Lag (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

SFS nr
2000:1175
Departement/myndighet
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2000-12-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:274

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas i fråga om överträdelser av
bestämmelser som genomför de direktiv som anges i bilaga I
till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG av den
23 april 2009 om förbudsföreläggande för att skydda
konsumenternas intressen (kodifierad version).

Lagen gäller dock endast sådana överträdelser av bestämmelser
till skydd för konsumenters intressen som påverkar konsumenter
i en annan stat som är ansluten till Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES-stat) än Sverige. Lag (2011:274).

Godkända organs talan vid svensk domstol

2 § En myndighet eller organisation i en annan EES-stat än
Sverige får väcka talan i en svensk domstol med anledning av
en överträdelse som avses i 1 §, om myndigheten eller
organisationen är godkänd enligt en särskild förteckning som
har upprättats av Europeiska unionen och publicerats i
Europeiska unionens officiella tidning. Lag (2011:274).

3 § Talan får avse att åtgärder ska vidtas mot någon för att
denne åsidosätter en bestämmelse som avses i 1 §. Åtgärderna
får gälla

1. förbud eller ålägganden med stöd av 23, 24, 26 och 27 §§
marknadsföringslagen (2008:486) eller förbud enligt 3 och 6
§§ lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i
konsumentförhållanden,

2. åläggande att till svenska staten betala en sådan särskild
avgift som avses i 17 kap. 5 och 6 §§ radio- och tv-lagen
(2010:696), eller

3. utdömande av vite som förelagts i de fall som avses i 1.
Lag (2010:726).

4 § Talan får väckas endast om

1. sökanden genom samråd försökt att få motparten att upphöra
med den påstådda överträdelsen, och

2. denna inte upphört inom två veckor efter det att motparten
mottagit begäran om samråd.

Behörig domstol

5 § Talan ska väckas vid

1. Marknadsdomstolen i fråga om förbud och ålägganden som
avses i marknadsföringslagen (2008:486) och i fråga om förbud
enligt lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i
konsumentförhållanden,

2. Förvaltningsrätten i Stockholm i fråga om sådan särskild
avgift som avses i radio- och tv-lagen (2010:696),

3. tingsrätt som är behörig enligt 10 kap. rättegångsbalken
eller Stockholms tingsrätt i fråga om utdömande av vite.
Lag (2010:726).