Lag (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät

SFS nr
2000:1335
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-12-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1464

1 § Stöd till kommuner för anläggande av allmänt tillgängliga
telenät med hög överföringskapacitet som har beslutats av
länsstyrelsen, ett regionalt självstyrelseorgan enligt lagen
(1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional
ansvarsfördelning eller samverkansorganet i Kalmar och Gotlands
län enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen och som
avser stödberättigande åtgärder som har utförts under perioden
1 juli 2000-31 december 2007 skall tillgodoföras kommunerna
genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för
dem enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483).
Lag (2006:1464).

2 § Regeringen meddelar närmare föreskrifter om det stöd enligt
1 § som skall krediteras skattekontot.