Utsädesförordning (2000:1330)

SFS nr
2000:1330
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2000-12-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:82

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen
av utsädeslagen (1976:298). De uttryck och benämningar som
används i förordningen har samma betydelse som i utsädeslagen.

Krav för saluföring av utsäde

2 § Utsäde av de arter som anges i bilaga 1 till denna
förordning får endast saluföras om certifiering har skett.

Utsäde av de arter som anges i bilaga 2 till denna förordning
samt utsäde av prydnadsväxter får, om det inte har
certifierats, endast saluföras om utsädet har
kvalitetskontrollerats på annat sätt än genom certifiering.

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om att visst
utsäde av köksväxtarter får saluföras, trots att certifiering
inte har skett, under förutsättning att utsädet uppfyller de
krav på kontrollerat standardutsäde som Jordbruksverket
föreskriver.

Jordbruksverket får även meddela föreskrifter om att visst
utsäde av bevarandesorter av lantbruksväxter får saluföras,
trots att certifiering inte har skett, under förutsättning
att utsädet uppfyller de krav som Jordbruksverket
föreskriver. Förordning (2009:920).

3 § Om certifiering har skett med stöd av undantagsregeln i
11 § andra stycket, får utsäde som avses i 2 § första stycket
inte saluföras utan att tillstånd lämnats av Jordbruksverket.
Tillståndet kan förenas med villkor. Om ett villkor inte
uppfylls får tillståndet återkallas. Förordning (2005:1225).

4 § Utsäde av fröburna växtslag som är certifierat i något
annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och
utsädespotatis som är certifierad i något annat land inom
Europeiska unionen samt utsäde som är certifierat i något land,
som med avseende på certifiering har godkänts av Europeiska
gemenskapen (EG) som tredje land, skall likställas med utsäde
som är certifierat i Sverige om

1. villkoren i 8 § 1 eller 2 är uppfyllda, och

2. utsädet uppfyller de särskilda krav som föreskrivs av
gemenskapen.

Första stycket gäller också utsäde av sådana sorter av
lantbruksväxter som omfattas av bilaga 6, tillägg 1, avsnitt 1
i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska
edsförbundet om handel med jordbruksprodukter1, under
förutsättning att sorten inte är genetiskt modifierad.
Förordning (2002:339).

5 § Bestämmelserna i 2 § gäller inte

1. utsäde av fröburna växtslag som exporteras till länder
utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och
utsädespotatis som exporteras till länder utanför Europeiska
unionen,

2. sådant utsäde som avses i 4 § andra stycket och som
exporteras till länder utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet med tillägg av Schweiz,

3. utsäde i form av orensad vara avsedd för certifiering i
Sverige,

4. utsäde som utgör material för förädlingsändamål, och

5. utsäde för försöksändamål eller vetenskapligt bruk.
Förordning (2010:1488).

6 § Bestämmelserna i 2 § första stycket gäller inte heller
utsäde av fröburna växtslag som skall säljas som icke slutligt
certifierat utsäde till något annat land inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet eller, i fråga om fröburna växtslag
som avses i 4 § andra stycket, till Schweiz och certifieras i
mottagarlandet.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för handel
med sådant utsäde. Förordning (2002:339).

7 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om andra villkor
för saluföring av utsäde än de som avses i 2 § samt om förbud
mot saluföring av utsäde.

Certifiering av utsäde

8 § Certifiering får ske av

1. utsäde av sådana sorter av lantbruksväxterna i bilaga 1 som
är intagna i den svenska sortlistan eller i Europeiska
gemenskapens gemensamma sortlista för arter av lantbruksväxter
eller som är intagna i den schweiziska sortlistan och som avses
i 4 § andra stycket,

2. utsäde av sådana sorter av köksväxterna i bilaga 1 som är
intagna i den svenska sortlistan, i Europeiska gemenskapens
gemensamma sortlista för arter av köksväxter eller i en
nationell sortlista från något land inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet,

3. handelsutsäde av sådana arter av foderväxter, oljeväxter och
spånadsväxter som Jordbruksverket föreskriver, och

4. utsäde avsett endast för utförsel eller reproduktion för
utförsel.

Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket föreskriva
eller i enskilda fall medge att även annat utsäde än som avses
i första stycket får certifieras. Förordning (2002:339).

9 § En växtsort som vid officiell provning visat sig vara
särskiljbar, stabil, tillräckligt enhetlig och ha ett
tillfredsställande odlings- och bruksvärde kan godkännas för
intagning i den svenska sortlistan.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från
kravet på odlings- och bruksvärde för vissa växtsorter.
Förordning (2005:1225).

