupper av aktörer i innovationssystemet,

– vara rådgivande organ åt regeringen i forsknings- och
utvecklingsfrågor,

– verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen,
och

– arbeta för jämställdhet mellan män och kvinnor.

Verket skall samverka med berörda regionala, nationella och
internationella aktörer. Verket skall särskilt samverka med
Verket för näringslivsutveckling och Institutet för
tillväxtpolitiska studier.

2 a § Verket för innovationssystem skall, vid utförandet av den
uppgift som anges i 1 a §, särskilt

– i samråd med Regeringskansliet och andra myndigheter främja
svenskt deltagande i EU-programmen för forskning och teknisk
utveckling,

– ansvara för information och rådgivning till forskare,
myndigheter, företag och övriga intressenter om programmen,

– samordna och genomföra utvärderingar av det svenska
deltagandet i programmen,

– ansvara för en databas om svensk medverkan i programmen, och

– pröva sådana frågor om forskningssamarbetet inom EU som inte
ankommer på regeringen eller någon annan myndighet.
Förordning (2005:881).

3 § Verket för innovationssystem får utföra uppdrag åt andra.

För uppdrag åt andra än regeringen skall ersättning enligt
avgiftsförordningen (1992:191) tas ut.

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall med undantag av 17 och
35 §§ tillämpas på Verket för innovationssystem.
Förordning (2005:881).

Myndighetens ledning

5 § Generaldirektören är chef för Verket för innovationssystem.

Organisation

6 § Verket för innovationssystem får inrätta beredande och
rådgivande organ.

6 a § Inom Verket för innovationssystem skall det finnas en
särskild funktion för att utföra den uppgift som anges i 1 a §.

I övrigt bestämmer verket sin organisation.
Förordning (2005:881).

Styrelsens ansvar och uppgifter

7 § Utöver vad som anges i 11-13 §§ verksförordningen
(1995:1322) skall styrelsen besluta

1. i principiella och strategiska frågor i verksamheten,

2. om verksamhetens inriktning inom ramen för de mål och
riktlinjer som angivits av riksdagen och regeringen,

3. om en verksamhetsplan som omfattar anslag för forskning och
utveckling, och

4. om principerna för medelsfördelningen.

Personalföreträdare

8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Verket för innovationssystem.

Rätt att ta ut ersättning

8 a § Verket för innovationssystem har för den verksamhet som
anges i 1 a § rätt att ta ut ersättning för sådana varor och
tjänster som avses i 4 § första stycket 2-4 avgiftsförordningen
(1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket
samma paragraf. Förordning (2005:881).

Överklagande

9 § Beslut om att bevilja eller avslå en ansökan om medel får
inte överklagas. Om överklagande i övrigt gäller 35 §
verksförordningen (1995:1322).

Övergångsbestämmelser

2000:1132

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001, då
förordningen (1996:283) med instruktion för
Kommunikationsforskningsberedningen och förordningen (1995:865)
med instruktion för Rådet för arbetslivsforskning skall upphöra
att gälla.

2. Vad regeringen i särskilda beslut föreskrivit om Närings-
och teknikutvecklingsverket,
Kommunikationsforskningsberedningen och Rådet för
arbetslivsforskning skall istället avse Verket för
innovationssystem under förutsättning att besluten gäller
frågor som hör till verkets ansvarsområde.