Förordning (2000:1156) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2001

SFS nr
2000:1156
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2000-11-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:90

Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda
kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot
utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i
fordon i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG.

Antal axlar Avgift per Avgift per Avgift per Avgift per
år månad vecka dag

högst 3 axlar 8 185 kronor 818 kronor 221 kronor 68 kronor

4 eller fler 13 216 kronor 1 321 kronor 349 kronor 68 kronor
axlar

Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt
8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt
direktiv 96/1/EG.

Antal axlar Avgift per Avgift per Avgift per Avgift per
år månad vecka dag

högst 3 axlar 7 247 kronor 724 kronor 196 kronor 68 kronor

4 eller fler 11 937 kronor 1 193 kronor 315 kronor 68 kronor
axlar

Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt
8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt
direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i
senare lydelse.

Antal axlar Avgift per Avgift per Avgift per Avgift per
år månad vecka dag

högst 3 axlar 6 395 kronor 639 kronor 170 kronor 68 kronor

4 eller fler 10 658 kronor 1 065 kronor 281 kronor 68 kronor
axlar

Avgift för inlösen av årsbevis tas ut med 213 kronor.
Förordning (2001:90).

Övergångsbestämmelser

2001:90

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001. Förordningen
i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om förhållanden
som hänför sig till tiden före den 1 april 2001.