Tullförordning (2000:1306)

SFS nr
2000:1306
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2000-12-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1203

Inledande bestämmelser

1 § Vad som föreskrivs i denna förordning om tull gäller även
annan skatt än tull som skall tas ut för varor vid import och
som skall betalas till Tullverket, om inte annat uttryckligen
anges.

2 § Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd
som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992
om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen1 och
kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92
om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen2 samt i tullagen
(2000:1281).

3 § Med behörig myndighet och tullmyndighet i förordningen
(EEG) nr 2913/92 och förordningen (EEG) nr 2454/93 avses
Tullverket såvitt inget annat uttryckligen föreskrivits i lag
eller förordning. Förordning (2010:112).

3 a § I ärenden och mål som avses i 1 kap. 8 § tullagen
(2000:1281) gäller bestämmelserna om bevissäkring och
betalningssäkring i 11 kap., 16 kap. 1 och 2 §§, 17 kap. 7 och
8 §§, 18 kap. 6 § och 19 kap. 3 § skatteförfarandeförordningen
(2011:1261).

Vid tillämpningen av bestämmelserna i första stycket ska det
som sägs i skatteförfarandeförordningen om Skatteverket i
stället gälla Tullverket. Vidare ska det som sägs om
Kronofogdemyndigheten i 17 kap. 7 §
skatteförfarandeförordningen i stället gälla Tullverket.
Förordning (2012:166).

Bindande klassificerings- och ursprungsbesked

4 § Bindande besked om en varas klassificering enligt en
tullnomenklatur som ingår i EU-rätten (bindande
klassificeringsbesked) och bindande besked om en varas ursprung
som avses i artiklarna 22 och 27 i förordningen (EEG) nr
2913/92 (bindande ursprungsbesked) meddelas av Tullverket.
Förordning (2011:389).

5 § Anlitas sakkunnig för att utreda en varas beskaffenhet vid
handläggningen av ett ärende om bindande klassificeringsbesked
eller bindande ursprungsbesked, skall sökanden enligt beslut av
Tullverket ersätta kostnaden för detta, om inte verket i ett
särskilt ärende beslutar annat.

En ansökan om bindande klassificeringsbesked eller bindande
ursprungsbesked skall avvisas, om Tullverket med hänsyn till
innehållet i ansökan, utredningens beskaffenhet eller andra
omständigheter finner att besked inte bör meddelas.

Förmedling av elektroniska dokument till och från
tulldatasystemet

6 § Tullverket får överlämna åt annan (mottagningsfunktionen)
att förmedla uppgifter i elektroniska dokument som avses i 2
kap. 2 § tullagen (2000:1281) till och från tulldatasystemet.
Förordning (2009:1067).

7 § De händelser som inträffar under driften av
mottagningsfunktionen skall registreras.

8 § Mottagningsfunktionen skall, på det sätt som Tullverket
bestämmer, kontrollera att mottagna elektroniska dokument
överförs i fullständigt och oförvanskat skick. Ofullständiga
eller förvanskade elektroniska dokument skall inte förmedlas
vidare. Avsändaren skall underrättas om felet.

9 § Tullverket får hos mottagningsfunktionen ta del av de
uppgifter som behandlas där endast om det behövs

1. till följd av att fel eller hinder uppkommit i överföringen,

2. vid utredning på grund av misstanke om brott eller

3. vid revision hos mottagningsfunktionen.

10 § Uppgifter som har registrerats hos mottagningsfunktionen
skall överlämnas till Tullverket för arkivering efter den tid
som verket bestämmer.

Godkänd ekonomisk aktör

10 a § Tullverket får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för tillämpningen av de bestämmelser om godkänd
ekonomisk aktör som anges i 1 kap. 5 a § tullagen (2000:1281).
Förordning (2007:1272).

Riskhantering

10 b § Tullverket får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för tillämpningen av de bestämmelser om riskhantering
som anges i 1 kap. 5 b § tullagen (2000:1281).
Förordning (2007:1272).

Införsel av varor m.m.

11 § Anmälan enligt artikel 40 i förordningen (EEG) nr 2913/92
får göras muntligt eller på annat lämpligt sätt.

Tullverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs
för tillämpningen av de bestämmelser som anges i 3 kap. 1 §
första stycket tullagen (2000:1281).

