Förordning (2000:1367) med instruktion för Statens järnvägar

SFS nr
2000:1367
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-12-14
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:172
Upphävd
2006-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:293

1 § Statens järnvägar skall förvalta den egendom och ansvara
för den verksamhet som före utgången av år 2000 ingick i
Statens järnvägars verksamhet men inte överförs till aktiebolag
vid årsskiftet 2000/2001.

2 § Inom sitt verksamhetsområde företräder Statens järnvägar
staten vid domstol.

3 § Statens järnvägar leds av en chef, som ansvarar för verkets
verksamhet.

4 § Statens järnvägar skall varje år till regeringen lämna
årsredovisning, innefattande resultat- och balansräkning,
finansieringsanalys och förvaltningsberättelse för verket.
Regeringen fastställer årsbokslutet.

5 § Chefen för Statens järnvägar skall tillse att verksamheten
bedrivs effektivt, författningsenligt och ändamålsenligt samt
ansvara för att organisation och rutiner utformas så att en
tillförlitlig redovisning främjas och förvaltade tillgångar
skyddas.

6 § Chefen för Statens järnvägar skall se till att
redovisningen och förvaltningen av verkets medel är ordnade och
sköts på ett tillfredsställande sätt samt att redovisningen
görs enligt gällande föreskrifter.

7 § Statens järnvägar skall varje år till regeringen lämna en
sammanfattande redogörelse för de försäljningar eller
överlåtelser till annan statlig myndighet av fast egendom som
verket har genomfört under närmast föregående kalenderår.

8 § Om inte regeringen beslutar annat, skall Statens järnvägar
uppbära och redovisa sina inkomster samt med dessa inkomster
och de medel som i övrigt står till förfogande betala verkets
utgifter.

9 § Chefen för Statens järnvägar skall se till att
Riksrevisionen får de uppgifter som behövs för revisionen av
Statens järnvägar. Förordning (2003:293).

10 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Statens järnvägar.

11 § För varje beslut skall det finnas en handling som visar
dagen för beslutet och beslutets innehåll.

12 § Chefen för Statens järnvägar förordnas av regeringen för
en bestämd tid.

13 § Statens järnvägars beslut i personalärenden får överklagas
hos regeringen, om något annat inte följer av lagen (1987:439)
om inskränkning i rätten att överklaga eller andra
föreskrifter.

Beslut av Statens järnvägar i andra ärenden får inte
överklagas.