Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

SFS nr
2000:1217
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2000-12-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1074

Förordningens innehåll

1 § I denna förordning finns föreskrifter om sådan kontroll
av produkter med dubbla användningsområden och kontroll av
tekniskt bistånd som anges i rådets förordning (EG) nr
428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en
gemenskapsordning för kontroll av export, överföring,
förmedling och transitering av produkter med dubbla
användningsområden (omarbetning) och i lagen (2000:1064) om
kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av
tekniskt bistånd. Förordning (2009:1074).

Definitioner

2 § I denna förordning förstås med

naturligt uran: uran som innehåller den blandning av isotoper
som förekommer i naturen,

utarmat uran: uran där halten av isotopen uran 235 är lägre
än i naturligt uran,

anrikat uran: uran där halten av isotopen uran 235 är högre
än i naturligt uran.

Beteckningar i denna förordning har samma betydelse som i
rådets förordning (EG) nr 428/2009. Förordning (2009:1074).

Olika former av tillstånd

3 § Nationella tillstånd kan ges, förutom som ett individuellt
tillstånd enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009, som ett
globalt tillstånd till export eller till överföring inom
Europeiska gemenskapen.

Nationella tillstånd kan även ges som generellt tillstånd
till export enligt samma förordning. Förordning (2009:1074).

4 § Inspektionen för strategiska produkter får meddela
föreskrifter

1. om generella tillstånd enligt artikel 6.2 i rådets
förordning (EG) nr 1334/2000, och

2. om krav på tillstånd till sådan överföring inom Europeiska
gemenskapen som avses i artikel 21.2 a i samma förordning.

Produkter som kräver tillstånd för införsel

5 § Inspektionen för strategiska produkter får meddela
föreskrifter om krav på tillstånd till införsel av kemiska
prekursorer (utgångsämnen) som kan användas för tillverkning av
kemiska stridsmedel.

Vem som prövar frågor om tillstånd och förbud

6 § Inspektionen för strategiska produkter prövar frågor om
tillstånd och förbud enligt rådets förordning (EG) nr
428/2009, utom i sådana fall som avses i andra stycket eller
i 7 § första–tredje stycket.

Inspektionen ska med eget yttrande lämna över ett ärende till
regeringens prövning, om ärendet har principiell betydelse
eller annars är av särskild vikt. Förordning (2009:1074).

7 § Strålsäkerhetsmyndigheten prövar frågor om tillstånd till
export, förmedlingstjänster eller till överföring inom
Europeiska gemenskapen av kärnämnen och material m.m. som
finns i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 428/2009 och
som tillhör kategori 0.

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar också frågor om förbud mot
transitering av kärnämnen och material m.m. som finns i
bilaga I till rådets förordning (EG) nr 428/2009 och som tillhör
kategori 0.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska med eget yttrande lämna över
ärendet till regeringens prövning, om exporten,
förmedlingstjänsten eller överföringen inom Europeiska
gemenskapen är avsedd för en mottagare i en stat som inte har

– ett bilateralt avtal med Sverige om samarbete i icke-
spridningsfrågor på kärnenergiområdet, eller

– i en särskild förklaring till Internationella
atomenergiorganets (IAEA:s) generaldirektör förbundit sig att
tillämpa de regler om kontroll av material och utrustning
m.m., som man kommit överens om inom Nuclear Suppliers Group
(NSG) och som NSG har informerat IAEA:s medlemsstater om
genom informationscirkulär INFCIRC 254.

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar, trots bestämmelsen i tredje
stycket, frågor om tillstånd till export, förmedlingstjänster
eller till överföring inom Europeiska gemenskapen när det
gäller uran, plutonium eller torium i ren form eller i form
av legering, förening eller blandning, om mängden

1. inte överstiger 10 kilogram anrikat uran som innehåller
högst fem procent av isotopen uran 235,

2. inte överstiger 100 gram anrikat uran som innehåller mer
än fem procent av isotopen uran 235,

3. inte överstiger 10 gram av isotopen uran 233,

4. inte överstiger 10 gram plutonium,

5. inte överstiger 50 kilogram naturligt eller på isotopen
uran 235 utarmat uran, eller

6. inte överstiger 50 kilogram torium.
Förordning (2009:1074).

Ansökan om tillstånd

8 § Ansökan om tillstånd enligt rådets förordning (EG) nr
428/2009, lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med
dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd eller
föreskrifter som meddelas genom denna förordning ska ges in
till Inspektionen för strategiska produkter, utom i sådana
fall som avses i 8 a §.

Inspektionen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som
ansökan ska innehålla. Förordning (2009:1074).