12 § Tullverket får meddela de föreskrifter som behövs för
tillämpningen av bestämmelserna i 3 kap. 3 § första och andra
styckena tullagen (2000:1281).

13 § Tullverket får, i den utsträckning EU-rätten medger det,
meddela föreskrifter om de platser där varor får deklareras för
övergång till fri omsättning eller anmälas till någon annan
godkänd tullbehandling. Förordning (2011:389).

Tillfälliga lager

14 § Tillstånd att inrätta tillfälligt lager får efter ansökan
ges till den som bedriver sin verksamhet så att Tullverket kan
utöva tillsyn över verksamheten på lagret. Tillståndet ges för
viss tid eller tills vidare eller för särskilt fall.

Innan Tullverket avgör ett ärende om tillstånd att inrätta
tillfälligt lager, bör verket i förekommande fall bereda hamn-
eller flygplatsinnehavare tillfälle att yttra sig.

15 § Tullverket får ställa som villkor för tillstånd att
inrätta tillfälligt lager att innehavaren ställer de lokaler
och anordningar som behövs för tullklarering och tullkontroll
på lagret till Tullverkets förfogande utan kostnad för verket.
På ett tillfälligt lager där tullpersonal tjänstgör
stadigvarande får dock innehavaren ta ut skälig hyra för
lokaler som är avsedda enbart för tullpersonalen.

16 § Tullverket får meddela föreskrifter om att unionsvaror som
står under tullövervakning ska förvaras på tillfälligt lager
och att unionsvaror även i övrigt får förvaras på tillfälligt
lager. Förordning (2011:389).

17 § Innehavaren av ett tillfälligt lager ska

1. svara för att icke-unionsvaror inte tas ut från lagret i
strid mot någon inskränkning i rätten att förfoga över sådana
varor eller annars behandlas i strid mot någon sådan
inskränkning,

2. föra de anteckningar och lämna de uppgifter om
näringsverksamheten som Tullverket föreskriver samt

3. lämna Tullverket den hjälp som behövs för tillsynen över
verksamheten på lagret och för undersökning av de varor som
förvaras där. Förordning (2011:389).

18 § Tillfälligt lager kan inrättas av Tullverket.

Den som lägger upp en vara på tillfälligt lager som innehas av
Tullverket skall betala en avgift till verket enligt en taxa
som fastställs av Tullverket. Fastställelse eller ändring av
taxan träder i kraft tidigast en månad efter det att den har
kungjorts.

Tullverket får föreskriva att varan skall utgöra säkerhet för
avgift som avses i andra stycket.

19 § Tullverket får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för tilllämpningen av de bestämmelser om tillfälliga
lager som anges i 3 kap. 6 § tullagen (2000:1281).

Resandes bagage

20 § Tullverket ska fullgöra den skyldighet att lämna uppgifter
till Europeiska kommissionen om internationella
unionsflygplatser som föreskrivs i artikel 197 i förordningen
(EEG) nr 2454/93. Förordning (2011:389).

Tulldeklarationer m.m.

21 § Tullverket får, i den utsträckning EU-rätten medger det,
meddela föreskrifter om

1. vilka uppgifter som ska lämnas i en tulldeklaration när
varor hänförs till ett tullförfarande eller i en anmälan till
någon annan godkänd tullbehandling och därvid medge lättnader i
uppgiftsplikten i fråga om varor vars värde understiger visst
tröskelvärde eller om det finns andra särskilda skäl,

2. vilka uppgifter en deklarant ska lämna för kontroll av att
en vara får föras in eller ut,

3. användningen och tryckningen av enhetsdokumentet,

4. vilka handlingar deklaranten ska lämna samtidigt med
tulldeklarationen,

5. i vilken mån handlingar som lämnats för att styrka
uppgifterna i en tulldeklaration ska behållas av Tullverket,

6. det tekniska förfarandet för uppgiftslämnandet och om
förfarandet i övrigt när uppgifter lämnas genom ett
elektroniskt dokument till tulldatasystemet eller på annat sätt
med hjälp av automatisk databehandling och

7. villkor och inskränkningar i fråga om användning av ombud.
Förordning (2011:389).

