Förordning (2000:1193) om gruppundantag enligt 8 a § konkurrenslagen (1993:20) för vertikala avtal

SFS nr
2000:1193
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-12-07
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:605
Upphävd
2008-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1187

1 § Denna förordning tillämpas på avtal som ingås mellan två
eller flera företag vilka, inom ramen för avtalet, är verksamma
i olika led i produktions- eller distributionskedjan, och som
avser villkoren för parternas inköp, försäljning eller
återförsäljning av vissa varor eller tjänster (vertikala
avtal).

Av 3 § konkurrenslagen (1993:20) följer att vad som där sägs om
avtal mellan företag också skall tillämpas på beslut av en
sammanslutning av företag, och på samordnade förfaranden mellan
företag.

2 § Under de villkor som föreskrivs i denna förordning gäller
för vertikala avtal gruppundantag enligt 8 a § konkurrenslagen
(1993:20) från förbudet i 6 § samma lag.

Undantaget gäller i den mån som de vertikala avtalen innehåller
konkurrensbegränsningar (vertikala begränsningar) som omfattas
av 6 § konkurrenslagen. Förordning (2005:883).

3 § I fråga om avtalen tillämpas vad som anges i kommissionens
förordning (EG) nr 2790/1999 av den 22 december 1999 om
tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på grupper av
vertikala avtal och samordnade förfaranden på motsvarande sätt,
med undantag av artiklarna 2.1, 6-8 samt 12-13. Dock skall i
artikel 1 c) “gemenskapen” ersättas med “Sverige” samt i
artikel 1 g) “artikel 81.1 i fördraget” och i artikel 2.2
“artikel 81” ersättas med “6 § konkurrenslagen (1993:20)”.
Vidare skall hänvisningar till undantaget i artikel 2 avse 2 §
i förening med 1 §. Förordning (2006:1187).

Övergångsbestämmelser

2000:1193

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 och
gäller till utgången av december 2005.

2. För tiden intill utgången av juni 2001 tillämpas
förordningen inte på avtal som omfattas av den intill dess
gällande förordningen (1993:80) om gruppundantag enligt 17 §
konkurrenslagen (1993:20) för kedjor i detaljhandeln.
Sistnämnda förordning skall dock intill utgången av 2001
fortfarande tillämpas på avtal som gäller vid ikraftträdandet
av denna förordning och som inte uppfyller villkoren i den här
förordningen men som uppfyller villkoren enligt förordningen om
gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för kedjor
i detaljhandeln.

3. Intill utgången av 2001 skall följande förordningar, som
gäller till utgången av 2000, fortfarande tillämpas på avtal
som gäller vid ikraftträdandet av denna förordning, om avtalet
inte uppfyller villkoren i den här förordningen men villkoren i
den äldre förordningen:

a) förordningen (1996:341) om gruppundantag enligt 17 §
konkurrenslagen (1993:20) för ensamåterförsäljaravtal,

b) förordningen (1996:342) om gruppundantag enligt 17 §
konkurrenslagen (1993:20) för exklusiva inköpsavtal, och

c) förordningen (1996:369) om gruppundantag enligt 17 §
konkurrenslagen (1993:20) för franchiseavtal.

2006:1187

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Intill utgången av maj 2007 skall äldre föreskrifter
fortfarande tillämpas på avtal som gäller vid ikraftträdandet
av denna förordning, om villkoren inte uppfyller villkoren i de
nya föreskrifterna men villkoren i äldre föreskrifter.