Förordning (2000:1212) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

SFS nr
2000:1212
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2000-12-07
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:907
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:692

Uppgifter

1 § Enligt vad som anges i förordningen (2007:14) om
förvaltning av EG:s strukturfonder är Rådet för Europeiska
socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) förvaltande
myndighet och attesterande myndighet för det nationella
strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och
sysselsättning.

Svenska ESF-rådet är också ansvarig myndighet och attesterande
myndighet enligt vad som anges i rådets beslut nr 2007/435/EG
av den 25 juni 2007 om inrättande av Europeiska fonden för
integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007-2013 som
en del av det allmänna programmet “Solidaritet och hantering av
migrationsströmmar”. Förordning (2007:692).

2 § Svenska ESF-rådet skall

1. pröva frågor om stöd inom ramen för det nationella
strukturfondsprogrammet för programperioden 2007-2013,

2. inom sitt verksamhetsområde fullgöra övriga uppgifter som
framgår av det nationella strukturfondsprogrammet och som
följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska socialfonden och om
upphävande av förordning (EG) nr 1784/1999 och rådets
förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om
upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999,

3. verka för att genomförandet av det nationella
strukturfondsprogrammet samordnas med genomförandet av de
regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft
och sysselsättning,

4. samråda med berörda myndigheter,

5. svara för sekretariatsuppgifter åt övervakningskommittén för
det nationella strukturfondsprogrammet, och

6. fullgöra de uppgifter som framgår av rådets beslut nr
2007/435/EG om inrättande av Europeiska fonden för integration
av tredjelandsmedborgare, samt upprätta sådana partnerskap som
anges i beslutet. Förordning (2007:692).

3 § Har upphävts genom förordning (2007:85)

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Svenska
ESF-rådet med undantag av 2, 4, 5 och 17 §§ samt 33 § andra
stycket och 34 §.

Styrelse

5 § Vid Svenska ESF-rådet finns en styrelse som består av högst
sju ledamöter, generaldirektören medräknad. Generaldirektören
är styrelsens ordförande.

Myndighetens ledning

6 § Svenska ESF-rådets generaldirektör är myndighetens chef.

Revision

7 § Svenska ESF-rådet skall tillämpa
internrevisionsförordningen (2006:1228).
Förordning (2006:1252).

8 § Har upphävts genom förordning (2007:85).

9 § Har upphävts genom förordning (2007:85).

Organisation

10 § Vid Svenska ESF-rådet finns ett centralt sekretariat som
leds av generaldirektören.

10 a § Vid Svenska ESF-rådet finns en enhet med de uppgifter
som den attesterande myndigheten har enligt rådets förordning
(EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska
regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och
Sammanhållningsfonden, samt enligt rådets beslut nr 2007/435/EG
om inrättande av Europeiska fonden för integration av
tredjelandsmedborgare.

Chefen för enheten beslutar i ärenden som hör till enhetens
ansvarsområde. Ärenden som inte behöver avgöras av chefen får
avgöras av en annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i
arbetsordningen eller i särskilda beslut av chefen.

Enhetens personal skall medverka i Svenska ESF-rådets övriga
verksamhet i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till
verksamhetens art. Förordning (2007:692).

11 § För handläggning på regional nivå av sådana ärenden som
avser det nationella strukturfondsprogrammet för
programperioden 2007-2013 skall det inom Svenska ESF-rådet
finnas regionala enheter i Luleå, Östersund, Gävle, Örebro,
Jönköping, Stockholm, Göteborg och Malmö.

I övrigt bestämmer Svenska ESF-rådet sin egen organisation.
Förordning (2007:85).

Personalföreträdare

12 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Svenska ESF-rådet.

Ärendenas handläggning

13 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall
avgöras av styrelsen, personalansvarsnämnden eller chefen för
den enhet som anges i 10 a §.

Generaldirektören får delegera sin beslutanderätt till någon
annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen
eller i särskilda beslut.

Andra stycket gäller inte föreskrifter. Förordning (2007:85).

14 § Har upphävts genom förordning (2005:58).

Övriga bestämmelser

15 § Särskilda bestämmelser om stöd från EG:s strukturfonder
finns i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s
strukturfonder. Förordning (2007:85).

Överklagande

16 § Har upphävts genom förordning (2007:85).

Övergångsbestämmelser

2007:85

1. Denna förordning träder i kraft den 2 april 2007.

2. I fråga om ärenden som avser programperioderna 1995-1999 och
2000-2006 samt för att avsluta dessa programperioder gäller
bestämmelserna i 1-3, 13 och 15 §§ i deras äldre lydelse.