Särskilda bestämmelser om varor som befordras på järnväg, med
post eller med luftfartyg

22 § Posten AB (publ) eller något av dess dotterbolag är i den
egna verksamheten att anse som deklarant och i förekommande
fall gäldenär i enlighet med vad som anges i 4 kap. 4 §
tullagen (2000:1281).

Tullverket får efter samråd med Transportstyrelsen och Posten
AB (publ) meddela föreskrifter om hur varor som befordras på
järnväg, med post eller med luftfartyg ska anmälas till en
godkänd tullbehandling. Därvid får föreskrivas att deklaration
för övergång till fri omsättning av en vara får återkallas, så
länge varan förvaras hos järnvägsföretaget, Posten AB (publ)
eller något av dess dotterbolag eller lufttrafikföretag.

För Tullverkets räkning utövas tullkontroll av
järnvägsföretaget i fråga om varor som befordras på järnväg och
av Posten AB (publ) eller något av dess dotterbolag i fråga om
varor som befordras med post. Vid sådan kontrollverksamhet
tillämpas 3 kap. 8 § första stycket och 6 kap. 21 § första
stycket tullagen. Förordning (2008:1188).

Förenklade förfaranden vid övergång till fri omsättning

23 § Tullverket får efter ansökan ge en importör eller ett
ombud tillstånd att använda det förenklade
deklarationsförfarandet eller det lokala
klareringsförfarandet vid övergång till fri omsättning, om
sökanden har beviljats betalningsanstånd enligt 5 kap. 8 §
tullagen (2000:1281). Tullverket får i ett ombuds tillstånd
till det lokala klareringsförfarandet medge att en viss
angiven huvudmans betalningsanstånd får användas i stället
för ombudets, om huvudmannen lämnat sitt godkännande.

Den som är direkt ombud enligt artikel 5.2 i förordningen
(EEG) nr 2913/92 får utnyttja ett eget tillstånd enligt denna
paragraf endast om ombudet åtagit sig att fullgöra
gäldenärens betalningsskyldighet, utom i de fall då
huvudmannens betalningsanstånd används vid lokalt
klareringsförfarande efter Tullverkets medgivande enligt
första stycket. Förordning (2010:112).

24 § Tullverket får meddela föreskrifter om inlämnande av
kompletterande tulldeklaration enligt artikel 76.2 i
förordningen (EEG) nr 2913/92 samt de ytterligare förskrifter
som behövs för tillämpningen av de bestämmelser som anges i 4
kap. 2 § första stycket tullagen (2000:1281).

Enhetstillstånd

24 a § Har upphävts genom förordning (2010:112).

24 b § En tillståndshavare får inte anmäla en vara till
övergång till fri omsättning med stöd av ett enhetstillstånd
om det i det land där varan ska frigöras finns ett särskilt
föreskrivet villkor för införsel som inte är uppfyllt eller
ett förbud mot införseln. En tillståndshavare får inte heller
anmäla en vara till export eller återexport med stöd av ett
enhetstillstånd om det i det land från vilket varan ska föras
ut finns ett särskilt föreskrivet villkor för utförsel som
inte är uppfyllt eller ett förbud mot utförseln.
Förordning (2010:112).

24 c § Deklaration som avses i 3 kap. 3 a § tullagen
(2000:1281) ska lämnas i ett elektroniskt dokument på det
sätt som Tullverket fastställer. Om särskilda skäl föreligger
får deklarationen ges in i annan form.

Tullverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs
för verkställigheten av 3 kap. 3 a § tullagen (2000:1281).
Förordning (2010:112).

24 d § Vid överlåtelse av förvaltningsuppgifter enligt 4 kap.
30 § första stycket tullagen (2000:1281) ska Tullverket ange
vilka åtgärder som den utländska myndigheten ges befogenhet
att vidta. Tullverket får meddela ytterligare föreskrifter om
förfarandet vid sådan överlåtelse. Förordning (2010:112).

24 e § Har upphävts genom förordning (2010:112).

Varors tullstatus

24 f § Tullverket får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställighet av bestämmelserna om varors tullstatus i
artiklarna 313-336 i förordningen (EEG) nr 2454/931.
Förordning (2004:212).

Transitering

25 § Tullverket får föreskriva att transitering med fordon
eller container får ske endast om fordonet eller containern har
godkänts för internationell godsbefordran under tullförsegling
och alltjämt är i behörigt skick.

