Lag (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet

SFS nr
2000:130
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2000-03-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:687

1 § Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas till stöd
för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt i
övrigt för kartläggning av yttre hot mot landet. I verksamheten
ingår att medverka i svenskt deltagande i internationellt
säkerhetssamarbete. Försvarsunderrättelseverksamhet får endast
avse utländska förhållanden.

Regeringen skall bestämma försvarsunderrättelseverksamhetens
inriktning. Inom ramen för denna inriktning får de myndigheter
som regeringen bestämmer ange en närmare inriktning av
verksamheten.

Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas av den eller de
myndigheter som regeringen bestämmer. Lag (2007:664).

2 § Verksamheten enligt 1 § skall fullgöras genom inhämtning,
bearbetning och analys av information. Underrättelser skall
rapporteras till berörda myndigheter.

I verksamheten används teknisk och personbaserad inhämtning.
Vissa bestämmelser om teknisk inhämtning finns i lagen
(2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.
Lag (2008:718).

3 § Den eller de myndigheter som skall bedriva
försvarsunderrättelseverksamhet får, enligt regeringens närmare
bestämmande, etablera och upprätthålla samarbete i
underrättelsefrågor med andra länder och internationella
organisationer. Lag (2007:664).

4 § Inom försvarsunderrättelseverksamheten får det inte
vidtas åtgärder som syftar till att lösa uppgifter som enligt
lagar eller andra föreskrifter ligger inom ramen för
Polismyndighetens, Säkerhetspolisens och andra myndigheters
brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet.

Om det inte finns hinder enligt andra bestämmelser, får dock
de myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet
lämna stöd till andra myndigheters brottsbekämpande och
brottsförebyggande verksamhet. Lag (2014:687).

5 § Den myndighet som regeringen bestämmer skall kontrollera
försvarsunderrättelseverksamheten. Lag (2007:664).