Förordning (2000:1211) med instruktion för Arbetsmiljöverket

SFS nr
2000:1211
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
2000-12-07
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:913
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1046

Uppgifter

1 § Arbetsmiljöverket är central förvaltningsmyndighet för
arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor, utom i fråga om
fartygsarbete.

1 a § Arbetsmiljöverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar,
för handikappfrågor inom arbetsmiljöområdet.

Verket skall inom ramen för detta ansvar vara samlande,
stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda
parter. Förordning (2001:787).

2 § Arbetsmiljöverket skall särskilt

1. ha tillsyn över arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen
samt, inom arbetsmiljöområdet, lagstiftningen om tobak,

2. ha tillsyn över efterlevnaden av miljölagstiftningen i den
utsträckning som anges i förordningen (1998:900) om tillsyn
enligt miljöbalken,

3. meddela föreskrifter och allmänna råd med stöd av
arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen samt, i den
utsträckning som följer av förordningen (2000:271) om
innesluten användning av genetiskt modifierade organismer,
förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel och förordningen
(2000:338) om biocidprodukter, enligt miljöbalken,

4. ansvara för officiell statistik enligt förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken,

5. ansvara för ett informationssystem om arbetsskador,

6. följa utvecklingen på arbetsmiljöområdet samt ta de
initiativ som denna ger anledning till,

7. utarbeta och sprida information inom arbetsmiljöområdet,

8. medverka i den utbildning som Arbetslivsinstitutet bedriver
samt informera institutet om planerat tillsyns- och
föreskriftsarbete,

9. i samverkan med berörda myndigheter och organisationer följa
och främja företagshälsovårdens utveckling,

10. främja samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på
arbetsmiljöområdet, och

11. samverka med Försäkringskassan, Arbetsmarknadsstyrelsen och
Socialstyrelsen i syfte att uppnå en effektivare användning av
tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet.
Förordning (2006:1046).

3 § Arbetsmiljöverket skall samråda med arbetsmarknadens
parter, andra organisationer och myndigheter i den utsträckning
som behövs för verksamheten.

4 § Arbetsmiljöverket får bedriva tjänsteexport inom sitt
verksamhetsområde.

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Arbetsmiljöverket med undantag av

– 2, 4, 5, 17, 21, 32-35 §§ och

– 27 § 4 i fråga om regler som beslutas med stöd av 18 §
arbetsmiljöförordningen (1977:1166).

Myndighetens ledning

6 § Arbetsmiljöverkets generaldirektör är chef för myndigheten.

7 § Vid Arbetsmiljöverket finns en överdirektör som är
generaldirektörens ställföreträdare.

Styrelse

8 § Arbetsmiljöverkets styrelse består av högst sju ledamöter,
generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens
ordförande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

9 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322)
skall styrelsen avgöra förvaltningsärenden som avser
tillämpning av arbetsmiljölagstiftningen, miljölagstiftningen,
och tobakslagen (1993:581).

Styrelsen får överlåta åt generaldirektören att besluta
föreskrifter eller att avgöra sådana förvaltningsärenden som
avses i första stycket som inte är av större vikt.

Generaldirektören får överlåta åt någon annan tjänsteman att
besluta i sådana frågor. Hur detta skall ske skall anges i
arbetsordningen eller i särskilda beslut.

10 § Arbetsmiljöverket skall innan den beslutar föreskrifter
som riktar sig till enskilda, kommuner eller landsting eller
beslutar i förvaltningsärenden av större vikt samråda med
representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Organisation

11 § Arbetsmiljöverket bestämmer sin organisation, med undantag
för vad som anges i 12-13 c §§. Förordning (2002:271).

Arbetstidsnämnden

12 § Inom Arbetsmiljöverket finns en arbetstidsnämnd.
Arbetstidsnämnden avgör ärenden enligt arbetstidslagen
(1982:673), lagen (2005:395) om arbetstid vid visst
vägtransportarbete, lagen (1963:115) om förlängd semester för
vissa arbetstagare med radiologiskt arbete och bestämmelserna
om arbetstid samt natt- och veckovila i lagen (1970:943) om
arbetstid m.m. i husligt arbete. Förordning (2005:400).

13 § Arbetstidsnämnden består av generaldirektören, som är
ordförande, och högst sju andra ledamöter. I nämnden skall det
finnas företrädare för arbetsmarknadens parter. För varje
partsledamot skall det finnas minst två ersättare.