26 § Varor som transiteras med tillämpning av det externa
transiteringsförfarandet enligt artikel 91 i förordningen (EEG)
nr 2913/922 och varor som transiteras med tillämpning av det
interna transiteringsförfarandet enligt artikel 340c.1 i
förordningen (EEG) nr 2454/93 skall, sedan transiteringen
avslutats, anses som varor i tillfällig förvaring, om de inte
hänförs till en ny godkänd tullbehandling. Om varorna inte
hänförs till en ny godkänd tullbehandling skall 3 kap. 7 §
tullagen (2000:1281) tillämpas.

Bestämmelserna i första stycket gäller även varor som
transiteras med tilllämpning av artikel 2.3 b i konventionen
den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande, när
transiteringsdokumentet visar att varorna tidigare exporterats.
Förordning (2001:818).

27 § Tullverket får meddela de föreskrifter som behövs till
komplettering av de bestämmelser om transitering som anges i 4
kap. 7 § första stycket tullagen (2000:1281).

Tullverket ska fullgöra den skyldighet att informera Europeiska
kommissionen om vissa förhållanden rörande transitering som
föreskrivs i artikel 97.3 i förordningen (EEG) nr 2913/92,
artikel 343 i förordningen (EEG) nr 2454/93 samt artikel 9 i
bilaga I till konventionen den 20 maj 1987 om ett gemensamt
transiteringsförfarande. Förordning (2011:389).

28 § Tullverket får föreskriva om förenklade förfaranden för
transitering rörande vissa typer av trafik eller vissa företag
enligt överenskommelser som ingåtts med en eller flera andra
medlemsstater i Europeiska unionen eller med ett eller flera
länder som biträtt konventionen den 20 maj 1987 om ett
gemensamt transiteringsförfarande. Detsamma gäller i fråga om
transitering som inte berör annan medlemsstats område.

29 § Tullkonventionen den 14 november 1975 om internationell
transport av gods upptaget i TIR-carnet (TIR-konventionen)
gäller i Sverige.

Grundbestämmelserna i TIR-konventionen är publicerade i
Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ) 1976:133.
En ändring av artikel 18 i konventionen har publicerats i SÖ
1989:76. Konventionens bilagor samt andra ändringar i
konventionen finns publicerade i Tullverkets
författningssamling (TFS).

30 § Frågor om godkännande av fordon eller containrar enligt
bilaga 3 eller del II av bilaga 7 till TIR-konventionen prövas
av Aktiebolaget Svensk Bilprovning. Prövningen ska ske efter
samråd med Tullverket. Sådant samråd behövs dock inte i fråga
om prövning som avser förnyelse av tidigare lämnat godkännande.
Om det blir nödvändigt på grund av olyckshändelse att göra
omlastning till ett fordon eller en container som inte har
godkänts, får frågan om medgivande enligt bilaga 1 till TIR-
konventionen till fortsatt transport i fordonet eller
containrarna prövas av Tullverket.

Tullverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs i
fråga om godkännande av fordon eller containrar enligt TIR-
konventionen och ska därvid samråda med Transportstyrelsen i
frågor av betydelse för trafiksäkerheten.
Förordning (2008:1188).

31 § Tullverket får besluta att en sammanslutning har rätt att
utfärda TIR-carneter och uppträda som garant i enlighet med
bestämmelserna i TIR-konventionen under villkor att
sammanslutningen uppfyller de minimivillkor och minimikrav som
anges i bilaga 9, del I till konventionen.

Tullverket får besluta att en person har rätt att använda TIR-
carneter i enlighet med bestämmelserna i TIR-konventionen under
villkor att personen uppfyller de minimivillkor och minimikrav
som anges i bilaga 9, del II till konventionen.

Tullverket bestämmer det högsta belopp per TIR-carnet som kan
krävas av en garanterande sammanslutning på grundval av
bestämmelserna i TIR-konventionen.

Tullager

32 § Tullverket får meddela de föreskrifter som behövs till
komplettering av de bestämmelser om tullager som anges i 4 kap.
8 § första stycket tullagen (2000:1281).

Bestämmelserna i 18 § andra och tredje styckena tillämpas även
i fråga om tullager som innehas av Tullverket.

