Lag (2000:1336) om järnvägssystem för höghastighetståg

SFS nr
2000:1336
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-12-14
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:519
Upphävd
2004-07-01

Allmänna bestämmelser

1 § Ett svenskt järnvägssystem som ingår i det transeuropeiska
järnvägssystemet för höghastighetståg skall uppfylla de
villkor som föreskrivs i denna lag eller som anges i
föreskrifter som meddelas med stöd av lagen när det gäller
projektering, anläggning, anpassning och drift.

2 § Vid tillämpningen av denna lag och de föreskrifter som
meddelas med stöd av lagen avses med

transeuropeiskt järnvägssystem för höghastighetståg:
infrastruktursystem som beskrivs i bilaga I till rådets
direktiv 96/48/EG av den 23 juli 1996 om driftskompatibiliteten
hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg,
och som omfattar järnvägslinjer och fasta installationer som
ingår i det transeuropeiska transportnätet och som konstruerats
eller anpassats för trafik med höghastighetståg samt rullande
materiel som är avsedd att framföras på dessa infrastrukturer,

driftskompatibilitet: egenskapen hos det transeuropeiska
järnvägssystemet för höghastighetståg att medge säker trafik
med höghastighetståg utan driftsavbrott samtidigt som angivna
prestandakrav uppfylls; denna egenskap grundas på alla de
föreskrifter samt tekniska och driftsmässiga villkor som skall
iakttas för att de väsentliga kraven skall uppfyllas,

delsystem: strukturella eller funktionella delsystem som ingår
i det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg och
för vilka väsentliga krav skall anges,

komponenter som är nödvändiga för driftskompatibilitet: alla
grundläggande komponenter, grupper av komponenter, underenheter
eller kompletta enheter av materiel som införlivats eller avses
att införlivas i ett delsystem och som driftskompatibiliteten
hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg
är direkt eller indirekt beroende av,

väsentliga krav: alla de krav som beskrivs i bilaga III till
rådets direktiv 96/48/EG och som måste uppfyllas av det
transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg, av
delsystemen och av de komponenter som är nödvändiga för
driftskompatibilitet,

europeisk specifikation: en gemensam teknisk specifikation, ett
europeiskt tekniskt godkännande eller en nationell standard, så
som de definieras i artikel 1.8-1.12 i rådets direktiv
93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av
upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom
vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna3,
ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/4/EG4
som genomför en europeisk standard,

tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD): de
specifikationer som samtliga delsystem skall tillgodose för att
de väsentliga kraven skall vara uppfyllda genom upprättande av
ett nödvändigt inbördes funktionellt förhållande mellan
delsystemen i järnvägssystemet för höghastighetståg samt
säkerställande av detta systems enhetlighet,

anmälda organ: de organ som skall bedöma överensstämmelsen
eller lämpligheten hos komponenter som är nödvändiga för
driftskompatibilitet eller handlägga förfarandet för EG-
kontroll för delsystemen.

Bedömning av överensstämmelse

3 § Bedömning av överensstämmelse och lämplighet i fråga om
komponenter som är nödvändiga för driftskompatibilitet och
delsystem skall göras enligt de förfaranden som föreskrivs med
stöd av denna lag och som anges som bedömningsförfaranden i
tillämpliga tekniska specifikationer.

4 § EG-kontroll av delsystem skall utföras av de anmälda
organen enligt föreskrifter som meddelas enligt denna lag. Om
så föreskrivs i tillämpliga tekniska specifikationer skall
bedömning av överensstämmelse och lämplighet i fråga om
komponenter som är nödvändiga för driftskompatibilitet göras
under medverkan av de anmälda organen enligt föreskrifter som
meddelas enligt denna lag.

För anmälda organ finns också bestämmelser i lagen (1992:1119)
om teknisk kontroll.