10 § Jordbruksverket prövar frågor om godkännande av växtsorter
och deras benämning för intagning i den svenska sortlistan.
Sådant godkännande får återkallas.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
godkännande av växtsorter för intagning i sortlistan. Verket
får dessutom meddela föreskrifter om hur en sort skall
upprätthållas och om återkallelse av sortgodkännande.
Förordning (2005:1225).

11 § Utsäde får certifieras endast om utsädet efter
undersökning har visat sig uppfylla de kvalitetskrav och
villkor i övrigt som anges i föreskrifter meddelade av
Jordbruksverket.

Enligt vad Jordbruksverket närmare föreskriver får utsäde
certifieras i vissa fall även om den kvalitetsundersökning som
avses i första stycket inte är slutförd.

12 § De kvalitetskrav som avses i 11 § första stycket får gälla

1. grundutsädet till den odling varifrån utsädet har skördats,

2. utsädesodlingens läge och tillstånd under växttiden,

3. utsädets sortrenhet,

4. utsädets sundhet, livs- och lagringsduglighet,

5. utsädets renhet, och

6. för utsädespotatis även lagringsbetingelser, knölkvalitet
samt användning och skötsel av maskiner och annan utrustning
för odling och hantering av utsädet.

13 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter för certifiering
i fråga om

1. provtagning,

2. undersökning,

3. partistorlek,

4. märkning, och

5. försegling.

14 § Utsäde får certifieras av Jordbruksverket eller, i fråga
om annat utsäde än potatis, av sådan juridisk person som
Jordbruksverket har förklarat behörig att certifiera utsäde. Om
det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket återkalla en
behörighetsförklaring.

Föreskrifter om villkor för att en juridisk person skall
förklaras behörig enligt första stycket meddelas av
Jordbruksverket. Förordning (2005:1225).

Fältbesiktningar

15 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
fältbesiktningar av utsädesodlingar och om godkännande av
personer som skall utföra sådana besiktningar som ett led i
certifieringen av utsäde. Jordbruksverket får i det enskilda
fallet godkänna sådana personer. Förordning (2005:1225).

Laboratorieanalys

16 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om eller i
enskilda fall besluta om godkännande av laboratorier som skall
analysera utsäde av visst slag. Förordning (2005:1225).

Annan kvalitetskontroll av utsäde än certifiering

17 § Kvalitetskontroll av utsäde av arter i bilaga 2 samt
utsäde av prydnadsväxter skall avse utsädets

1. sortrenhet och sortäkthet,

2. sundhet, livs- och lagringsduglighet, och

3. renhet.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
kvalitetskontrollen.

18 § Leverantörer av sådant utsäde som ska
kvalitetskontrolleras ansvarar för att utsädet uppfyller
kraven enligt 17 §.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om registrering av
leverantörer av sådant utsäde som ska kvalitetskontrolleras.
Förordning (2010:189).

19 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om eller i det
enskilda fallet besluta om godkännande av leverantörer av
sådant utsäde som skall kvalitetskontrolleras.
Förordning (2005:1225).

19 a § Jordbruksverket skall utföra kvalitetskontroll i
enlighet med rådets direktiv 98/56/EG av den 20 juli 1998 om
saluföring av förökningsmaterial av prydnadsväxter, senast
ändrat genom rådets direktiv 2003/61/EG och rådets direktiv
92/34/EEG av den 28 april 1992 om saluföring av
fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för
fruktproduktion, senast ändrat genom kommissionens beslut
2005/54/EG. Förordning (2005:1225).

Skyldighet att göra anmälan och föra journal

20 § Den som yrkesmässigt förpackar eller saluför utsäde skall
göra anmälan om sin verksamhet till Jordbruksverket.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om sådan anmälan.
Förordning (2005:1225).

21 § Den som yrkesmässigt förpackar eller saluför utsäde skall
föra journal över vissa utsädespartier enligt de närmare
föreskrifter som Jordbruksverket meddelar.

Införsel av utsäde

22 § Utsäde av arterna i bilaga 1 får föras in i landet endast
om utsädet enligt 4 § är likställt med utsäde som är
certifierat i Sverige.

Jordbruksverket får föreskriva undantag från första stycket.
Förordning (2002:339).

23 § Utsäde av arterna i bilaga 2 samt utsäde av prydnadsväxter
får föras in i landet endast om utsädet uppfyller de krav som
uppställs i enlighet med 17-18 §§ i denna förordning.

24 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att den som
för in utsäde i landet ska anmäla detta.

För införsel av utsäde gäller även bestämmelserna i
förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.
Förordning (2012:292).

Undersökningar

24 a § Jordbruksverket skall utföra laboratorieundersökning och
annan undersökning i växthus eller på fält av utsädesvarors
kvalitet. Förordning (2005:1225).

Publikation och överföring av personuppgifter

24 b § Kungörelser i ärenden om intagning i den svenska
sortlistan skall införas i en av Jordbruksverket utgiven
publikation. Förordning (2005:1225).