Tullverket ska fullgöra den skyldighet att informera Europeiska
kommissionen om tillämpningen av tullförfarandet lagring i
tullager som föreskrivs i artikel 548 i förordningen (EEG) nr
2454/93. Förordning (2011:389).

Export och återexport

33 § Tullverket får meddela föreskrifter till komplettering av
de bestämmelser om export och annan utförsel av varor från EU:s
tullområde som anges i 4 kap. 12 § första stycket tullagen
(2000:1281). Förordning (2011:389).

Frizoner och frilager

34 § Gränser för frizonsområde bestäms av Tullverket. Detsamma
gäller belägenheten av infarter och utfarter och andra
övergångar till eller från en frizon.

Innehavaren av en frizon skall utan kostnad för staten uppföra
och underhålla stängsel och andra avspärrningar som enligt
Tullverkets bedömning behövs för bevakningen.

35 § Tullverket får bestämma vid vilka övergångar och vid vilka
tidpunkter frizonsgränsen får passeras i olika slags trafik.

Den som för en vara till eller från en frizon skall anmäla
detta till Tullverket och lämna uppgifter till verket i
enlighet med vad verket föreskriver. Tullverket kan också
föreskriva att förare av fordon som anländer till en
frizonsutgång utan anmaning skall stanna och invänta medgivande
av tulltjänsteman eller befattningshavare hos frizons-
förvaltningen att fortsätta färden.

36 § I en frizon får det inte förekomma detaljhandel med icke-
unionsvaror eller sådana unionsvaror som avses i artikel 166 b
i förordningen (EEG) nr 2913/92. För detaljhandel med andra
varor krävs medgivande av Tullverket. Förordning (2011:389).

37 § Innehavaren av en frizon skall lämna Tullverket den hjälp
som behövs för tillsynen över verksamheten i frizonen och för
undersökning av de varor som förvaras där.

38 § Innehavaren av en frizon skall utse en föreståndare för
frizonen. Föreståndaren skall godkännas av Tullverket.

Föreståndaren för en frizon får handla på frizonens vägnar i
förhållande till tredje man och företräda frizonen inför
domstolar och andra myndigheter. Föreståndaren är skyldig att
se till att de föreskrifter som gäller för frizonen följs.

39 § Vad som föreskrivs om frizon i 35-38 §§ gäller även
frilager.

40 § Tullverket ska fullgöra den skyldighet att informera
Europeiska kommissionen om vissa förhållanden rörande frizoner
och frilager som föreskrivs i artikel 840 i förordningen (EEG)
nr 2454/93. Förordning (2011:389).

41 § Tullverket får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för tilllämpningen av de bestämmelser om frizoner och
frilager som anges i 4 kap. 13 § tullagen (2000:1281).

Förstöring eller överlåtelse till staten av varor

42 § Den som vill låta förstöra en icke-unionsvara eller
överlåta sådan vara till staten enligt 4 kap. 22 § tullagen
(2000:1281) ska anmäla detta till Tullverket och lämna
uppgifter om varan i enlighet med vad Tullverket föreskriver.
Förordning (2011:389).

43 § En vara som har överlåtits till staten skall säljas så
snart det kan ske. Härvid gäller bestämmelserna i 4 kap. 19 §
samt 5 kap. 26-28 §§ tullagen (2000:1281). Att tull skall tas
ut för varan om den släpps ut i fri omsättning framgår av
artikel 867a i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Om en vara har förstörts med stöd av artikel 182 i förordningen
(EEG) nr 2913/92 skall förstöringen bekostas av den som begärt
den.

Andra tullförfaranden

44 § Bestämmelser om tullförfarandena aktiv förädling,
bearbetning under tullkontroll, temporär import och passiv
förädling finns i förordningen (1994:1606) om vissa
tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

Uppbörd av tull

45 § Tullverket meddelar föreskrifter om utfärdande av
tullräkning och tidsfrister för betalning av tull.

46 § Tullverket får fatta sådana beslut som avses i 5 kap. 13 §
fjärde stycket och 19 § tullagen (2000:1281).
Förordning (2011:1267).

47 § Har upphävts genom förordning (2011:783).

48 § Tullverket får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för tilllämpningen av de bestämmelser om uppbörd av tull
som anges i 5 kap. 7 § första stycket och 9 § första stycket
tullagen (2000:1281).