Krav på komponenter som är nödvändiga för driftskompatibilitet

5 § Komponenter som är nödvändiga för driftskompatibilitet och
som skall ingå i ett svenskt järnvägssystem som är en del av
det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg får
släppas ut på marknaden endast om de gör det möjligt att uppnå
driftskompatibilitet och uppfyller de väsentliga krav och de
krav på bedömning av överensstämmelse eller lämplighet som
föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer.

När komponenter som är nödvändiga för driftskompatibilitet
används, skall det tillses att de används inom det
användningsområde och på det sätt som de är avsedda för samt
installeras och underhålls korrekt.

6 § Om komponenter som är nödvändiga för driftskompatibilitet
är försedda med en EG-försäkran om överensstämmelse eller
lämplighet skall de betraktas som överensstämmande med de
väsentliga krav som gäller för dem.

Krav på delsystem

7 § Ett delsystem får tas i bruk endast om det har utformats,
anlagts och installerats samt drivs så att det inte inverkar
menligt på uppfyllandet av de väsentliga krav som gäller för
det när det integreras i det transeuropeiska järnvägssystemet
för höghastighetståg.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om väsentliga krav och krav på EG-kontroll
när det gäller delsystem.

8 § Om ett delsystem är försett med en EG-kontrollförklaring
skall det betraktas som driftskompatibelt och överensstämmande
med de väsentliga krav som gäller för det.

Beslut om undantag

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får, efter anmälan till Europeiska gemenskapernas kommission,
besluta om undantag från att tillämpa en viss teknisk
specifikation för driftskompatibilitet för ett projekt som
gäller en ny linje eller anpassning av en befintlig linje till
trafik med höghastighetståg om projektet är långt framskridet
den dag då den tekniska specifikationen för
driftskompatibilitet offentliggörs i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.

Om projektet avser anpassning av en befintlig linje till trafik
med höghastighetståg, får undantag enligt första stycket
beslutas också om tillämpningen av en teknisk specifikation för
driftskompatibilitet äventyrar projektets ekonomiska livskraft.

Ytterligare bemyndiganden

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela de ytterligare föreskrifter om tekniska
specifikationer för komponenter som är nödvändiga för
driftskompatibilitet och delsystem som behövs för genomförandet
av rådets direktiv 96/48/EG.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
också meddela föreskrifter om villkor för projektering,
anläggning, anpassning och drift av infrastruktur och rullande
materiel samt om teknisk kontroll som behövs för genomförandet
av rådets direktiv 96/48/EG.

Tillsyn

11 § Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över
efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen.

12 § Tillsynsmyndigheten har rätt att när det behövs för
tillsynen

1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar,

2. få tillträde till anläggningar, fordon och annan materiel,
områden, lokaler och andra utrymmen som berörs av verksamheten,
dock inte bostäder.

Tillsynsmyndigheten har rätt att få verkställighet hos
kronofogdemyn-digheten av ett beslut som gäller åtgärder enligt
första stycket. Beslutet får verkställas enligt
utsökningsbalken.

13 § Tillsynsmyndigheten får meddela de beslut om förelägganden
och förbud som behövs i enskilda fall för efterlevnaden av
denna lag eller de föreskrifter eller villkor som har meddelats
med stöd av lagen.

Om en komponent som är nödvändig för driftskompatibilitet är
försedd med en EG-försäkran, har släppts ut på marknaden och
används på det sätt som den är avsedd för, men komponenten ändå
medför en risk för att de väsentliga kraven inte längre kommer
att uppfyllas, får tillsynsmyndigheten meddela beslut som
begränsar komponentens användningsområde, förbjuder utsläppande
på marknaden eller avser återkallelse från marknaden.

Om ett strukturellt delsystem som är försett med EG-
kontrollförklaring inte uppfyller villkoren i denna lag eller
de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, får
tillsynsmyndigheten meddela beslut om förelägganden om
kompletterande kontroller.

I beslut om föreläggande och förbud får tillsynsmyndigheten
sätta ut vite.

Överklagande

14 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag eller enligt
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat har
bestämts.