Förordning (2000:1339) om järnvägssystem för höghastighetståg

SFS nr
2000:1339
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-12-14
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:526
Upphävd
2004-07-01

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om den del av det
svenska järnvägssystemet som ingår i det transeuropeiska
järnvägssystemet för höghastighetståg.

Bemyndiganden

2 § Järnvägsinspektionen vid Banverket får meddela närmare
bestämmelser om väsentliga krav och om bedömning av
överensstämmelse eller lämplighet för komponenter som är
nödvändiga för driftskompatibilitet och delsystem.

3 § Järnvägsinspektionen får meddela närmare bestämmelser om
tekniska specifikationer för driftskompatibilitet och om
villkor för projektering, anläggning, anpassning samt drift av
infrastruktur och rullande materiel.

Beslut om undantag

4 § Järnvägsinspektionen får, efter anmälan till Europeiska
gemenskapernas kommission, besluta om undantag från att
tillämpa en viss teknisk specifikation för driftskompatibilitet
för ett projekt som gäller en ny linje eller anpassning av en
befintlig linje till trafik med höghastighetståg om projektet
är långt framskridet den dag då den tekniska specifikationen
för driftskompatibilitet offentliggörs i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.

Tillsynsmyndighet

5 § Tillsyn enligt lagen (2000:1336) om järnvägssystem för
höghastighetståg utövas av Järnvägsinspektionen.

Järnvägsinspektionen får meddela de verkställighetsföreskrifter
som behövs för tillsynen.