Tullauktion

49 § Kungörelse om tullauktion skall enligt vad Tullverket
bestämmer införas i en eller flera ortstidningar senast en
vecka före auktionsdagen, om det inte finns särskilda skäl för
ett senare införande.

Tullauktion bör kungöras även i en eller flera riks- eller
facktidningar eller på annat sätt, om det är lämpligt med
hänsyn till varans beskaffenhet eller någon annan omständighet.

50 § Underrättelse enligt 5 kap. 27 § andra stycket tullagen
(2000:1281) skall innehålla uppgifter om tid och plats för
auktionen och sändas senast två veckor före auktionsdagen. Om
den som kan antas vara ägare eller ha särskild rätt till varan
blir känd först därefter, skall underrättelse sändas genast.

Övervaknings- och kontrollverksamhet

51 § Tullverket får meddela föreskrifter om sådana skyldigheter
och begränsningar som avses i 6 kap. 5 §, 8 § andra stycket och
16 § tullagen (2000:1281).

52 § Med bokningsuppgifter avses uppgifter som förekommer i
samband med bokning av varu-, fordons- eller
passagerartransport med de begränsningar avseende passagerare
som följer av 6 kap. 23 § tullagen (2000:1281).

53 § Tullverket får träffa överenskommelse med ett
transportföretag om terminalåtkomst till företagets
bokningsuppgifter under de förutsättningar som anges i 6 kap.
23 och 24 §§ tullagen (2000:1281).

54 § Beslut att begära bokningsuppgifter från ett
transportföretag får fattas endast av Tullverkets chef eller,
efter chefens förordnande, av någon annan tjänsteman inom
verkets brottsbekämpande verksamhet. Transportföretaget skall
underrättas om vilka tjänstemän som har behörighet att begära
sådana uppgifter. Förordning (2004:212).

55 § Tullverkets chef eller chefstjänsteman som chefen
bestämmer beslutar om vilka tjänstemän som skall ha behörighet
att ta del av bokningsuppgifter som lämnats från ett
transportföretag samt vilka som har behörighet att genom
terminalåtkomst ta del av sådana uppgifter. Behörighet skall
endast ges till en tulltjänsteman som har nödvändig utbildning
och som behöver sådan information för sina arbetsuppgifter inom
verkets brottsbekämpande verksamhet. Förordning (2004:212).

56 § Terminalutrustning som ger Tullverket tillgång till ett
transportföretags bokningsuppgifter samt handlingar med sådana
uppgifter skall hanteras på sådant sätt att obehöriga inte får
tillgång till dem.

57 § Upplysning om innehållet i inhämtade bokningsuppgifter
får lämnas till en tulltjänsteman, en annan enhet i
Tullverket, Polismyndigheten eller Kustbevakningen om
uppgiften behövs i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
för att klarlägga om brott eller brottslig verksamhet har
förekommit, pågår eller planeras.

Upplysning enligt första stycket får också lämnas till en
utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation, om
utlämnandet följer av en konvention som Sverige har tillträtt
eller en överenskommelse som Sverige har träffat.
Förordning (2014:1203).

58 § Tullverket skall utfärda en förteckning över
tullplatserna. I förteckningen skall verket ange de
begränsningar beträffande rätt att föra transportmedel och
varor till och från tullplats som verket föreskriver med stöd
av 51 §. Förteckningen skall vidare innehålla upplysningar om
tullkontorens öppethållande och om tid som avses i 73 §.

Tullverket meddelar föreskrifter om de områden inom
tullplatserna dit varor och transportmedel skall föras samt för
trafiken till och från områdena.

59 § Anmaning till förare att stanna fordon enligt 6 kap. 7 §
första stycket tullagen (2000:1281) får ges när

1. fordonet befinner sig i trakterna invid Sveriges landgräns
mot tredje land eller kuster eller i närheten av eller inom
tillfälligt lager, tullager, frizon eller frilager eller
flygplats eller annat område som har trafikförbindelse med
tredje land,

2. tulltjänstemannen annars har anledning att anta att varor
som står under tullövervakning befordras med fordonet, eller

3. fordonet är försett med export- eller turistvagnsskylt eller
registreringsskylt från tredje land.

Anmaning att stanna enligt 6 kap. 7 § andra stycket tullagen
får riktas mot person som anträffas på plats som anges i första
stycket 1.