Styrgruppen för frågor om deltidsarbetslöshet

13 a § Inom Arbetsmiljöverket finns en styrgrupp för frågor om
deltidsarbetslöshet. Styrgruppen avgör ärenden om åtgärder som
är ägnade att minska ofrivillig deltidsarbetslöshet och fattar
utifrån de ramar som regeringen bestämmer beslut om hur avsatta
medel skall användas. Förordning (2002:271).

13 b § Styrgruppen för frågor om deltidsarbetslöshet består av
generaldirektören, som är ordförande, och av företrädare för
Arbetslivsinstitutet, Arbetsmarknadsstyrelsen,
Jämställdhetsombudsmannen och Svenska EFS-rådet. För
ordföranden och ledamöterna skall det finnas ersättare.
Förordning (2002:271).

13 c § En referensgrupp biträder styrgruppen i dess arbete.
Referensgruppen består av representanter för arbetsmarknadens
parter. Förordning (2002:271).

Partssammansatta samrådsorgan

14 § Generaldirektören kan inrätta partssammansatta
samrådsorgan som stöd för tillsynsverksamheten.

Personalföreträdare

15 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Arbetsmiljöverket.

Ärendenas handläggning

16 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall
avgöras av styrelsen, personalansvarsnämnden, arbetstidsnämnden
eller styrgruppen för frågor om deltidsarbetslöshet.

Om sådana ärenden inte behöver prövas av generaldirektören, får
de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges
i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Andra stycket gäller inte föreskrifter och sådana ärenden som
avses i 13 § 1-3 verksförordningen (1995:1322).
Förordning (2002:271).

17 § Arbetstidsnämnden är beslutför när ordföranden och minst
två ledamöter som företräder arbetstagarorganisationer och två
ledamöter som företräder arbetsgivarorganisationer är
närvarande. Styrgruppen för frågor om deltidsarbetslöshet är
beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är
närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

Nämnden och styrgruppen får överlåta åt generaldirektören att
avgöra ärenden som inte är av större vikt. Generaldirektören
får överlåta åt någon annan tjänsteman att avgöra sådana
ärenden. Förordning (2002:271).

18 § Vid arbetstidsnämndens handläggning av ett ärende som rör
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare skall berörda
arbetstagarorganisationer ges tillfälle att yttra sig, om det
inte finns särskilda skäl mot detta.

19 § Om ett ärende i styrelsen eller arbetstidsnämnden är så
brådskande att styrelsen eller nämnden inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden
mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för
beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt får ordföranden ensam
avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa
sammanträde.

Anställningar m.m.

20 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen.

Överdirektören anställs genom beslut av regeringen.
Anställningen får begränsas till att gälla tills vidare längst
till en viss tidpunkt. Andra anställningar beslutas av
myndigheten.

21 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av
regeringen för en bestämd tid.

22 § Andra ledamöter i arbetstidsnämnden och styrgruppen för
frågor om deltidsarbetslöshet än generaldirektören utses av
Arbetsmiljöverket för högst tre år. Styrgruppen för frågor om
deltidsarbetslöshet utser ledamöterna i referensgruppen.
Förordning (2002:271).

23 § Av ledamöterna i arbetstidsnämnden utses tre efter förslag
av rikssammanslutningar av arbetstagare, två efter förslag av
rikssammanslutningar av arbetsgivare samt en efter gemensamt
förslag av Arbetsgivarverket, Landstingsförbundet och Svenska
kommunförbundet.

Av ledamöterna i styrgruppen för frågor om deltidsarbetslöshet
utses en efter förslag av Arbetslivsinstitutet, en efter
förslag av Arbetsmarknadsstyrelsen, en efter förslag av
Jämställdhetsombudsmannen och en efter förslag av Svenska EFS-
rådet.

Ersättarna utses på samma sätt som ledamöterna.
Förordning (2002:271).

Övriga bestämmelser

24 § Arbetsmiljöverket får ta betalt för uppgifter som verket
efter beställning lämnar från informationssystemet om
arbetsskador, om inte annat föreskrivs.

25 § Arbetsmiljöverket får besluta om skälig ersättning till
den som är anställd vid verket för sakskada som har uppstått i
tjänsten.

Överklagande

26 § Arbetsmiljöverkets beslut enligt 13 a § och 25 § får inte
överklagas.

Övriga beslut får överklagas hos regeringen, om inte något
annat följer av en annan bestämmelse än 22 a §
förvaltningslagen (1986:223) eller annan bestämmelse som
hänvisar till 22 a § förvaltningslagen. Förordning (2002:271).