24 c § Jordbruksverket får till en stat som inte ingår i
Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet föra över personuppgifter i den utsträckning
uppgifterna ingår i den publikation som avses i 24 b §.
Förordning (2005:1225).

Tillsyn

25 § Jordbruksverket utövar tillsyn över efterlevnaden av
föreskrifter om certifiering, annan kvalitetskontroll samt
saluföring av utsäde meddelade med stöd av denna förordning.
Jordbruksverket har också de befogenheter som följer av 4 §
utsädeslagen (1976:298).

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
tillsyn. Förordning (2005:1225).

Överklagande m.m.

26 § Beslut av en juridisk person som avses i 14 § får
överklagas till Jordbruksverket om beslutet har meddelats med
stöd av denna förordning eller med stöd av föreskrifter som har
meddelats med stöd av förordningen.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2004:749).

27 § Jordbruksverket får efter samråd med
Ekonomistyrningsverket meddela föreskrifter om avgifter i
ärenden enligt utsädeslagen (1976:298) eller enligt denna
förordning. Förordning (2005:1225).

28 § Ytterligare föreskrifter för verkställighet av
utsädeslagen (1976:298) meddelas av Jordbruksverket.
Förordning (2005:1225).

Bilaga 1

Förteckning som avses i 2 § första stycket

Artbenämning

Lantbruksväxter

Stråsäd

Nakenhavre Avena nuda L.
Havre och rödhavre Avena sativa L. (även A.
byzantina K. Koch)
Purrhavre Avena strigosa Schreb.
Korn Hordeum vulgare L.
Ris Oryza sativa L.
Råg Secale cereale L.
Sorghum Sorghum bicolor (L.) Moench
Sorghum (hybrider mellan
Sorghum bicolor och Sorghum
sudanense) Sorghum bicolor (L.) Moench x
Sorghum sudanense (Piper) Stapf
Sudangräs Sorghum sudanense (Piper) Stapf
Rågvete (hybrider mellan
Triticum och Secale) x Triticosecale Wittm. ex A.
Camus
Vete Triticum aestivum L.
Durumvete Triticum durum Desf.
Speltvete Triticum spelta L.
Kanariegräs Phalaris canariensis L.
Majs utom puffmajs (popcorn)
och sockermajs Zea mays L. med undantag av
convar microsperma Koern. och
convar. sacchata Koern.

Foderväxter

1. Gräs

Brunven Agrostis canina L.
Rödven Agrostis capillaris L.
Storven Agrostis gigantea Roth
Krypven Agrostis stolonifera L.
Ängskavle Alopecurus pratensis L.
Knylhavre Arrhenatherum elatius (L.) P.
Beauv. ex J. Presl & C. Presl
Plattlosta Bromus catharticus Vahl
Alaskagräs Bromus sitchensis Trin.
Bermudagräs Cynodon dactylon (L.) Pers.
Hundäxing Dactylis glomerata L.
Rörsvingel Festuca arundinacea Schreber
Finsvingel Festuca filiformis Pourr.
Fårsvingel Festuca ovina L.
Ängssvingel Festuca pratensis Huds.
Rödsvingel Festuca rubra L.
Hårdsvingel Festuca trachyphylla (Hack.)
Krajina
Rajsvingel (hybrider mellan
Festuca och Lolium) x Festulolium Asch. & Graebn.
Italienskt rajgräs
(inkl. westerwoldiskt rajgräs) Lolium multiflorum Lam.
Engelskt rajgräs Lolium perenne L.
Hybridrajgräs Lolium x boucheanum Kunth
Turftimotej, Vildtimotej Phleum nodosum L.
Timotej Phleum pratense L.
Vitgröe Poa annua L.
Lundgröe Poa nemoralis L.
Sengröe Poa palustris L.
Ängsgröe Poa pratensis L.
Kärrgröe Poa trivialis L.
Gullhavre Trisetum flavescens (L.) P.
Beauv.

2. Baljväxter

Fodergetruta, Getärt Galega orientalis Lam.
Tuppklöver (Sulla) Hedysarum coronarium L.
Käringgigel, Käringtand Lotus corniculatus L.
Vitlupin Lupinus albus L.
Blålupin Lupinus angustifolius L.
Gullupin Lupinus luteus L.
Humlelusern Medicago lupulina L.
Blålusern Medicago sativa L.
Lusern Medicago x varia T. Martyn
Esparsett Onobrychis viciifolia Scop.
Foderärt, Kokärt Pisum sativum L. convar.
speciosum (Dierb) Alef.
Alexandrinerklöver Trifolium alexandrinum L.
Alsikeklöver Trifolium hybridum L.
Blodklöver Trifolium incarnatum L.
Rödklöver Trifolium pratense L.
Vitklöver Trifolium repens L.
Persisk klöver Trifolium resupinatum L.
Bockhornsklöver Trigunella foenum-graecum L.
Åkerböna Vicia faba L.
Ungersk vicker Vicia pannonica Crantz
Fodervicker Vicia sativa L.
Luddvicker Vicia villosa Roth

