Förordning (2000:124) om radio- och teleterminalutrustning

SFS nr
2000:124
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-03-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1268

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om sådan radio-
och teleterminalutrustning som omfattas av lagen (2000:121) om
radio- och teleterminalutrustning.

2 § Lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning
gäller inte för sådan utrustning som uteslutande används av
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten,
Försvarets radioanstalt eller Försvarets materielverk vid
verksamhet som verket bedriver på uppdrag av Försvarsmakten
eller Försvarets radioanstalt. Förordning (2014:1268).

Bemyndiganden

3 § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om
tillämpligheten av lagen (2000:121) om radio- och
teleterminalutrustning när utrustningen ingår i eller är
tillbehör till en annan produkt.

4 § Post- och telestyrelsen får meddela närmare föreskrifter om
väsentliga egenskapskrav och krav i övrigt när det gäller
produktinformation, bedömning av överensstämmelse och märkning,
i den mån det inte ankommer på Elsäkerhetsverket att meddela
sådana föreskrifter enligt förordningen (1993:1067) om
elektromagnetisk kompatibilitet eller förordningen (1993:1068)
om elektrisk materiel.

5 § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om
skyldighet att göra anmälan till tillsynsmyndigheten innan
radioutrustning som använder frekvensband som inte är
harmoniserade inom hela Europeiska unionen släpps ut på
marknaden. Förordning (2010:786).

6 § Post- och telestyrelsen får, om det behövs för att undvika
skadlig störning, meddela föreskrifter som begränsar rätten
att släppa ut radioutrustning på marknaden, även om den i
övrigt uppfyller unionsrättens krav. Förordning (2010:786).

6 a § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om
tekniska specifikationer för anslutning till telenät enligt 7 §
tredje stycket lagen (2000:121) om radio- och
teleterminalutrustning. Förordning (2003:405).

Tillsynsmyndighet

7 § Tillsyn enligt lagen (2000:121) om radio- och
teleterminalutrustning utövas av Post- och telestyrelsen, i den
mån det inte ankommer på Elsäkerhetsverket att utöva tillsyn
enligt förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel.

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om ersättning
till den som tillhandahåller myndigheten sådan utrustning som
skall kontrolleras och om skyldighet att ersätta myndighetens
kostnader för kontrollen.

Post- och telestyrelsen får meddela de
verkställighetsföreskrifter som behövs för tillsynen.
Förordning (2000:1116).