60 § Om tullkontrollen oundgängligen kräver det, får
Tullverket uppehålla tåg på järnvägsstation vid gräns mot
tredje land samt på tågets slutstation inom Sverige.

I 8 kap. 7 § luftfartsförordningen (2010:770) finns
föreskrifter om befogenhet för tulltjänsteman att begära att
luftfartyg hindras att avgå eller uppmanas att landa.
Förordning (2010:1044).

61 § Polismyndigheten ska på begäran bistå Tullverket, om det
behövs för att Tullverket ska kunna vidta en avsedd
tullkontrollåtgärd, och medverka vid Tullverkets kontroll av
utrikes flygtrafik. Förordning (2014:1203).

62 § Kustbevakningen skall medverka i Tullverkets
kontrollverksamhet genom att utöva tullkontroll av sjötrafiken.
Kustbevakningen skall vidare på begäran bistå Tullverket, om
det behövs för att Tullverket skall kunna vidta en avsedd
tullkontrollåtgärd.

63 § En polisman som får kännedom om att ett luftfartyg har
landat i strid mot förbud som meddelats med stöd av 6 kap.
8 § tredje stycket 2 tullagen (2000:1281) ska skyndsamt
underrätta Tullverket och, om det kan göras utan att annan
polisverksamhet hindras, hålla kvar luftfartyget och vidta de
andra åtgärder som behövs för tullkontrollen. Motsvarande
gäller om en polisman får kännedom om att en svensk eller
utländsk tullförsegling har skadats eller tagits bort vid
transitering eller att ett fordon har använts i strid mot
bestämmelserna om temporär import. Förordning (2014:1203).

64 § Anmälan enligt 6 kap. 19 § första stycket tullagen
(2000:1281) får göras till en polisman i fråga om fordon och
luftfartyg och till en tjänsteman vid Kustbevakningen i fråga
om fartyg. Polismannen eller tjänstemannen vid
Kustbevakningen ska underrätta Tullverket om anmälan.

Vid tillämpningen av 6 kap. 19 § andra stycket tullagen får
handlingen lämnas till en tjänsteman vid Kustbevakningen, om
transportmedlet är ett fartyg. Handlingen ska då överlämnas
till Tullverket. Förordning (2014:1203).

65 § Tullverket får föreskriva om lättnader i tullkontrollen i
fråga om statsfartyg, fiskefartyg och fritidsfartyg samt även i
andra fall, om det kan ske utan risk för att föreskrifter som
gäller för import och export åsidosätts.

Övervakning beträffande regler om produktsäkerhet

66 § Av artikel 27 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering
och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter
och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 framgår att
myndigheter som ansvarar för yttre gränskontroll under vissa
förutsättningar ska skjuta upp övergången till fri omsättning
av vissa produkter och omgående informera
marknadskontrollmyndigheterna när en sådan åtgärd har
vidtagits.

Tullverket ska utföra de uppgifter som enligt artiklarna
27–29 i förordning (EG) nr 765/2008 ankommer på de
myndigheter som ansvarar för yttre gränskontroll.

Tullverket och myndigheter med ansvar för marknadskontroll
ska tillsammans verka för att varor som förs in från
tredjeland uppfyller föreskrivna krav.

Om det uppkommer kostnader för Tullverket för förvaring,
hantering och liknande på grund av kvarhållande av varor som
omfattas av regler som avses i första stycket, ska den
berörda marknadskontrollerande myndigheten ersätta Tullverket
för dessa kostnader. Förordning (2014:1052).

66 a § Tullverket får, efter samråd med de
marknadskontrollerande myndigheterna enligt förordningen
(2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan
närliggande tillsyn, meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av bestämmelserna i förordning
(EG) nr 765/2008 och som rör Tullverkets verksamhet.
Förordning (2014:1052).

Tullkontroll beträffande intrång i vissa immateriella
rättigheter

67 § Tullverket ska fullgöra den skyldighet att lämna
uppgifter till Europeiska kommissionen om behörig tullenhet
som föreskrivs i artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens
säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och
upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003.
Förordning (2014:343).

68 § När Tullverket har fått en underrättelse från
innehavaren av ett beslut om att ett förfarande har inletts
vid behörig domstol för att fastställa om ett intrång har
gjorts i en immateriell rättighet, ska verket underrätta
domstolen om sitt ingripande beträffande de varor som
misstänks göra intrång. Förordning (2014:343).

