Lag (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation

SFS nr
2000:1380
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2000-12-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1347

Inledande bestämmelser

1 § En fastighetsägare får skattereduktion enligt denna lag för
utgifter för en anslutning för tele- och datakommunikation från
ett allmänt tillgängligt telenät till ett småhus eller ett
hyreshus. Detsamma gäller en juridisk person och en enskild
näringsidkare i fråga om en sådan anslutning i annat fall till
ett fast driftställe för näringsverksamhet.

Skattereduktion för ett handelsbolag får i stället göras för
delägarna.

2 § En anslutning skall uppfylla följande krav för att
skattereduktion skall få göras:

– anslutningen skall vara ny,

– den skall medge överföring med god teknisk kvalitet av
multimedietjänster, och

– den skall ge den anslutne möjlighet att välja leverantör av
överföringstjänster.

3 § Skattereduktion skall göras vid debiteringen av slutlig
skatt på grund av 2002-2008 års taxeringar. Lag (2006:1347).

4 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma
betydelse som i inkomstskattelagen (1999:1229). Bestämmelserna
om juridiska personer skall dock tillämpas också på
handelsbolag.

Termen hyreshus har samma betydelse som i
fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Underlag för skattereduktion

5 § I underlaget för skattereduktionen ingår utgifter för en
anslutning som tas i bruk under perioden den 1 januari 2001-den
31 december 2007 och som är betalda senast vid tidpunkten för
ansökan. Lag (2006:1347).

6 § I underlaget får endast ingå utgifter för en anslutning som
utförts av någon som innehar F-skattsedel vid den tidpunkt när
ersättningen för arbetet bestäms eller när den betalas ut.

En uppgift om innehav av F-skattsedel får godtas om den lämnas
i en anbudshandling, en faktura eller någon jämförlig handling
som även innehåller utbetalarens och betalningsmottagarens namn
och adress samt betalningsmottagarens personnummer,
samordningsnummer eller organisationsnummer. Uppgiften om
innehav av F-skattsedel får dock inte godtas, om den som
betalar ut ersättningen känner till att uppgiften är oriktig.

7 § I underlaget får inte ingå utgifter för en anslutning som
utförts av den som ansöker om skattereduktion.

Om ett handelsbolag eller ett dödsbo omfattas av bestämmelserna
i första stycket gäller de även för delägare i bolaget eller
boet.

I underlaget får inte heller ingå utgifter för abonnemang.

Skattereduktionens storlek

8 § Skattereduktionen uppgår till 50 procent av den del av
underlaget som överstiger 8 000 kronor eller, i fråga om
hyreshus, 8 000 kronor per bostad eller lokal som anslutits.

Skattereduktion får göras med högst 5 000 kronor eller, i fråga
om hyreshus, 5 000 kronor per bostad eller lokal som anslutits.

9 § Skattereduktionen för en delägare av en fastighet utgör
högst så stor andel av den totala skattereduktionen enligt 8 §
som svarar mot delägarens andel av fastigheten vid ingången av
det beskattningsår då anslutningen tas i bruk.

10 § För en fastighet som består av två eller flera småhus som
till övervägande del upplåtits med hyresrätt eller bostadsrätt
får reglerna tillämpas som om småhusen tillsammans utgör ett
hyreshus, om skattereduktionen därigenom blir högre.

Ansökan

11 § En ansökan om skattereduktion skall göras skriftligen hos
en Skatteverket. Lag (2003:733).

12 § Ansökan skall innehålla uppgift om

1. sökandens personnummer, samordningsnummer eller
organisationsnummer,

2. fastighetens beteckning,

3. sökandens andel i fastigheten,

4. det anslutningsarbete som har utförts och den
överföringskapacitet som har specificerats för anslutningen,

5. huruvida det i utgiften för anslutningen ingår abonnemang
och i så fall utgiften för detta,

6. underlaget för den skattereduktion som begärs,

7. personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer
för den som utfört anslutningen.

Till ansökan skall det fogas kopia av faktura eller motsvarande
handling som visar vilken anslutning som har utförts, utgiften
för anslutningen, uppgift om anslutningens överföringskapacitet
och den utrustning som har installerats samt om huruvida
anslutningen är utformad så att den inte hindrar den anslutne
att välja leverantör av överföringstjänster.

Av ansökan eller en handling som fogas till denna skall det
framgå när betalning har skett.

13 § Om ett handelsbolag avstår från sin rätt till
skattereduktion till förmån för delägarna i bolaget, skall det
av bolagets ansökan framgå att delägarna biträder ansökan och
hur skattereduktionen skall fördelas mellan dem. Delägare som
biträtt ansökan är att betrakta som sökande i fråga om sin rätt
till skattereduktion.

14 § En ansökan om skattereduktion skall ha kommit in till
Skatteverket senast den 1 mars 2008. Om en ansökan har kommit
in senast den 1 mars under taxeringsåret, skall
skattereduktionen tillgodoräknas vid debitering av slutlig
skatt på grund av taxeringen samma år. Lag (2006:1347).

15 § Har upphävts genom lag (2003:733).

Övriga bestämmelser

16 § I fråga om skattereduktion enligt denna lag tillämpas vad
som gäller om debitering av slutlig skatt enligt
skattebetalningslagen (1997:483).

Skatteverkets beslut om skattereduktion får omprövas,
förutom i de fall som anges i skattebetalningslagen, om det
föranleds av ett annat beslut av Skatteverket eller
förvaltningsdomstol som rör skattereduktion enligt denna lag,
fastighetstaxering eller debitering av fastighetsskatt.

Omprövning enligt andra stycket får ske senast sex månader
efter det beslut som föranleder ändringen. Lag (2003:733).

17 § Skattereduktion enligt denna lag skall räknas av mot
kommunal och statlig inkomstskatt samt mot statlig
fastighetsskatt.

Skattereduktionen tillgodoräknas den skattskyldige före
skattereduktion enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och efter
skattereduktion enligt lagen (2000:1006) om skattereduktion på
förvärvsinkomster vid 2002 och 2003 års taxeringar.

Skattereduktionen skall inte beaktas vid beräkning av
skattebeloppet enligt 4 § lagen (1997:324) om begränsning av
skatt. Lag (2002:541).

18 § Skattereduktion enligt denna lag skall behandlas som ett
näringsbidrag enligt 29 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Vid beräkning av kapitalvinst vid avyttring av fastighet skall
anskaffningsutgifter och förbättringsutgifter enligt 44 kap. 14 §
inkomstskattelagen minskas med skattereduktionen.

19 § Skattereduktion enligt denna lag skall inte beaktas vid
beräkning av preliminär skatt enligt skattebetalningslagen
(1997:483).

20 § Har upphävts genom lag (2001:1181).

Övergångsbestämmelser

2003:733

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter
i 16 § andra stycket gäller fortfarande för skattemyndighets
beslut.