8 a § Ansökan om tillstånd till export, förmedlingstjänster
eller till överföring inom Europeiska gemenskapen av kärnämnen
och material m.m. som finns i bilaga I till rådets förordning
(EG) nr 428/2009 och som tillhör kategori 0 ska ges in till
Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela föreskrifter om vilka
uppgifter som ansökan ska innehålla.

En ansökan om tillstånd till export, förmedlingstjänster eller
till överföring inom Europeiska gemenskapen enligt rådets
förordning (EG) nr 428/2009 av använt kärnbränsle ska
innehålla uppgifter om hur materialet slutligt ska tas om
hand.

I fråga om använt kärnbränsle som härrör från en kärnteknisk
verksamhet i Sverige ska ansökan även innehålla en försäkran
att den som för ut materialet kommer att återta materialet,
om det inte kan tas om hand på avsett sätt.
Förordning (2009:1074).

Anmälan till Tullverket

9 § Export och överföring inom Europeiska gemenskapen av
produkter med dubbla användningsområden som omfattas av krav
på tillstånd enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 ska
anmälas till Tullverket under helgfri måndag?fredag och senast
48 timmar innan exporten eller överföringen är planerad att
genomföras. Den del av tidsfristen som infaller under lördag,
söndag eller annan helgdag ska inte räknas in i fristen.

Anmälningsskyldigheten enligt första stycket gäller dock inte
export eller överföring som sker i sådan form som avses i
artikel 2.2 iii i samma förordning.

Tullverket får i enskilda fall medge undantag från första
stycket, om det finns särskilda skäl för det.
Förordning (2009:1074).

10 § Anmälan enligt 9 § behöver inte göras, om

1. exporten eller överföringen enligt vad som anges i
tillståndet avser

a) produkter som exporteras eller överförs för reparation,
översyn eller någon annan liknande åtgärd och som ska
återinföras,

b) produkter som efter reparation, översyn eller någon annan
liknande åtgärd åter förs ut,

c) produkter som exporteras eller överförs för demonstration,
lån eller bearbetning och som ska återinföras, i den
utsträckning de inte förbrukas,

d) produkter som efter demonstration, lån eller bearbetning
åter förs ut,

e) produkter som återsänds efter reklamation, felleverans
eller av något annat liknande skäl, eller

f) biologiska agens, eller

2. globalt tillstånd enligt 3 § första stycket eller
generellt
exporttillstånd enligt bilaga II till rådets förordning (EG)
nr 428/2009 eller 4 § 1 har meddelats för exporten eller
överföringen.

Bestämmelserna i 9 § tredje stycket och 10 § första stycket
innebär inget undantag från deklarationsskyldigheten enligt
rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om
inrättandet av en tullkodex för gemenskapen eller från
anmälningsskyldigheten enligt lagen (1996:701) om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom
Europeiska unionen.

I fall där generellt exporttillstånd enligt bilaga II till
rådets förordning (EG) nr 428/2009 eller 4 § 1 har meddelats
ska tillståndet åberopas i tulldeklarationen för export.
Förordning (2009:1074).

11 § Tullverket får meddela närmare föreskrifter om vilka
uppgifter som skall lämnas i samband med anmälan om export
eller överföring enligt 9 §.

Undantag från förbudet att tillhandahålla tekniskt bistånd

12 § Förbudet i 9 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter
med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd att
lämna tekniskt bistånd gäller inte,

1. när det tekniska biståndet lämnas i ett land som är
förtecknat i del 3 i bilaga II till rådets förordning (EG) nr
428/2009,

2. när det tekniska biståndet består av överföring av
uppgifter som är allmänt tillgängliga eller utgör
grundläggande vetenskaplig forskning,

3. när det tekniska biståndet lämnas muntligt och inte hänför
sig till sådana produkter med dubbla användningsområden som
omfattas av bilaga I till samma förordning,

4. när det tekniska biståndet lämnas av svenska myndigheter
inom internationella samarbeten beträffande forskning om
skydd och motmedel mot massförstörelsevapen, eller

5. när det tekniska biståndet lämnas i samband med verksamhet
för vilken tillstånd enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel
föreligger. Förordning (2009:1074).

13 § Har upphävts genom förordning (2008:891).

14 § En deklaration enligt 13 § lagen (2000:1064) om kontroll
av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt
bistånd skall ges in till Inspektionen för strategiska
produkter.

Inspektionen för strategiska produkter får meddela närmare
föreskrifter om deklarationsskyldigheten.

Tillsyn

15 § Tillsyn som avses i 15 § lagen (2000:1064) om kontroll
av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt
bistånd ska utövas av Strålsäkerhetsmyndigheten när det gäller
kärnämnen och material m.m. som finns i bilaga I till rådets
förordning (EG) nr 428/2009 och som tillhör kategori 0.

I andra fall ska tillsynen utövas av Inspektionen för
strategiska produkter. Förordning (2009:1074).