Förordning (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet

SFS nr
2000:131
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2000-03-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:971

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till
vad som föreskrivs i lagen (2000:130) om
försvarsunderrättelseverksamhet. Förordning (2007:694).

2 § Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas av
Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Försvarets
materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut.
Förordning (2007:694).

2 a § En sådan närmare inriktning som avses i 1 § andra stycket
lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet ska vara
skriftlig och innehålla

1. uppgift om inriktande myndighet,

2. uppgift om vilken del av regeringens beslut om inriktning av
försvarsunderrättelseverksamheten som den närmare inriktningen
är hänförlig till,

3. en beskrivning av den företeelse som den närmare
inriktningen avser, och

4. en redogörelse för behovet av underrättelser om företeelsen.
Förordning (2008:925).

3 § De myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet
får samarbeta i underrättelsefrågor med andra länder och
internationella organisationer endast under förutsättning att
syftet med samarbetet är att tjäna den svenska statsledningen
och det svenska totalförsvaret. De uppgifter som myndigheterna
lämnar till andra länder och internationella organisationer får
inte vara till skada för svenska intressen.

4 § Myndigheterna skall till Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet) anmäla frågor om att etablera och
upprätthålla sådant samarbete som avses i 3 §. Myndigheterna
skall informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om
viktiga frågor som uppkommer i samarbetet.

Myndigheterna skall vidare till Regeringskansliet (Försvars-
departementet) lämna information om försvarsunderrättelse-
verksamhetens inriktning i övrigt, verksamhetens bedrivande i
stort och om viktiga händelser.

Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt skall informera
Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om den inhämtning av
underrättelser som sker med särskilda metoder.

4 a § Har upphävts genom förordning (2007:694).

5 § Har upphävts genom förordning (2007:694).

6 § De myndigheter som anges i 2 § ska informera Statens
inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten om de
principer som tillämpas för samarbete i underrättelsefrågor
med andra länder och internationella organisationer samt
lämna uppgift om med vilka länder och organisationer sådant
samarbete sker. Myndigheterna ska sedan samarbetet etablerats
informera inspektionen om omfattningen av samarbetet och, när
det bedöms vara motiverat, om resultatet, erfarenheterna och
den fortsatta inriktningen av samarbetet. Myndigheterna ska
även i andra viktiga frågor som rör
försvarsunderrättelseverksamhet lämna information till
inspektionen. Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt ska
särskilt informera om innehållet i den instruktion och de
föreskrifter som gäller för den eller de enheter inom
myndigheten som inhämtar underrättelser med särskilda
metoder.

Om informationen som avses i första stycket inte har kunnat
lämnas, ska frågan utan dröjsmål anmälas för inspektionen.
Myndigheterna ska lämna informationen på det sätt
inspektionen bestämmer.

Myndigheterna ska senast den 1 mars varje år lämna den delen
av årsredovisningen och budgetunderlaget som rör
försvarsunderrättelseverksamheten till inspektionen.
Förordning (2009:971).

7 § De myndigheter som anges i 2 § skall, innan de orienterar
annan än regeringen eller informationsberättigad
totalförsvarsmyndighet i underrättelsefrågor, samråda med
Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Bestämmelser om vad
som gäller vid samarbete i underrättelsefrågor med andra länder
och internationella organisationer finns i 4 §.

8 § De myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet
skall varje år över föregående års verksamhet upprätta en
översikt som allmänheten kan ta del av. Översikten skall lämnas
in till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) samtidigt med
årsredovisningen.

9 § I förordningen (2009:969) med instruktion för Statens
inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten finns
bestämmelser om inspektionens insyn i
försvarsunderrättelseverksamheten. Förordning (2009:971).