3. Övriga arter

Kålrot Brassica napus L. var. napobrassica
(L.) Rchb.
Fodermärgkål Brassica oleracea L. convar. acephala
(DC.) Alef. var. medullosa Thell. +
var. viridis L.
Honungsört Phacelia tanacetifolia Benth.
Oljerättika Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Betor

Foderbeta Beta vulgaris L. var. crassa Mansf.
Sockerbeta Beta vulgaris L. var. altissima Döll

Olje- och spånadsväxter

Jordnöt Arachis hypogaea L.
Sareptasenap Brassica juncea (L.) Czern.
Raps Brassica napus L. (partim)
Svartsenap Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch
Rybs Brassica rapa L. var.
silvestris (Lam.) Briggs
Hampa Cannabis sativa L.
Safflor Carthamus tinctorius L.
Kummin Carum carvi L.
Sojaböna Glycine max (L.) Merr.
Bomull Gossypium spp
Solros Helianthus annuus L.
Oljelin, Spånadslin Linum usitatissimum L.
Vallmo, Opievallmo Papaver somniferum L.
Vitsenap Sinapis alba L.

Potatis

Potatis Solanum tuberosum L.

Köksväxter

Allium cepa L.
Lök – Cepa-gruppen
Schalottenlök – Aggregatum-gruppen
Piplök Allium fistulosum L.
Purjolök Allium porrum L.
Vitlök Allium sativum L.
Gräslök Allium schoenoprasum L.
Dansk körvel Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Blekselleri Apium graveolens L.
Rotselleri
Sparris Asparagus officinalis L.
Rödbeta (inklusive
Cheltenhambeta) Beta vulgaris L.
Mangold
Grönkål Brassica oleracea L.
Blomkål
Broccoli
Brysselkål
Savojkål
Vitkål
Rödkål
Kålrabbi
Rova (inklusive majrova
och salladskål) Brassica rapa L.
Chilipeppar, paprika Capsicum annuum L.
Friséesallat Cichorium endivia L.
Escarolesallat
Endiviasallat eller
witlof-cikoria Cichorium intybus L.
Sallatscikoria
Rotcikoria
Vattenmelon Citrullus lanatus (Thunb.)
Matsum. et Nakai
Melon Cucumis melo L.
Slanggurka Cucumis sativus L.
Druvgurka
Jättepumpa (inklusive
vinterpumpa) Cucurbita maxima Duchesne
Pumpa, squash Cucurbita pepo L.
Kronärtskocka Cynara cardunculus L.
Kardon
Morot Daucus carota L.
Fodermorot
Fänkål Foeniculum vulgare Mill.
Sallat Lactuca sativa L.
Tomat Solanum lycopersicum L.
Persilja Petroselinum crispum (Mill.)
Nyman ex A. W. Hill
Blomsterböna Phaseolus coccineus L.
Buskböna Phaseolus vulgaris L.
Störböna
Märgärt Pisum sativum L. (partim)
Spritärt
Sockerärt
Rädisa Raphanus sativus L.
Rättika
Rabarber Rheum rhabarbarum L.
Svartrot Scorzonera hispanica L.
Aubergin, äggplanta Solanum melongena L.
Spenat Spinacia oleracea L.
Vintersallat Valerianella locusta (L.) Laterr.
Bondböna Vicia faba L. (partim)
Sockermajs Zea mays L. (partim)
Popmajs
Förordning (2014:82).

Bilaga 2

Förteckning som avses i 2 § andra stycket

Artbenämning

Äkta kastanj Castanea sativa Mill.
Citronsläktet Citrus
Hassel Corylus avellana L.
Kvitten Cydonia oblonga Mill.
Fikon Ficus carica L.
Kumquatsläktet Fortunella
Smultronsläktet Fragaria
Valnöt Juglans regia L.
Äpplesläktet Malus
Oliv Olea europaea L.
Pistaschmandel Pistacia vera L.
Citrontörne Poncirus
Mandel Prunus amygdalus Batsch
Aprikos Prunus armeniaca L.
Sötkörsbär Prunus avium L.
Surkörsbär Prunus cerasus L.
Plommon Prunus domestica L.
Persika Prunus persica (L.) Batsch
Japanskt plommon Prunus salicina Lindley
Päronsläktet Pyrus
Vinbärssläktet Ribes
Hallonsläktet Rubus
Blåbärssläktet Vaccinium
Förordning (2004:749).