69 § Den domstol som har fått en underrättelse enligt 68 §
ska informera Tullverket om sina beslut i frågan samt om
besluten har överklagats eller vunnit laga kraft.

Första stycket gäller också den domstol som ska pröva ett
överklagande. Förordning (2014:343).

70 § Tullverket får meddela föreskrifter som avses i 7 kap. 8 §
tullagen (2000:1281). Förordning (2006:913).

Tullkontroll av kontanta medel

70 a § Tullverket får meddela föreskrifter som avses i 7 a kap.
6 § tullagen (2000:1281). Förordning (2007:354).

70 b § Har Polismyndigheten eller Kustbevakningen vid
genomförandet av en tullkontrollåtgärd enligt 61 eller 62 §
funnit sådana omständigheter som utgör grund för registrering
och bearbetning av information enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1889/2005 av den 26 oktober 2005 om
kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur
gemenskapen, ska dessa uppgifter lämnas ut till Tullverket.
Förordning (2014:1203).

Statistik

71 § Tullverket får, efter samråd med Kommerskollegium,
Statistiska centralbyrån och annan berörd myndighet, utfärda en
statistisk varuförteckning i anslutning till tull- och
statistiknomenklaturen i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av
den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om
gemensamma tulltaxan5.

72 § Den som för ett transportmedel till eller från ett tredje
land skall för statistiska ändamål lämna de uppgifter om
transportmedlet som Tullverket föreskriver efter samråd med
Statistiska centralbyrån och annan berörd myndighet.

Avgifter för tullförrättning m.m.

73 § Tullverket föreskriver om de områden och tider på vilka
tullförrättning sker utan kostnad för allmänheten. Verket
föreskriver efter samråd med Kommerskollegium i vilken
utsträckning tullförrättning som sker i samband med trafik av
särskild beskaffenhet eller någon annan tullförrättning skall
ske utan kostnad för allmänheten.

74 § Tullverket fastställer taxa för förrättningsavgift.
Fastställelse eller ändring av taxan träder i kraft tidigast en
månad efter det att den har kungjorts. Förrättningsavgift skall
betalas till Tullverket.

75 § Tullverket får meddela föreskrifter om att avgift ska tas
ut för ansökan om medgivande enligt 6 kap. 8 § tredje stycket 2
tullagen (2000:1281), om ansökan avser tillstånd att föra
transportmedlet till eller avgå med det från någon annan plats
än tullplats.

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i
9-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 4
tillämpas om ansökan avser ett nytt medgivande och avgiftsklass
1 tillämpas om ansökan avser ett förnyat medgivande.
Förordning (2007:1272).

76 § Avgift tas ut för bevis, innefattande uppgifter om
importerade eller exporterade varor, som Tullverket utfärdar
efter särskild begäran.

För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 20-24 §§
avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass B
tillämpas. Förordning (2007:1272).

77 § Har upphävts genom förordning (2006:913).

78 § Obetalda avgifter enligt 74–76 §§ ska på begäran av
Tullverket drivas in på det sätt som anges i 5 kap. 23 §
tullagen (2000:1281).

Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 4–9 §§
indrivningsförordningen (1993:1229). Att den
betalningsskyldige ska uppmanas att betala fordran innan
ansökan om indrivning görs framgår av 3 § samma förordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger
100 kronor, om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Tullverket får medge nedsättning av eller befrielse från
avgifter enligt 74 §, om det finns särskilda skäl.
Förordning (2011:783).

Ytterligare föreskrifter

79 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av tullagen
(2000:1281) och föreskrifter om verkställigheten av denna
förordning meddelas av Tullverket.

Övergångsbestämmelser

2000:1306

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 då
tullförordningen (1994:1558) samt förordningen (1994:1559) om
tullkontroll av varumärkesintrång m.m. skall upphöra att gälla.
De upphävda förordningarna skall dock fortfarande tillämpas i
fråga om

1. varor som har eller borde ha deklarerats för övergång till
fri omsättning före ikraftträdandet och

2. ansökningar enligt artikel 3 i förordningen (EG) nr 3295/94
som inkommit till Tullverket före ikraftträdandet.